Zápis č. 56/06

       

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.8.2006

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

           5. Různé

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního zasedání

Hlasování 5 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících  jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 55

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

OZ bylo seznámeno s termínem uskutečnění investice – přibližně měsíc říjen 2006

                                                                                                                                                                          

Bod 506 OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko                                                                                                      Trvá

OZ  schválilo určit kupujícím termín pro uzavření kupní smlouvy tj. 31.8.2006

Z : J. Balko                                                                                        Trvá¨

 

Kupní smlouva byla uzavřena.                                                             Splněno

 

Bod 529. OZ projednalo a schválilo manželům Anežce a Bohuslavu Hruškovým prodej určené části p.p.č.172/1 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč za 1m2  . Ukládá starostce uzavřít s kupujícími kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko                                                                                       Trvá

 

Kupní smlouva byla uzavřena.                                                            Splněno

 

Bod 534. OZ projednalo žádost manželů Petrovských ohledně pořízení  venkovních dveří. Po posouzení stavu dveří bude projednán další postup.

Z : K. Balko, K.Kolb                                 T : další jednání OZ

OZ schválilo výměnu dveří a uložilo starostce zajistit cenové nabídky na dveře.

Hlasování : 5 0 0                                                         Splněno

 

OZ projednalo a schválilo objednávku na výměnu venkovních dveří u firmy NELAN spol. s.r.o., Horní Ves s termínem realizace po 15.9.2006.

Hlasování 5 0 0

 

 

Bod 536. Výběr firmy.

EKOLL Liďáková s.r.o. nedoručila nabídku.

Dáma & Partner s.r.o. -  250 000,- Kč

LAJKA spol. s.r.o. -  269 000,- Kč

 

Obě nabídky jsou vyhovující a cena za dílo je  vyrovnaná.

OZ projednalo tuto situaci a rozhodlo pověřit starostku k uzavření smlouvy o dílo s tou firmou, která uvede bližší termín zhotovení zakázky.

Z : J.Balko

 

OZ bylo seznámeno s dalším postupem při uzavírání smlouvy o dílo.

Firma Dáma & Partner s.r.o. uvedla jako termín realizace díla konec měsíce září 2006.

Firma LAJKA s.r.o. uvedla jako termín realizace díla srpen 2006.

Proto byla uzavřena smlouva o dílo s fi. LAJKA s.r.o.                        Splněno

 

Bod 537. 

OZ schválilo k otevírání nabídek komisi v tomto složení : JUDr. Vladimír Tögel

                                                                                      Ing.  Jiří Benda

                                                                                      Rudolf Šubrt

                                                                                      Jana Balko

                                                                                      Ing. Stanislav Dušek

 

OZ schválilo k otevírání nabídek náhradníky pro komisi v tomto složení : Jakub Žikeš

                                                                                                             František Jelínek

                                                                                                             Eva Janoušková

                                                                                                             Karel Balko

                                                                                                             Karel Kolb       Splněno

 

Bod 538. OZ projednalo a schválilo vyhlášení záměru pronájmu fotbalového hřiště a kabin pro hráče a rozhodčí.

Z : J.Balko                                                                                     Splněno

 

Bod 539. OZ schválilo ukončení nájemní smlouvy p.Karla Filípka ke dni 30.6.2006.

Z : J.Balko                                                                                      Splněno

 

Bod 540.  OZ projednalo a schválilo žádost Lenky Kuklíkové na pronájem zahrady po p.K.Filípkovi a ukládá uzavřít nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko                                                                                        Splněno

 

Bod 541. OZ projednalo a schválilo žádost o odepsání pohledávky k p.J.Peklovi. 

Z : J.Rusnáková                                                                                  Splněno

 

Bod 542. OZ schválilo na volební období 2006 – 2010 počet členů zastupitelstva – 7 členů.

                                                                                                          Splněno

 

Bod 543. OZ vzalo na vědomí, že prostřednictvím obecního úřadu byly podány připomínky k novému vlakovému jízdnímu řádu na KK KÚ. 

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje zaslal obecnímu úřadu odpověď v tom smyslu, že děkují za připomínky, ke kterým nebude přihlédnuto vzhledem k dalším skutečnostem.                                                                                     Splněno

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

8.8.2006 od 10.00 hodin na obecním úřadě Nebanice proběhlo otevírání obálek s nabídkami pro :

„ Výstavba dvaceti rodinných domů HIT „

Komise se sešla a konstatovala, že byly doručeny nabídky dvou firem. Již při otevírání obálek byla jedna firma vyloučena z důvodu nesplnění několika základních podmínek daných pro výběrové řízení. Dále se tedy hodnotila pouze nabídka zbylé firmy. Nyní je tato nabídka na posouzení u odborníků a komise rozhodne, zda doporučí nebo nedoporučí tuto nabídku ke schválení obecnímu zastupitelstvu.

Ad.5. Různé

a) OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření číslo 2 , které je součástí zápisu jako příloha č. 1.

Hlasování : 5 0 0

 

b) OZ projednalo žádost manželů Křehlíkových a schválilo prodej pozemku – parcely číslo 172/58 k.ú. Nebanice se všemi právy a náležitostmi manželům Heřmanovi a Haně Křehlíkovým a pověřilo starostku obce k  sepsaní kupní smlouvy za obvyklých podmínek.

Hlasování: 5 0 0

 

c) OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje na pozemkovou parcelu číslo 172/77 k.ú. Nebanice.  

Hlasování : 5 0 0  

 

d)  OZ projednalo a schválilo předloženou „ Smlouvu o nájmu nemovitostí „ mezi Obec Nebanice a SK Nebanice. Pověřilo starostku k podpisu uvedené smlouvy.

Hlasování : 4 1 0

 

e) OZ projednalo záměr rekonstrukce topného systému v budově Nebanice 31 a pověřilo starostku k podepsání „ Smlouvy o dílo „ s firmou Martin Barfus, Lomnice. 

Hlasování : 5 0 0

 

f) OZ projednalo a schválilo úhradu rozdělovacího geometrického plánu číslo 175 – 134/2006 a geometrického plánu ( p.p.č. 27 a 29 k.ú. Nebanice ) pořízených pro účel prodeje zahrádek v k.ú. Nebanice.

Hlasování : 5 0 0

 

g) OZ na základě žádostí jednotlivých nájemců zahrad v k.ú. Nebanice schválilo  prodej zahrad těmto zájemcům: Janě Balko, Aleně a Ondřeji Bukovickým, Ondreji Bukovickému, Vladislavě Holé, Josefu a Hedvice Kašparovým, Julii Liszyové, Zbyňku Bernardovi a Valentině Valíčkové, Josefu Novákovi, Hedvice Peterové, Věře Vohankové, Danielu Zemanovi.

OZ pověřilo starostku k sepsání kupních smluv s kupujícími a ukončení konkrétních nájemních smluv.

Hlasování : 5 0 0

 

h) OZ projednalo a schválilo pravidla úhrady ceny za zahrady.

Cena je 20,- Kč za jeden m2 .

-  Platbu lze provést jednorázově před podpisem kupní smlouvy.

- Platbu lze provést maximálně ve čtyřech čtvrtletních splátkách ( termíny a částky platby budou zapsány v kupní smlouvě ) a úhradou 30% kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

Prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitosti hradí kupující.

Hlasování : 5 0 0

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.8.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 544 OZ projednalo a schválilo objednávku na výměnu venkovních dveří u firmy NELAN spol. s.r.o., Horní Ves s termínem realizace po 15.9.2006

Z : J.Balko

 

Bod 545 OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření číslo 2 , které je součástí zápisu jako příloha č. 1.

 

Bod 546 OZ projednalo žádost manželů Křehlíkových a schválilo prodej pozemku – parcely číslo 172/58 k.ú. Nebanice se všemi právy a náležitostmi manželům Heřmanovi a Haně Křehlíkovým a pověřilo starostku obce k  sepsaní kupní smlouvy za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko

 

Bod 547 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje na pozemkovou parcelu číslo 172/77 k.ú. Nebanice. 

Z : J.Balko  

 

Bod 548 OZ projednalo a schválilo předloženou „ Smlouvu o nájmu nemovitostí „. Pověřilo starostku k podpisu uvedené smlouvy.

Z : J.Balko

 

Bod 549 OZ projednalo záměr rekonstrukce topného systému v budově Nebanice 31 a pověřilo starostku k podepsání „ Smlouvy o dílo „ s firmou Martin Barfus, Lomnice. 

Z : J.Balko

 

Bod 550 OZ projednalo a schválilo úhradu rozdělovacího geometrického plánu číslo 175 – 134/2006 a geometrického plánu ( p.p.č. 27 a 29 k.ú. Nebanice ) pořízených pro účel prodeje zahrádek v k.ú. Nebanice.

 

Bod 551 OZ na základě žádostí jednotlivých nájemců zahrad v k.ú. Nebanice schválilo  prodej zahrad těmto zájemcům: Janě Balko, Aleně a Ondřeji Bukovickým, Ondreji Bukovickému, Vladislavě Holé, Josefu a Hedvice Kašparovým, Julii Liszyové, Zbyňku Bernardovi a Valentině Valíčkové, Josefu Novákovi, Hedvice Peterové, Věře Vohankové, Danielu Zemanovi.

OZ pověřilo starostku k sepsání kupních smluv s kupujícími a ukončení konkrétních nájemních smluv.

Z : J.Balko

 

Bod 552 OZ projednalo a schválilo pravidla úhrady ceny za zahrady.

Cena je 20,- Kč za jeden m2 .

-  Platbu lze provést jednorázově před podpisem kupní smlouvy.

- Platbu lze provést maximálně ve čtyřech čtvrtletních splátkách ( termíny a částky platby budou zapsány v kupní smlouvě ) a úhradou 30% kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

Prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitosti hradí kupující.

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarosta obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Ing.Stanislav Dušek