Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 11.02.2010

 

Bod 419 Zastupitelstvo obce schválilo, aby před uskutečněním prodeje parcel číslo 97/5 o výměře 242 m2  a 97/6 k.ú. o výměře 196 m2 v k.ú.Nebanice byla nejprve vyřešena situace ohledně věcného břemene  - plynovodu – umístěného v pozemcích Obce Nebanice.

Bod 438 Zastupitelstvo obce schválilo závěrečnou zprávu  o provedení inventarizace obecního majetku,  pohledávek a závazků za rok 2009.

Bod 439 Zastupitelstvo obce schválilo, aby v letošním roce obec Nebanice nepodávala žádnou žádost o poskytnutí příspěvku z „ POV „

Bod 440 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

předmětem je nemovitost

a  zároveň zmocnilo starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

Bod 441 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o ubytování za podmínek:

a zmocnilo starostku obce k podpisu této smlouvy.

Bod 442 Zastupitelstvo obce schválilo pronájem obecní ubytovny panu Romanu Kulišovi na dobu sedmi dnů za cenu 15 000,- Kč.

Bod 442 Zastupitelstvo obce neschválilo záměr prodeje pozemku číslo 172/95 k.ú.Nebanice.

Bod 443 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemkových parcel číslo 172/95 o výměře 327m2 a 171/9 o výměře 5m2 k.ú.Nebanice.

Bod 444  Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemkových parcel 172/84 o výměře 439m2 a 171/16 o výměře 1m2 k.ú.Nebanice.

Bod  445 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemkových parcel:

§         172/83 o výměře 379m2

§         172/82 o výměře 437m2

§         172/69 o výměře 173m2

§         172/79 o výměře 397m2

§         172/74 část  o výměře 210m2

§         172/71 o výměře 223m2

§         172/76 o výměře 348m2

§         172/75 o výměře 322m2

vše k.ú.Nebanice

Bod 446 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření  Smlouvy o zřízení věcného břemene, kde jsou

Předmětem smlouvy je sjednání věcného břemene práva přístupu a příjezdu na pozemkové parcely čísla 85, 95, 97/1, 97/3 k.ú.Nebanice a zároveň zmocnilo starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy.

Bod 447 Zastupitelstvo obce schválilo, aby na zbývající  čtyři domy ( čísla domů 15,16,17a 18 ) byla poskytnuta sleva ve výši 100 000,-Kč, na každý jednotlivý dům a to do 30.6.2010 a zároveň

pověřilo starostku obce k tomu, aby o této slevě informovala realitní kanceláře, se kterými má Obec Nebanice uzavřeny smlouvy o prodeji výše uvedených nemovitostí.

Bod 448 Zastupitelstvo obce schválilo, aby byla panu Petru Bandasovi zaslána žádost o prodloužení termínu splatnosti jeho pohledávky vůči obci o jeden rok a zároveň ať je mu učiněna nabídka na odkoupení zbývajících domků za zvýhodněnou cenu.

 

Bod 449 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji s tím, že budeme mít zájem o sdělení dalších konkrétnějších podmínek.

Bod 450 Zastupitelstvo obce schválilo, aby na úhradu stavebních prací v objektu Nebanice 31, nutných pro změnu účelu využívání nemovitosti, bylo použito nájemné ( nájemní smlouva obec x DNPC ), které bude uhrazeno za rok 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                          Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková