Zápis č.5/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 5.1.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1.   Schválení programu

              2.   Bytové družstvo HIT Nebanice

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.2. Bytové družstvo HIT Nebanice

Zastupitelstvo Obce Nebanice konstatuje, že na svém zasedání dne 13.11.2006 rozhodlo  mimo jiné o založení   bytového družstva, schválilo jeho  firmu Bytové družstvo HIT Nebanice, sídlo Nebanice 7, 350 02 Cheb a členy orgánů družstva.

Dne 13.12.2007 se konala ustavující schůze družstva  o založení družstva .

Dne 27.12.2006 byl doručen návrh na zápis založeného družstva do  příslušného obchodního rejstříku.

Dne 4.1.2007 byl podán návrh na zpětvzetí návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku a to z důvodu, že stanovy družstva zejména v části  představenstvo  a kontrolní komise a volba členů orgánů družstva byly v rozporu se zněním § 238 / novelizován v roce 2006/ a 245 odst. obchodního zákoníku a došlo tedy k neplatnému založení družstva.

 Z uvedeného důvodu je potřeba schválit nové znění stanov, ve kterém je správně uvedeno, že členská schůze družstva plní působnost představenstva a kontrolní komise družstva, že statutárním orgánem družstva bude předseda družstva a dále ustanovit, že předsedou družstva bude Obec Nebanice zast. starostkou.Jakmile  v průběhu existence družstva stoupne počet  jeho členů tak, že stanovy družstva již budou v rozporu se zákonem, bude muset členská schůze družstva rozhodnout o změně stanov družstva /  původní znění / a dovolit orgány družstva / představenstva a kontrolní komise /.

 

Zastupitelstvo schvaluje:

 

-  znovu založení bytového družstva ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva z 13.11.2006

Hlasování: 7 0 0

 

-stanovy družstva Bytové družstvo HIT Nebanice

Hlasování: 7 0 0

 

-  že statutárním orgánem  družstva bude předseda družstva, kterým bude Obec Nebanice,

zast. starostkou Janou Balko

Hlasování: 7 0 0

 

- že po vzniku družstva bude v souladu s § 238 odst.2 obchodního zákoníku udělena Obcí Nebanice  zast. starostkou - statutárním orgánem družstva - písemná plná moc fyzické osobě, a to slečně Kateřině Havlíkové r.č. 80-59-23/ 1807, trvalý pobyt Nebanice 62, okres Cheb, PSČ350 02  s tím , že musí splňovat podmínky , které se vztahují na člena představenstva družstva.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 5.1.2007

 

 

 

Bod 45 OZ schválilo znovu založení bytového družstva ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva z 13.11.2006.

 

Bod 46 OZ  schválilo stanovy družstva Bytové družstvo HIT Nebanice.

 

Bod 47 OZ   schválilo, že statutárním orgánem  družstva bude předseda družstva, kterým bude Obec Nebanice, zast. starostkou Janou Balko.

 

Bod 48 OZ schválilo, že po vzniku družstva bude v souladu s § 238 odst.2 obchodního zákoníku udělena Obcí Nebanice  zast. starostkou - statutárním orgánem družstva - písemná plná moc fyzické osobě, a to slečně Kateřině Havlíkové r.č. 80-59-23/ 1807, trvalý pobyt Nebanice 62, okres Cheb,

PSČ 350 02  s tím , že musí splňovat podmínky , které se vztahují na člena představenstva družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková