Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.4.2009

 

Bod 382  OZ schválilo revokaci bodu usnesení číslo 374 ze dne 29.4.2009 v tomto znění:

OZ schválilo prodej paní Evě Slavíkové, trv. bytem Americká 78, Františkovy Lázně, jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 383 OZ schválilo prodej Mgr. Evě Slavíkové, trv.bytem Krátká 1348/9, Cheb a panu Michalu Šlaisovi, trvale bytem Májová 1719/70, Cheb, jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 384 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

 

předmětem jsou nemovitosti

 

a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková