Zápis č. 37/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 31.3.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Kontrola zápisu 
  2. Kontrola usnesení
  3. MŠ – chod od 1.9.2005
  4. Informace o finanční situaci obce
  5. Rozpočet 2005
  6. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
  7. Různé

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.  - Trvá

Bod 354 OZ projednalo žádost manželů Vlachových  o prodej části pozemku č. 172/1 a ukládá provést místní šetření

Z:  Balko Karel, Kolb, Dušek.    T: 28.2.2005

OZ na jednání 10.3.2005 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek schvaluje prodloužení termínu místního šetření do 18.3.05

Hlasování: 5 0 0

Splněno

Bod 357 OZ projednalo návrh zadání územního plánu obce Nebanice a souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání ÚPO Nebanice č.j. 153/RR/UP/PI/05 ze dne 10.2.2005.

 

OZ schvaluje zadání územního plánu obce Nebanice dle návrhu, upraveného v souladu s podmínkami souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování.

 

OZ ukládá zajistit Registrační list zadání územního plánu obce Nebanice a jeho zaslání nadřízeného orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje elektronickou poštou.

Z: Jana Balko   T: 31.3.2005

Splněno

Bod 367 OZ schvaluje  prodej p.p.č. 166/45 k.ú. Nebanice o velikosti 991 m2 v částce 19 820,-  p. Jaroslavu Pagáčovi a schvaluje  splátkový kalendář na úhradu kupní ceny v 10 splátkách. OZ ukládá zabezpečit realizaci prodeje, včetně všech náležitostí s prodejem souvisejících.

Z: Jana Balko   T: 30.4.2005

Splněno

Bod 369 OZ projednalo další provoz veřejné telefonní hovorny na Hartoušov. Veřejná telefonní hovorna ztratila své opodstatnění, z tohoto důvodu bude zrušena od 1.4.2005. Bude dána výzva

p.  Grundzovi, zda má zájem o převod telefonní linky na svou osobu.

Z: Balko Jana     T: 1.4.2005

Splněno

 

 

Bod 372 OZ projednalo žádost p. Pavla  Hladovce o pronájem pozemku na umístění psa o ploše cca 30 m2. OZ nesouhlasí s pronájmem a ukládá vyrozumět žadatele.

Z: Balko Jana     T: 1.4.2005

Splněno

Bod 373 OZ vyhlašuje záměr prodeje části p.p.č. 166/3 k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 1

Splněno

 

 

Ad. 3.  MŠ – chod od 1.9.2005

OZ projednalo další provoz MŠ odloučeného pracoviště v Nebanicích. V školním roce 2005 – 2006 lze reálně očekávat nástup 15 dětí z toho 3 s trvalým bydlištěm v Nebanicích.Projednalo se stanovisko s městem Cheb, který nebude přispívat, protože Cheb má své vlastní zařízení. Bylo projednáno stanovisko obce Odrava. Vyjádření: „ ZO neschválilo příspěvek na neinvestiční náklady, které požadujete po obci Odrava. Neinvestiční náklady vámi předložené jsou nereálné.„ Částka neinvestičních nákladů byla stanovena ve výši 526,- Kč na jedno dítě měsíčně. Vzhledem k tomu, že náklady na provoz mateřské školy zásadním způsobem ovlivňují rozpočet obce Nebanice a v roce 2005 až 2006 budou do školky docházet pouze tři děti s trvalým bydlištěm v Nebanicích a zároveň další zúčastněné obce se odmítly podílet na úhradě neinvestičních nákladů byl předložen návrh na zrušení o odloučeném pracovišti MŠ Nebanice počínaje školním rokem 2005.    

Hlasování 5 0 0

 

Ad 4. Informace o finanční situaci obce

 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce. Podané p. Rusnákovou

 

Ad 5. Rozpočet 2005

OZ projednalo a schvaluje  rozpočet obce Nebanice  na r 2005.

Hlasování 5 0 0

 

18.00 příchod p. Vrba

 

Ad 6 Různé

 

a)      OZ projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce Nebanice za r. 2004 a schvaluje ji s výhradami:

-          Nedodržení ustanovené § 37 vyhlášky č. 505/2002 Sb. a nebylo v souladu s Českými účetními standardy č. 507, 519 a 520.

Nedodržení účetních standardů bylo zjištěno při účtování provozu ubytovny, která nebyla účtována jako hospodářská činnost. K datu 1.1.2005 byla provedena náprava a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti na účtech účtové třídy 6.

( OZ 10.3.2005 č.usnesení.367 )

-          Nebyly dodrženy podmínky stanovené při použití poskytnuté státní systémové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

OZ ukládá Ing. Duškovi ve spolupráci se starostkou obce J. Balko realizovat následná opatření.

-          Připravit podklady související s výstavbou RD Nebanice.

-          Předložit a projednat stav přípravy výstavby RD Nebanice na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

-          Projednat prodloužení termínu ukončení akce výstavby RD Nebanice na Ministerstvu pro místní rozvoj.

-          O provedených opatření informovat OZ na jednání OZ v dubnu 2005.

Z:Dušek , Balko

        Hlasování: 5 1 0       T: 30.4.2005

 

b) Projednalo a schvaluje  Závěrečný účet obce Nebanice za  r. 2004.

     Hlasování:  6 0 0

 

 

 

c)  OZ projednalo  a souhlasí se žádostí p. Jany Vávrové o prominutí poplatků za odvoz odpadu z důvodu   dlouhodobého pobytu mimo obec Nebanice.

       Hlasování: 6 0 0

 

d)      OZ projednalo a schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Nebanice a  Městem Cheb řešící odchyt toulavých psů. Náklady na odchyt jednoho psa a jeho umístění do útulku činí 1500,- Kč ( jednorázový poplatek na základě usnesení zastupitelstva města Chebu ) + 650 Kč za náklady na přímý odchyt .

      Hlasování: 6 0 0

 

      e) OZ projednalo přípravu Obecně závazné vyhlášky o volném  pohybu zvířat.

 

 

f) OZ projednalo žádost p. Romana Dojčara o   odkoupení  pozemku p.p.č. 20 k.ú.       Hartoušov( část )  a ukládá provést místní  šetření.

      Z: Balko J.     T 28.4.2005

      Hlasování: 6 0 0

 

g)OZ projednalo a schvaluje zahájení prací na oddělení historického majetku obce ve spolupráci s PF ČR  a ukládá upřesnit podmínky pro realizaci tohoto projektu.

      Z: Balko J.     T 28.4.2005

Hlasování: 5 0 1

 

h)      OZ projednalo žádost manželů Vlachových o odprodej části p.p. č. 172/1. Po provedeném terénním šetření byl navržen odprodej části pozemku o který mají manželé Vlachovi zájem. Předložená varianta manželům Vlachovým nevyhovuje a od záměru prodeje odstupují.

 

i)       OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 172/55 k.ú. Nebanice  za 330,- Kč/m2 o výměře 1 521 m2  a ukládá zajistit realizaci kupní smlouvy.

Z: J. Balko   T: 30.4.2005

Hlasování: 6 0 0

 

j)       OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 166/3 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč/m2 slečně Kateřině Odstrčilové a ukládá zajistit realizaci kupní smlouvy.

Z: J. Balko   T: 30.4.2005

      Hlasování: 6 0 0

 

k) OZ projednalo a schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond ČR na převod stavby – občanská vybavenost „ boží muka „ na st.p.č. 23 v k.ú. Hněvín o výměře 4m2.

 

 

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

 

 

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Usnesení z   jednání Obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne  31.3.2005

 

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.  - Trvá

Bod 375 OZ schvaluje  zrušení  odloučeného pracoviště MŠ Nebanice počínaje školním rokem 2005.   

Bod 376 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce.

Bod 377 OZ projednalo a schvaluje  rozpočet obce Nebanice  na r 2005.

Bod 378 OZ projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce Nebanice za r. 2004 a schvaluje ji s výhradami:

-          Nedodržení ustanovené § 37 vyhlášky č. 505/2002 Sb. a nebylo v souladu s Českými účetními standardy č. 507, 519 a 520.

            Nedodržení účetních standardů bylo zjištěno při účtování provozu ubytovny, která nebyla účtována jako hospodářská činnost. K datu 1.1.2005 byla provedena náprava a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti na účtech účtové třídy 6.

( OZ 10.3.2005 č.usnesení.367 )

-          Nebyly dodrženy podmínky stanovené při použití poskytnuté státní systémové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

OZ ukládá Ing. Duškovi ve spolupráci se starostkou obce J. Balko realizovat následná opatření.

-          Připravit podklady související s výstavbou RD Nebanice.

-          Předložit a projednat stav přípravy výstavby RD Nebanice na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

-          Projednat prodloužení termínu ukončení akce výstavby RD Nebanice na Ministerstvu pro místní rozvoj.

-          O provedených opatření informovat OZ na jednání OZ v dubnu 2005.

Z: J. Balko, S. Dušek

Bod 379 OZ projednalo a schvaluje  závěrečný účet obce Nebanice za  r. 2004.

Bod 380 OZ projednalo a schválilo žádost p. Jany Vávrové o prominutí poplatků za odvoz odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu mimo obce Nebanice.

Bod 381 OZ projednalo a schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Nebanice a  Městem Cheb řešící odchyt toulavých psů. Náklady na odchyt jednoho psa a jeho umístění do útulku činí 1500,- Kč  + 650 Kč za provozní náklady.

Bod 382 OZ projednalo přípravu Obecně závazné vyhlášky o volném  pohybu zvířat.

Bod 383 OZ projednalo žádost p. Romana Dojčara  o odkoupení pozemku p.p.č. 20 k.ú. Hartoušov    a ukládá provést místní šetření.

            Z: Balko J.     T 28.4.2005

Bod 384 OZ projednalo a schválilo zahájení prací na oddělení historického majetku obce Nebanice ve spolupráci s PF ČR  a ukládá upřesnit podmínky pro realizaci tohoto projektu.

            Z: Balko J.     T 28.4.2005

Bod 385 OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 172/55 k.ú. Nebanice  za 330,- Kč/m2 o výměře 1 521 m2  a ukládá zajistit realizaci kupní smlouvy.

Z: J. Balko   T: 30.4.2005

Bod 386 OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 166/3 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč/m2 slečně Kateřině Odstrčilové a ukládá zajistit realizaci kupní smlouvy.

Z: J. Balko   T: 30.4.2005

Bod 387 OZ projednalo a schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond ČR na převod stavby – občanská vybavenost „ boží muka „ na st.p.č. 23 v k.ú. Hněvín o výměře 4ma ukládá starostce zaslat vyjádření OZ na Pozemkový fond ČR v Chebu.

            Z: J. Balko    T: 10.4.2005

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek