Zápis č. 54/06

       

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 15.6.2006

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Zpráva o finanční situaci obce

           5. Různé

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního zasedání

Hlasování 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících  jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 52 a 53

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

16.15 hod. příchod p. Karla Balka

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

OZ bylo seznámeno s termínem uskutečnění investice – přibližně měsíc říjen 2006

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s. -                                                                                   Splněno

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Z: J. Rusnáková                                                                                        Trvá

OZ určilo termín pro splnění vyvěšení veřejné vyhlášky – 31.5.2005

Z: J. Rusnáková

Hlasování : 6 0 0                                                                                       Trvá

 

Bod 497 OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

OZ schválilo prodloužení termínu k projednávání této situace ohledně dopravního značení v obci  do 30.6.2006.                                                                                                Trvá

OZ projednalo a schválilo návrh na zrušení termínu vyřešení situace s tím, že situace se bude řešit po dokončení plánovaných akcí – přeložení panelové komunikace a dokončení povrchu komunikace

v prostoru výstavby.

Hlasování  7 0 0

 

 

        

Bod 504 OZ projednalo vyhlášení záměru prodeje na pozemkové parcely číslo 29 a 27 část v k.ú. Nebanice, na základě výsledku hlasování nebylo přijato žádné usnesení.

OZ projednalo a rozhodlo vyhlásit  záměr prodeje pozemkové parcely číslo 29 a 27 část v k.ú. Nebanice.

Hlasování : 4 2 0                                                                Splněno                                                         

Bod 506 OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko                                                                                                      Trvá

OZ  schválilo určit kupujícím termín pro uzavření kupní smlouvy tj. 31.8.2006

Z : J. Balko                                                                                        Trvá

 

Bod 507  OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/58 část panu Michalu Šlaisovi za cenu 300,- Kč za 1 metr čtvereční a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J.Balko                                                                                                     

Pan Michal Šlais oznámil, že odstupuje od své žádosti.            Splněno

Bod 508 OZ projednalo žádost pana Michala Bezděka o odkoupení systému „ Vari „. OZ schválilo přeložení tohoto bodu na další jednání z důvodu zjištění reálných informací. 

Z : OZ

OZ projednalo a schválilo prodej systému „ Vari „ panu M.Bezděkovi za cenu 5 000,- Kč formou protizápočtu.

Hlasování : 6 0 0                                                                    Splněno

Bod 514 OZ schválilo  Zadávací dokumentaci stavby, Oznámení dokumentace stavby.

Hlasování 6 0 0                                                                        Splněno

Bod 515 OZ projednalo vyúčtování nákladů na dodávku vody v Hartoušově a souhlasí s daným vyúčtováním. Přeplatek za rok 2005 ve výši 4 853,50 Kč bude použit na zbývající úhradu nového čerpadla z roku 2004.                                                              Splněno

 

Bod 516 OZ projednalo a schválilo Rozpočtové opatření číslo 1, kde se navyšují příjmy i výdaje

o 834 040,- Kč.                                                                        Splněno

 

Bod 517 OZ projednalo a schválilo Plán práce  Finančního výboru na rok 2006.  

                                                                                                Splněno

Bod 518  OZ projednalo a schválilo Plán práce Kontrolního výboru na rok 2006.

                                                                                                 Splněno

Bod 520 OZ projednalo žádost o koupi pozemku manželů Anežky a Bohuslava Hruškových a schválilo vyhlášení záměru prodeje  pozemkové parcely číslo 172/1 část. 

Z : J.Balko                                                  T: 31.5.06                  Splněno

 

Bod 519 OZ schválilo převod vodohospodářského zařízení včetně staveb na firmu CHEVAK CHEB a.s. formou darovací smlouvy.                                                             Splněno

 

Bod 521 OZ projednalo stížnost místních občanů na pana P.Hladovce, který buduje na pozemku obce v rozporu se stávající nájemní smlouvou ohrazení pro svého psa. OZ rozhodlo vyrozumět p.Hladovce o odstranění .

Z: J.Balko                                                   T: 31.5.06                

Pan Hladovec přislíbil dát veškeré záležitosti ohledně užívání zahrady jiného nájemce vše do pořádku.                                                                                        Trvá    

 

Bod 522 OZ projednalo stav pronajatých pozemků – zahrádek a ukládá seznámit pronajímatele, kteří neudržují pořádek na pozemku, aby učinili nápravu, jinak jim bude vypovězena nájemní smlouva.

Z: J. Balko                                                    T : 31.5.06                  Splněno

 

 

Bod 523 OZ projednalo a schválilo pořízení cesty k místnímu hřbitovu( p.p.č.20 k.ú.Nebanice ).

OZ ukládá na příští  zasedání zajistit tři cenové nabídky této investice.

Z : J. Balko      

Probíhá zajišťování potřebné dokumentace.                                               Trvá

 

Bod 524 OZ schvaluje odměnu sl.Kateřině Odstrčilové ve výši 12 500,- Kč za pomoc při archivaci a inventarizaci.                                                                                         Splněno

 

Bod 525 OZ projednalo a schvaluje podepsání  darovací smlouvy ( dárce Obec Nebanice x obdarovaný CHEVAK Cheb a.s. )

Z : J. Balko                                                                                            Splněno

 

Ad.4. Zpráva o finanční situaci obce

OZ vyslechlo zprávu o finanční situaci obce, o závazcích a stavu účtu obce.

 

Ad.5. Různé

a) OZ projednalo a schválilo Směrnici o způsobu účtování a evidenci drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku a tím zrušilo platnost směrnice schválené dne : 30.12.2003  

Hlasování: 7  0 0

 

b) OZ bylo seznámeno s vyjádřením MMR ČR – Ukončení závěrečného vyhodnocení akce TI 20, Nebanice, evidenční číslo 3174202326 ze dne 5.4.2006

 

c) OZ bylo seznámeno s  Vyrozuměním o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku z Ministerstva kultury ČR. Jedná se o soubor nemovitostí kostela sv.Osvalda.  

 

d)  OZ projednalo a schválilo manželům Anežce a Bohuslavu Hruškovým prodej určené části p.p.č.172/1 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč za 1m2  . Ukládá starostce uzavřít s kupujícími kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Hlasování 7 0 0

 

e) OZ projednalo a schválilo žádost p. Jany Metálové o ukončení nájemní smlouvy ke dni 1.6.2006. 

Hlasování 7 0 0

 

f) OZ projednalo a schválilo žádost p.Julie Liszyové o pronájem zahrady po p.Janě Metálové. OZ ukládá starostce uzavřít s p.Liszyovou nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.

Hlasování 7 0 0

 

g) OZ projednalo a schválilo, aby byl soudně vymáhán poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2004 a 2005 od pana Václava Filípka( r. 1978 )

Hlasování 7 0 0

 

h) OZ projednalo a souhlasí s trvalým nebo dočasným vynětím části pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu na uvedených pozemcích – 95, 195, 211/3 a 261 k.ú.Nebanice, parcely číslo 211/4 a 211/5 k.ú. Nebanice jsou nyní v řízení převodu ( Katastrální úřad Cheb ) na společnost Chevak Cheb a.s. Dále OZ souhlasí s umístěném stavby víceúčelové zemědělské komunikace Mostov – Nebanice  na našich pozemcích.

Hlasování 7 0 0

 

ch) OZ projednalo žádost manželů Petrovských ohledně pořízení  venkovních dveří. Po posouzení stavu dveří bude projednán další postup.

Hlasování 7 0 0                                             Z : K. Balko, K.Kolb

 

i) OZ schválilo krátkodobou půjčku na hospodářskou činnost na úhradu energií ve výši 24 000,- Kč se splatností do 31.12.2006.

Hlasování 7 0 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 15.6.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Z: J. Rusnáková                                                                                        Trvá

OZ určilo termín pro splnění vyvěšení veřejné vyhlášky – 31.5.2005

Z: J. Rusnáková

Hlasování : 6 0 0                                                                                       Trvá

 

Bod 497 OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

OZ schválilo prodloužení termínu k projednávání této situace ohledně dopravního značení v obci  do 30.6.2006.                                                                                                Trvá

OZ projednalo a schválilo návrh na zrušení termínu vyřešení situace s tím, že situace se bude řešit po dokončení plánovaných akcí – přeložení panelové komunikace a dokončení povrchu komunikace

v prostoru výstavby.

Hlasování  7 0 0

        

Bod 506 OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko                                                                                                      Trvá

OZ  schválilo určit kupujícím termín pro uzavření kupní smlouvy tj. 31.8.2006

Z : J. Balko                                                                                        Trvá

 

Bod 521 OZ projednalo stížnost místních občanů na pana P.Hladovce, který buduje na pozemku obce v rozporu se stávající nájemní smlouvou ohrazení pro svého psa. OZ rozhodlo vyrozumět p.Hladovce o odstranění .

Z: J.Balko                                                   T: 31.5.06               

Pan Hladovec přislíbil dát veškeré záležitosti ohledně užívání zahrady jiného nájemce vše do pořádku.                                                                                        Trvá   

 

Bod 523 OZ projednalo a schválilo pořízení cesty k místnímu hřbitovu( p.p.č.20 k.ú.Nebanice ).

OZ ukládá na příští  zasedání zajistit tři cenové nabídky této investice.

Z : J. Balko      

Probíhá zajišťování potřebné dokumentace.                                               Trvá

 

Bod 526) OZ projednalo a schválilo Směrnici o způsobu účtování a evidenci drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku a tím zrušilo platnost směrnice schválené dne : 30.12.2003 

 

Bod 527) OZ bylo seznámeno s vyjádřením MMR ČR – Ukončení závěrečného vyhodnocení akce TI 20, Nebanice, evidenční číslo 3174202326 ze dne 5.4.2006

 

Bod 528) OZ bylo seznámeno s  Vyrozuměním o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku z Ministerstva kultury ČR. Jedná se o soubor nemovitostí kostela sv.Osvalda.  

 

Bod 529)  OZ projednalo a schválilo manželům Anežce a Bohuslavu Hruškovým prodej určené části p.p.č.172/1 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč za 1m2  . Ukládá starostce uzavřít s kupujícími kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko

 

Bod 530) OZ projednalo a schválilo žádost p. Jany Metálové o ukončení nájemní smlouvy ke dni 1.6.2006. 

Z : J. Balko

 

Bod 531) OZ projednalo a schválilo žádost p.Julie Liszyové o pronájem zahrady po p.Janě Metálové. OZ ukládá starostce uzavřít s p.Liszyovou nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z: J.Balko

 

Bod 532) OZ projednalo a schválilo, aby byl soudně vymáhán poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2004 a 2005 od pana Václava Filípka( r. 1978 )

Z : J.Balko

 

Bod 533) OZ projednalo a souhlasí s trvalým nebo dočasným vynětím části pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu na uvedených pozemcích – 95, 195, 211/3 a 261 k.ú.Nebanice, parcely číslo 211/4 a 211/5 k.ú. Nebanice jsou nyní v řízení převodu ( Katastrální úřad Cheb ) na společnost Chevak Cheb a.s. Dále OZ souhlasí s umístěném stavby víceúčelové zemědělské komunikace Mostov – Nebanice  na našich pozemcích.

 

Bod 534) OZ projednalo žádost manželů Petrovských ohledně pořízení  venkovních dveří. Po posouzení stavu dveří bude projednán další postup.

Z : K. Balko, K.Kolb                                 T : další jednání OZ

 

Bod 535) OZ schválilo krátkodobou půjčku na hospodářskou činnost na úhradu energií ve výši 24 000,- Kč se splatností do 31.12.2006

Z : J.Rusnáková

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarosta obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Ing.Stanislav Dušek