Zápis č.11/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.5.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Schválení programu

              2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3. Kontrola usnesení

              4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5. Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisům č. 9 a 10

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 94 OZ schválilo podání žádosti PF ČR Cheb. V této žádosti vyzve Obec Nebanice PF ČR, aby se vyjádřil  na základě jakých přídělových listin určil pozemek - parcelu číslo 32/1 k.ú.Hartoušov jako historický majetek Obce Nebanice.                                              Splněno

 

Bod 95 OZ schvaluje zaslání žádosti o metodickou pomoc při akci výstavba 20RD na Krajský úřad Karlovarského kraje.                                                                    Splněno

 

Bod 96 OZ souhlasí s volným prodejem jednotlivých rodinných domů Obcí Nebanice prostřednictvím RECOM REALITY s.r.o.                                                                     Splněno

 

Bod 97 OZ  schválilo cenu pro prodej dotčených pozemků k výstavbě 20 RD Nebanice

ve výši 230,- Kč za jeden m2 .                                                              Splněno

 

Bod 98 OZ schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad.

 

Bod 99 OZ schválilo Závěrečný účet obce za rok 2006.

 

Bod 100 OZ schválilo podání žádosti o pořizování územně plánovací dokumentace Územní plán –

na Městský úřad Cheb.

 

Bod 101 OZ schválilo jako určeného zastupitele obce spolupracujícího při pořizování územního plánu – Janu Balko.

 

Bod 102 OZ schválilo pořízení oddělovacího geometrického plánu pro získání zjištěného historického majetku na p.p.č.63 k.ú. Hartoušov.                                               Splněno

 

Bod 103 OZ schválilo Oznámení obce Nebanice o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání.

 

Bod 104 OZ jako zhotovitele obecních symbolů NEKA – vlajky prapory, Žižkova 191, Starý Plzenec.

 

Bod 105  OZ schválilo úhradu nákladů na znalecký posudek p.p.č 38/8 k.ú. Nebanice.

 

Bod 106 OZ schválilo aby  Obec Nebanice koupila od manželů Jany a Romana Čabradových pozemkovou parcelu 38/8 k.ú. Nebanice o  výměře 133 m2  za cenu 160,- Kč jeden m2 .

                                                                                                      Splněno

Bod 107 OZ pověřilo starostku obce k sepsání a podepsání kupní smlouvy ohledně p.p.č.38/8 k.ú.Nebanice.                                                                                  Splněno

 

Bod 108 OZ si vyhrazuje právo k seznámení s potřebnými  dokumenty pro realizaci prodeje RD a k němu příslušejícímu pozemku.                                                      

Žádost byla zaslána f. Recom Reality s.r.o. 21.5.2007.                       Splněno

 

Bod 109 OZ schválilo jako zhotovitele díla: Provizorní komunikace a dokončení inženýrských sítí k RD 11 – 18 firmu LAJKA spol. s.r.o. s podmínkou, že dílo bude financováno z prodeje jednotlivých RD Nebanice.

 

Bod 110 OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst.2 obchodního zákoníku  a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

                                                                                                          Splněno

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

Obec zaslala společnosti Recom Reality s.r.o. žádost o podání zprávy o činnosti dle uzavřené mandátní smlouvy.

 

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh dodavatele stavby 20 RD, zda v případě že se vyskytne možnost odprodání celého díla včetně pozemků bude obecní zastupitelstvo souhlasné k odprodeji celého díla včetně pozemků.

 

Obecní zastupitelstvo nemá námitek k této variantě řešení akce 20 RD Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

Obecní zastupitelstvo zmocňuje starostku k možnosti využití služeb renomované advokátní kanceláře pro akci Výstavba 20 RD Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

 

Ad.5.Různé

 

a) OZ projednalo žádost pana Michala Šlaise a Mgr.Evy Slavíkové a schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely číslo 172/54  o výměře 1 660 m2  v k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.5.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 111 Obecní zastupitelstvo nemá námitek k variantě odprodeje celého díla 20 RD Nebanice včetně pozemků.

 

Bod 112 Obecní zastupitelstvo zmocňuje starostku k možnosti využití služeb renomované advokátní kanceláře pro akci Výstavba 20 RD Nebanice.

 

Bod 113 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje  pozemkové parcely číslo 172/54 o výměře 1 660 m2  v k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková