Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 17.4.2008

 

Bod 244 OZ schvaluje revokaci usnesení čísla : 188, 189, 191 a 192 ze dne 13.12.2007.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 245 OZ schvaluje uzavření Smlouvy kupní, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

Bod 246 OZ zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Smlouvy kupní.

 

Bod 247 OZ schvaluje uzavření Dohody o vypořádání dluhu, kde jsou účastníky Obec Nebanice a Lajka spol. s r.o. a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

 

Bod 248 OZ schvluje prodej pozemkových parcel číslo 172/87 o výměře 579 m2  a 171/13 o výměře 14 m2 obě v k.ú. Nebanice pani Věře Vohankové, trv.bytem Nebanice 67 za cenu 20,- Kč za 1m2 , přičemž jí bude nabídnuta možnost úhrady 50% kupní ceny před podpisem Kupní smlouvy a zbytek ve výši 50% kupní ceny by měl být uhrazen do tří měsíců od podpisu Kupní smlouvy. Po úhradě celé kupní ceny, bude proveden vklad do Katastru nemovitostí.

 

Bod 249 OZ schvaluje přeložení projednání  prodeje  bytu č.2 v č.p.Nebanice 61na další jednání OZ.

 

Bod 250 OZ neschvaluje prodej pianina  manželům Barboře a Petru Sedlákovým.

 

Bod 251 OZ schválilo vyhlášení úmyslu převodu darem na garáž bez č.p. stojící na parcele číslo 77 k.ú. Nebanice o výměře 43 m2 .

 

Bod 252 OZ schvaluje zrušení dosavadní vnitřní směrnice pro vykonávání svatebního obřadu ze dne 29.11.2006.

 

Bod 253 OZ schvaluje vnitřní směrnici ohledně vykonávání svatebního obřadu. ( Znění směrnice je uvedeno v zápisu č.25/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková