Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 28.8.2008

 

Bod 259 OZ schvaluje podání Žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku ve správě PF ČR a to parcely číslo 310 o výměře 3 506 m2 v k.ú. Nebanice.   Trvá

 

Bod 284 OZ schvaluje podání žádosti o zařazení Obce Nebanice do projektu  Ekokontejnery

 

Bod 285 OZ neschvaluje úhradu nákladů pro provoz pobočky ČP na rok 2009 ve výši 180 000,- Kč.

 

Bod 286 OZ schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 112/1 k.ú. Nebanice o výměře 94 m2 panu Jiřímu Čermákovi a Ivetě Wágnerové, oba trvale bytem Mostov 18, za cenu 40,- Kč za jeden m2  

a pověřilo starostku obce k uzavření Kupní smlouvy.

 

Bod 287 OZ rozhodlo vypsat konkurs na nového knihovníka, který bude splňovat tyto podmínky:

Přihlášky budou sbírány do 26.září 2008.

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková