Zápis č.22/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.1.2008  začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola zápisu z předchozího jednání
  3. Kontrola usnesení
  4. 20 RD Nebanice
  5. Různé

 

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.2  Kontrola zápisu  z předchozího jednání 

Nikdo nemá připomínky k zápisům č. 20 a 21.

 

Ad.3 Kontrola usnesení

Bod 180  14.11.2007 OZ schválilo vyhovět Žádosti SK Nebanice  poskytnout příspěvek z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč .                                              Splněno

 

Bod 181 OZ ukládá starostce obce zapsat do usnesení z dnešního jednání bod o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce SK Nebanice.                                        Splněno

 

Bod 182 OZ schvaluje vícepráce u  RD číslo 2,3,4,5,19 a 20 v rozsahu kapitoly slaboproud a to STA trubkování + kabel + krabice za 2 900,- Kč u jednoho RD. Splněno

 

Bod 183 OZ schvaluje revokaci usnesení číslo 167 ze dne 14.11.2007 v tomto znění:

„ Bod 167 OZ schvaluje cenu pro prodej pozemků označených jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/31, 172/123, 172/47, 172/134, 172/50, 172/138, 172/49, 172/137 vše v k.ú. Nebanice ve výši 150,- Kč za jeden metr čtvereční.“                             Splněno                                                                                             

Bod 184 OZ schvaluje revokaci usnesení číslo 158 ze dne 25.10.2007 v tomto znění:

„ Bod 158 OZ schvaluje cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/32 o výměře

796 m2 v k.ú. Nebanice ve výši 200,- Kč za jeden metr čtvereční.   Splněno

 

Bod 185 OZ schvaluje  cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/119, 172/126, 172/49, 172/137, 172/50, 172/138, 172/32, 172/122 vše v k.ú. Nebanice za cenu 150,- Kč za jeden metr čtvereční.                                    Splněno     

 

Bod 186 OZ souhlasí s Dohodou o ukončení smlouvy o dílo ze dne 20.10.2006.

mezi těmito stranami Obec Nebanice  „Objednatel“   a UNITHERM - KV spol. s .r.o., LAJKA spol. s r.o. „Zhotovitelé“ , a zmocňuje starostku obce k podpisu této dohody.  Splněno

 

Bod 187 OZ souhlasí s doslovným zněním Dohody o započtení pohledávek č.8/2007 ze dne 03.12.2007 mezi Obcí Nebanice a LAJKA spol.s.r.o. a zmocňuje starostku obce k podpisu této dohody.                                                               Splněno

 

Bod 188 OZ schvaluje uzavření Zástavní smlouvy s Českomoravskou stavební spořitelnou, na nemovitosti – pozemek p.č.172/46 a rozestavěný RD na p.č. 172/127 včetně pozemku p.č. 172/127 vše v k.ú. Nebanice.

 

Bod 189 OZ pověřuje k podpisu Zástavní smlouvy s Českomoravskou stavební spořitelnou starostku obce.

 

 

Bod 190 OZ schválilo prodej:

pozemku p.č.172/46 o výměře 594 m2 a pozemku p.č. 172/127 o výměře 63 m2   za kupní cenu 151 100,- Kč ( 1m2  za 230,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/127 za kupní cenu 1 307 653 ,- Kč vše v k.ú. Nebanice

Jiřímu Simotovi, trv.bytem Podlesí 31, Sadov,360 01 Karlovy Vary

 

Bod 191 OZ schválilo uzavření Smlouvy kupní, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

 

Bod 192 Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy kupní viz Bod 191.

 

Bod 193 OZ schvaluje Rozpočtového opatření č.3.  Splněno

 

Bod 194 OZ schvaluje hospodaření obce v roce 2008 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu r.2007.   Splněno

 

Bod 195 OZ schvaluje vrácení půjčky za účelem zlepšení stavu bytového fondu od MMR ČR z r.2000 zpět MMR ČR.                                Splněno

 

Bod 196 OZ schvaluje Dodatek č.1/2007 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 23.05.2007

uzavřený  mezi těmito stranami:

Obec Nebanice („kupující“)

a

Manželé Roman Čabrada, a Jana Čabradová, („prodávající“)

a  zmocňuje starostku k jeho podpisu.      Splněno

 

Bod 197 OZ schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy mezi Obcí Nebanice a slečnou Simonou Polívkovou, Vilová 874/15, 350 02 Cheb a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy.

 

Kupní smlouva byla nevyhovující pro ústav, který bude poskytovat část finančních prostředků sl.Polívkové.

OZ schvaluje revokaci usnesení č. 197 ze dne 13.12.2007  v plném, výše uvedeném znění.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 198 OZ souhlasí s převodem svých členských práv a povinností v Bytovém družstvu HIT Nebanice  za podmínek, že zbývající zůstatek členského podílu Obce Nebanice na účtu družstva  bude použit na částečnou úhradu požadované  odměny pro JUDr. Tomáše Ficnera, Ph.D a nový majitel členských práv a povinností člena družstva obchodní společnost KV FORTE , s.r.o. doplatí zbývající část odměny pro JUDr.Tomáše Ficnera, Ph.D.

 

Bod 199 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální  odpad s platností od 01.01.2008.

 

Změna se týká Čl.3      Sazba poplatku

 

druh nádoby

Vývoz 1 x 14

Vývoz kombinovaný

Vývoz 1 x týdně

80 l

1 150,- Kč

1 350,- Kč

 1 580,- Kč

120 l

1 610,- Kč

1 920,- Kč

 2 220,- Kč

240 l

2 970,- Kč

3 530,- Kč

 4 130,- Kč

1 100 l

-

-

16 300,- Kč

Bod 200  Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/49 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/137 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/137 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti UNITHERM-KV, spol. s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Nádražní 3, PSČ 360 17

 

Bod 201 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

Bod 202 Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/118 o výměře 589 m2 a pozemku p.č. 172/125 o výměře 63 m2   za kupní cenu 97 800,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/125 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti  KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17

a

pozemku p.č.172/119 o výměře 578 m2 a pozemku p.č. 172/126 o výměře 63 m2   za kupní cenu 96 150,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/126 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti  KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17

 

Bod 203 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

pozemek p.č.172/118 o výměře 589 m2 , pozemek p.č. 172/125 o výměře 63 m2  , pozemek

p.č. 172/119 o výměře 578 m2, pozemek p.č.172/126 o výměře 63m2  za kupní cenu 193 950,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

 

Bod 204 Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/50 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/138 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

p. Vladimíru Vlčkovi r.č. 861205/2900, bytem Sokolov, Spartakiádní 1956, PSČ 356 01

 

Bod 205 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

 

 

 

 

Bod 206 Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/32 o výměře 796 m2 a pozemku p.č. 172/122 o výměře 63 m2   za kupní cenu 128 850,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/122 za kupní cenu 1 236 597,- Kč vše v k.ú. Nebanice

Ing. Josefu Trubačovi, r.č.360105/039, bytem Habartov, Horní Částkov, Na Rovince 101, PSČ 357 09

 

Bod 207 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření  Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

Bod 208 OZ  schválilo udělení mandátu starostce obce k podpisu kupních smluv viz.čísla usnesení 201,203,205 a 207 z dnešního dne uvedená výše.

 

 

Ad.4 20 RD Nebanice

V současné době je již šest rodinných domů HIT prodáno. Prodej sedmého rodinného domu probíhá.

Na minulém jednání zastupitelstva byly projednány prodeje  rodinných domů tak, že se vypořádala kupní cena započtením koupené části původní pohledávky spol.LAJKA s.r.o. proti pohledávce obce na kupní cenu.

Jeden z takto  kupujících „ Kupující „ pan Vlček Vladimír by měl obci doplatit kupní cenu ve výši 132 805,- Kč. Z tohoto důvodu byla  předložena obecnímu zastupitelstvu Zástavní smlouva.

Jedná se o zajištění pohledávky Obce Nebanice = „ Zástavního věřitele „   vůči  Vladimíru

Vlčkovi = „ Zástavci „  na úhradu kupní ceny ( RD č.8 ) ve výši 132 805,- Kč. Tímto se zřizuje zástavní právo na nemovitosti pozemku p.č.172/50 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/138 o výměře 63 m2   a rozestavěného RD na p.č. 172/138 vše v k.ú. Nebanice.

 

OZ projednalo předloženou Zástavní smlouvu jejímiž účastníky jsou Obec Nebanice jako „Zástavní věřitel „  a pan Vladimír Vlček jako „ Zástavce „ .

OZ schvaluje uzavření této Zástavní smlouvy a zmocňuje starostku obce k podpisu Zástavní smlouvy.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad 5. Různé

a) OZ bylo seznámeno s novým zněním Kupní smlouvy , jejímiž účastníky jsou Obec Nebanice             ( prodávající ) a slečna Simona Polívková ( kupující ).

Kupující kupuje pozemek  p.č. 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice prostřednictvím ČMSS, a.s. se sídlem Vinohradská 169, 100 17 Praha 10, IČO 49241397 a proto je potřebné  zřídit zástavní právo k výše uvedené pozemkové parcele.

 

OZ projednalo předloženou Kupní smlouvu a schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku označenému jako parcela číslo 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice ve prospěch

ČMSS, a.s. se sídlem Vinohradská 169, 100 17 Praha 10, IČO 49241397.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schvaluje uzavření  předložené kupní smlouvy, jejímiž účastníky  jsou Obec Nebanice a Simona Polívková , předmětem je pozemek p.č. 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice

a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

b) OZ bylo seznámeno s pracovní náplní informačního střediska Czech POINT, které se nachází též na obecním úřadě v Nebanicích.

Toto středisko bude vydávat na požádání občanů výpisy z :

 

Za poskytnutí výstupu z informačního systému bude vybírán správní poplatek ve výši 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku v souladu se zákonem č.365/2000 o ISVS, kromě výpisu z rejstříku trestů, zde činí poplatek 50,- Kč.

 

OZ souhlasí se zachováním těchto správních poplatků ve výše uvedené výši.

Hlasování: 6 0 0

 

c) OZ projednalo a schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti k 31.12.2007

ve výši 124 752,43 Kč nebyl převeden na běžný účet obce.

Hlasování: 6 0 0

 

d) OZ projednalo žádost p. Věry Vohankové ve které žádá o odkoupení pozemku využívaného dosud jako  zahrada v pronájmu.

 

OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pro pozemkové parcely číslo 172/84 o výměře 579 m2 a 171/13 o výměře 14 m2 obě v k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

e) OZ projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu – „ Komunikace v k.ú. Hněvín s pozemkem parc. č. 25, Obec Nebanice, okres Cheb „.

Návrh usnesení: OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu „ Komunikace v k.ú. Hněvín s pozemkem parc. č. 25, Obec Nebanice, okres Cheb „.

Hlasování: 1 2 3

 

Zákon 128/2000 Sb., o obcích § 87 „ K platnému usnesení  zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví – li právní předpis jinak“ .

Proto dnes nebylo v této záležitosti přijato platné usnesení. Další jednání OZ se vrátí k tomuto bodu.

 

f) OZ projednalo ústní žádost p.Zbyňka Bernarda a Václava Wágnetera na pronájem budovy bývalé kotelny u č.p.63.

OZ bylo seznámeno s tím, že v roce 2006 žádal o pronájem  p.Michal Bezděk a jeho žádost byla pozastavena z důvodu výstavby 20 RD.

OZ zvážilo stav výstavby 20 RD a protože stále nejsou inženýrské  sítě dokončeny, navrhuje se, aby  budova bývalé kotelny dál sloužila jako prostor pro mechanizaci potřebnou pro dokončení inženýrských sítí v dané oblasti.

 

OZ schvaluje v současnosti nevyhlašovat záměr pronájmu budovy bývalé kotelny u čísla popisného 63 na parcele číslo 276 k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0 

 

g) OZ schvaluje, aby Obec Nebanice nebyla zaregistrována jako člen  ZFP akademie.

( projednáváno 13.12.2007 )

Hlasování: 6 0 0

 

h) OZ projednalo a schvaluje, aby byli vyzváni k nápravě majitelé zahrad, kteří mají na pozemku zahrady vrak auta a pověřuje p.Karla Balka k sepsání seznamu těchto osob.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

Na vědomí:

 

ˇ         OZ prodiskutovalo situaci ohledně pokračujícího pořizování Územního plánu pro veškerá katastrální území obce Nebanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Eva Koucká

                                                                                                 

                                                                                             

Michal Bezděk                                                                                       Jana Balko

                                                                                                             Starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.1.2008

 

Bod 209 OZ schvaluje revokaci usnesení č. 197 ze dne 13.12.2007 v tomto znění:

„OZ schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy mezi Obcí Nebanice a slečnou Simonou Polívkovou, Vilová 874/15, 350 02 Cheb a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy. „

 

Bod 210 OZ schvaluje uzavření Zástavní smlouvy jejímiž účastníky jsou Obec Nebanice jako „Zástavní věřitel „  a pan Vladimír Vlček jako „ Zástavce „ a zmocňuje starostku obce k podpisu Zástavní smlouvy.

 

Bod 211 OZ schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku označenému jako parcela číslo 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice ve prospěch ČMSS, a.s. se sídlem Vinohradská 169, 100 17 Praha 10, IČO 49241397.

 

Bod 212 OZ schvaluje uzavření  předložené kupní smlouvy, jejímiž účastníky  jsou Obec Nebanice a Simona Polívková , předmětem je pozemek p.č. 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 213 OZ souhlasí s výběrem správních poplatků za výstupy z informačního systému Czech POINT ve výši 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku pro:

50,- Kč pro:

 

Bod 214 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti k 31.12.2007

ve výši 124 752,43 Kč nebyl převeden na běžný účet obce.

 

Bod 215 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pro pozemkové parcely číslo 172/84 o výměře

579 m2 a 171/13 o výměře 14 m2 obě v k.ú. Nebanice.

 

Bod 216 OZ schvaluje v současnosti nevyhlašovat záměr pronájmu budovy bývalé kotelny u čísla popisného 63 na parcele číslo 276 k.ú. Nebanice.

 

Bod 217 OZ schvaluje, aby byli vyzváni k nápravě majitelé zahrad, kteří mají na pozemku zahrady vrak auta a pověřuje p.Karla Balka k sepsání seznamu těchto osob.

 

Bod 218 OZ schvaluje, aby Obec Nebanice nebyla zaregistrována jako člen  ZFP akademie.

 

 

 

Na vědomí:

 

ˇ         OZ prodiskutovalo situaci ohledně pokračujícího pořizování Územního plánu pro veškeré katastrální území obce Nebanice.

ˇ         OZ nepřijala platné usnesení ohledně bezúplatného převodu komunikace v k.ú. Hněvín .       

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková