Zápis č. 34/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 27.1.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

 

Program:

  1. Kontrola zápisu 
  2. Kontrola usnesení
  3. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
  4. Informace o finanční situaci obce
  5. Inventura
  6. Plán práce finančního výboru
  7. Plán práce kontrolního výboru
  8. Různé

 

 

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 254  Prodej pozemků pod BJ SBD Cheb. Na základě námitky p.Bukovické  obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo a schvaluje záměr prodeje  pozemků pod domy SBD na p.p.č. 283, 284, 285, 286 – trvá. Nadále trvá cena za 1 m2   ve výši 25,- Kč.    OZ ukládá opakovaně vyzvat SBD Cheb k vyjádření prodeje uvedených pozemkových parcel. - Trvá

Z: Jana Balko     T: 28.2.2005

Hlasování: 6 0 0

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 334 Záměr prodeje p.p.č. 166/45 k.ú. Nebanice - OZ schvaluje  prodej pozemkové parcely o velikosti 991 m2 v částce 19 820,- a schvaluje  splátkový kalendář na úhradu kupní ceny v 10 splátkách. OZ ukládá připravit k projednání kupní smlouvu - Trvá

Z: Jana Balko    T: 28.2.2005

Hlasování: 6 0 0

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 338 – Žádost o přidělení prostředků pro veřejně prospěšné práce – splněno.

Bod 339 – Splátkový kalendář p. Šramelová – splněno

Bod 341 – Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje  - Trvá

Bod 342 – Přeložení části panelové komunikace, podána  informace u průběhu jednání – Trvá

Z: Jana Balko       T: 31.3.2005

 

Ad. 3. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

Balko Jana

Jednání CHEVAK Cheb – ve věci splátkového kalendáře za správu vodovodního a kanalizačního řadu v částce 244 000,- Kč, dále byly při jednání stanoveny podmínky, jejichž splnění je nutné pro předání vodohospodářského majetku obce společnosti Chevak Cheb a.s.

Ing. Stanislav Dušek

Informace o zahájení reklamačního řízení – kanalizace a vodovodní řad u nové výstavby RD s dodavatelem prací Geosan a.s.

 

17.36 Příchod p. Vrba.

 

 

 

Ad 4. Informace o finanční situaci obce

 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce. Podané p. Rusnákovou

 

Ad. 5. Inventarizace fyzická a dokladová k 31.12.2004.

OZ Projednalo a schvaluje fyzickou a dokladovou inventarizaci. Zápis o provedené inventarizaci je součástí zápisu č. 34/2005

Hlasování: 7 0 0

 

Ad. 6 – přeložit na únor

OZ schvaluje přeložení projednání plánu práce finančního výboru na jednání OZ v únoru 2005.

Hlasování: 7 0 0

 

Ad. 7. Plán práce kontrolního výboru

OZ projednalo a schvaluje plán práce kontrolního výboru na období leden – červen 2005.

Hlasování: 7 0 0

 

Ad. 8 Různé

 

a) OZ projednalo nabídky na správu a údržbu hodinového stroje – Vladimír Koutný – Infos. Náklady na služby ročně 2 868,-  Kč.

Rozsah nabízených prací:

-          periodické prohlídky

-          trvalá provozní schopnost

-          náklady na ND a cestovné hradí udržovatel.

OZ odkládá projednání na příští jednání OZ v únoru 2005.

Hlasování: 7 0 0

 

b) OZ prodiskutovalo častou přítomnost dětí a mládeže na hřbitově.Jejich přítomnost nesouvisí s úpravou hrobového místa.Na hřbitově je poničená výzdoba, márnice, spoustu nedopalků a odpadků. OZ rozhodlo vyvěsit na veřejnou desku část platného„ Řádu veřejného pohřebiště „ a zvýraznit článek III. Pořádek na pohřebišti – pro připomenutí pravidel návštěvy na hřbitově.

Hlasování 7 0 0

 

c) Starostka obce informovala o výtěžku sbírky, která byla uspořádána v průběhu adventního koncertu v prosinci 2004. V průběhu sbírky bylo vybráno 1 100,- Kč. Prostředky budou použity na opravu a údržbu kostela.( nové svody, oprava dveří )

 

d)  OZ projednalo a schvaluje odměny zastupitelů a místostarosty obce dle Nařízení vlády č. 697/2004 Sb. Ve výši:

- Zastupitel 300,- Kč

- Předseda výboru 600,- Kč

- Místostarosta 3 200,- Kč

a projednalo a schvaluje směrnici pro výplatu odměn zastupitelstvu.

Hlasování 7 0 0

 

e) OZ projednalo a schvaluje žádosti o zproštění poplatku za likvidaci odpadů u občanů, kteří v obci trvale nežijí.

Havlíkova Kateřina

Josef Vohanka

Martina Vavřínová

Natálie Staňová

Hlasování: 7 0 0

 

f) OZ vzalo na vědomí jmenování  Komise výběr  pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení, kterou jmenovala starostka obce, ve složení

Bukovická Alena

Rusnáková Jana

Kosobudová Růžena

 

 

g) OZ vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na veřejné desce.

Hlasování: 7 0 0

 

h) Od 1.1.2005 je v platnosti nový školní zákon 561/2004, OZ bylo seznámeno  s jeho novými podmínkami týkajícími se MŠ a také vyslechlo informaci o financování provozu naší MŠ. Provoz pro školní rok 2005/2006 projednají zastupitelé na dalším zasedání.

 

i) OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínkách prodeje.

Z: Jana Balko     T: 28.2.2005

Hlasování: 7 0 0

 

j) OZ projednalo a schvaluje žádost spol. Autoart o provozování 1 ks výherního hracího automatu v restauraci U zlaté podkovy.

Hlasování: 7 0 0

 

k) OZ projednalo žádost manželů Vlachových  o prodej části pozemku č. 172/1 a ukládá provést místní šetření.

Z:  Balko K., Kolb K., Dušek S.    T: 28.2.2005

Hlasování: 7 0 0

 

l) OZ projednalo a schvaluje  bezúplatný převod p.p.č. 186 v k.ú. Nebanice od Pozemkového fondu ČR.

Hlasování: 7 0 0

 

 

 

 

Zapsal: Dušek

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

 

 

 

Jana Balko

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z   jednání Obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne  27.1.2005

 

Bod 254  Prodej pozemků pod BJ SBD Cheb. Obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo a schvaluje záměr prodeje  pozemků pod domy SBD na p.p.č. 273, 274, 285, 286 – trvá. Nadále trvá cena za       1 m2   ve výši 25,- Kč.    OZ ukládá opakovaně vyzvat SBD Cheb k vyjádření prodeje uvedených pozemkových parcel. - Trvá

Z: Jana Balko     T: 28.2.2005

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 334 Záměr prodeje p.p.č. 166/45 k.ú. Nebanice - OZ schvaluje  prodej pozemkové parcely o velikosti 991 m2 v částce 19 820,- a schvaluje  splátkový kalendář na úhradu kupní ceny v 10 splátkách. OZ ukládá připravit k projednání kupní smlouvu - Trvá

Z: Jana Balko    T: 28.2.2005

Bod 335 Prodej p.p. 173/3 k.ú. Nebanice manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje - Trvá

Bod 341 – Prodej části p. p.166/31 k.ú. Nebanice manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce vyhotovuje oddělovací geom.plán - Trvá

Bod 342 – Přeložení části panelové komunikace, podána  informace u průběhu jednání – Trvá

Bod 345 OZ Projednalo a schvaluje fyzickou a dokladovou inventarizaci k datu 31.12.2005.

Bod 346 OZ schvaluje přeložení projednání plánu práce finančního výboru na jednání OZ v únoru 2005.

Bod 347 OZ projednalo a schvaluje plán práce kontrolního výboru na období leden – červen 2005.

Bod 348 OZ projednalo nabídky na správu a údržbu hodinového stroje – Vladimír Koutný – Infos a odkládá projednání na příští jednání OZ v únoru 2005.

Bod 349  OZ rozhodlo vyvěsit na veřejnou desku část platného „ Řádu veřejného pohřebiště „ a zvýraznit článek III. Pořádek na pohřebišti – pro připomenutí pravidel návštěvy na hřbitově.

Z : Balko                       T : 28.2.2005

Bod 350 OZ projednalo a schvaluje odměny zastupitelů a místostarosty obce dle Nařízení vlády č. 697/2004 Sb. Ve výši:

- Zastupitel 300,- Kč

- Předseda výboru 600,- Kč

- Místostarosta 3 200,- Kč

a projednalo  a schvaluje směrnici pro výplatu odměn zastupitelstvu.

Bod 351 OZ projednalo a schvaluje žádosti o zproštění poplatku za likvidaci odpadů u občanů, kteří v obci trvale nežijí.

Havlíkova Kateřina

Josef Vohanka

Martina Vavřínová

Natálie Staňová

Bod 352 OZ vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na veřejné desce.

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.

Bod 354 OZ projednalo a schvaluje žádost spol. Autoart o provozování 1 ks výherního hracího automatu v restauraci U zlaté podkovy.

Bod 355 OZ projednalo žádost manželů Vlachových  o prodej části pozemku č. 172/1 a ukládá provést místní šetření.

Z:  Balko Karel, Kolb, Dušek.    T: 28.2.2005

Bod 356 OZ projednalo a schvaluje  bezúplatný převod p.p.č. 186 v k.ú. Nebanice od Pozemkového fondu ČR.

 

 

           

 

Balko Jana                                                                              Ing. Stanislav Dušek

starostka obce                                                                         místostarosta obce