Zápis č.9/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 26.4.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Schválení programu

              2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3. Kontrola usnesení

              4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

                  a

                  Závěrečný účet obce za rok 2006  

              6. Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 8

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 88 OZ schválilo uzavření Smlouvy o dílo č.070227 mezi Obcí Nebanice a ARCUS PROJEKT s.r.o., a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy.

Z: J.Balko                                                                                           Splněno

 

Bod 89 OZ schválilo ROZPOČET na rok 2007 .                                        Splněno

 

Bod 90 OZ schválilo nepřijmout  historický majetek obce parcela číslo 32/1 k.ú.Hartoušov, druh pozemku vodní plocha do svého vlastnictví.                                          Splněno

 

13.4.2007 bylo rozhodnutí OZ oznámeno PF ČR územní pracoviště Cheb.

Obec je povinna přijmout historický majetek.

OZ projednalo a schválilo podání žádosti PF ČR Cheb. V této žádosti vyzve Obec Nebanice PF ČR, aby se vyjádřil  na základě jakých přídělových listin určil pozemek - parcelu číslo 32/1 k.ú.Hartoušov jako historický majetek Obce Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 91 OZ schválilo revokaci usnesení bod 134 ze dne 1.10.2002 v plném znění:

„Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem p.p.k.ú. Hartoušov p.p.č.59 ostatní plocha od PF ČR“                                                                      Splněno

 

Bod 92 OZ pověřuje starostku obce, aby revokaci usnesení bod 134 ze dne 1.10.2002 oznámila PF ČR územnímu pracovišti Cheb a zařídila veškeré záležitosti s tímto související.

Z: J.Balko                                                                                            Splněno

 

Bod 93 OZ neschválilo záměr prodeje na požadovanou část z důvodů plánovaného využití těchto pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. ( žádost p. J.Lörincze )      Splněno

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o celkovém průběhu akce výstavby 20RD Nebanice.

Ve zprávě je v bodech zachycen průběh akce 20RD Nebanice od přijetí dotace z MMR ČR (rok 2001) až do současné situace.

OZ schvaluje zaslání této zprávy na Krajský úřad Karlovarského kraje se žádostí o metodickou pomoc.

Hlasování: 6 0 0

 

Dále vystoupil Ing.Dušek, který seznámil OZ se současnou situací ohledně financování akce.

Česká spořitelna, se kterou se vedla jednání od 11/2006 vydala  6.4.2007 podmínky pro poskytnutí úvěru Stavebnímu bytovému družstvu HIT Nebanice.

Tyto podmínky jsou pro družstvo nepřijatelné ( požadovaná předprodanost, vysoký členský vklad, převod pozemků obce na družstvo )

Vzhledem k tomu, že se spoléhalo na uskutečnění dohody s touto bankou, oslovili se ostatní peněžní ústavy až nyní. Bylo nám sděleno, že pravidla pro poskytování úvěrů bohužel neumožňují zpracování  nabídky krátkodobého ani  dlouhodobého financování této akce.

Aby se vyřešila úhrada nákladů spojená s výstavbou, je nutné hledat řešení.

Dnes proběhl kontrolní den na stavbě a byly zde projednány dvě varianty řešení této situace.

1. Přímý prodej jednotlivých domků včetně pozemků konkrétním zájemcům prostřednictvím společnosti RECOM REALITY s.r.o.  Prodej konkrétním zájemcům by mohl být zahájen 3.5.2007 a předpokládá se, že v období třech měsíců by se zrealizoval prodej 5 – 6 zájemcům a získané prostředky by byly použity na úhradu nákladů spojených se stavbou. V následném období je předpokládán další prodej až do počtu 20 RD a získané zdroje umožní pokrýt plně náklady na výstavbu.

2. Přímý prodej jednotlivých domků, které by provedl dodavatel stavby. V této variantě, se vychází ze skutečnosti, že dosud zbudované dílo je ve vlastnictví dodavatele stavby a dodavatel stavby by na své náklady provedl dokončení výstavby a sám nebo prostřednictvím pověřené osoby by provedl realizaci díla na trhu.

Výsledkem kontrolního dne je návrh na přijetí varianty č.1.

 

Z těchto důvodů obecní zastupitelstvo projednalo možnost volného prodeje jednotlivých RD.

OZ souhlasí s volným prodejem jednotlivých rodinných domů Obcí Nebanice prostřednictvím RECOM REALITY s.r.o.

Realitní kancelář RECOM REALITY s.r.o. předloží obci přesnou kalkulaci prodejní ceny 1 RD.

Hlasování: 5 0 1

 

Pro volný prodej jednotlivých domů je nezbytné stanovit cenu, za kterou bude prodán dotčený pozemek.

OZ projednalo a schválilo cenu pro prodej dotčených pozemků k výstavbě 20 RD Nebanice

ve výši 230,- Kč za jeden m2 .

Hlasování: 4 0 2

 

Dále proběhlo jednání s ZČP Net. s.r.o. Plzeň ohledně dobudování části plynovodu.

Chybí část cca 80m. Proběhne výběr zhotovitele, sepsání budoucí smlouvy s RWE o odkupu díla po kolaudaci. ( Z: Balko Jana )

Dobudování vodovodní a kanalizační části je závislé na požádání spol. CHEVAK a.s. o dotaci.

Žádost je možno podat v srpnu tohoto roku. ( Z: Dušek Stanislav )

 

Ad.5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

OZ projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 a schvaluje ji bez výhrad.

Hlasování: 6 0 0

Závěrečný účet obce za rok 2006

OZ projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2006.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.6.Různé

 

a) OZ projednalo a schválilo podání žádosti o pořizování územně plánovací dokumentace Územní plán -  Městským úřadem Cheb.

Hlasování: 6 0 0

 

b) OZ projednalo a schválilo jako určeného zastupitele obce spolupracujícího při pořizování územního plánu – Janu Balko.

Hlasování: 6 0 0

 

c) OZ projednalo a schválilo pořízení oddělovacího geometrického plánu pro získání zjištěného historického majetku na p.p.č.63 k.ú. Hartoušov.

Hlasování: 6 0 0

 

d) 5.4.2007  v Parlamentu České republiky  obdržela Obec Nebanice dekret pro pořízení znaku a vlajky obce.

OZ schválilo Oznámení obce Nebanice o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání.

Hlasování: 6 0 0

 

Zhotovení obecních symbolů OZ vybíralo z těchto doručených nabídek:

·         ALERION s.r.o.  Brno

·         Velebný x Fam s.r.o. Praha

·         Vyšívání Zdena Vítová  Hradec Králové

·         REPRON reklama, propagace   Velehrad

·         NEKA – vlajky, prapory    Starý Plzenec

 

OZ po posouzení nabídek schválilo jako zhotovitele obecních symbolů NEKA – vlajky prapory,

Žižkova 191, Starý Plzenec.

Hlasování: 6 0 0

 

e) Z důvodu odkupu části pozemku, na kterém se nachází část panelové cesty, byl již zhotoven  oddělovací geometrický plán, kterým vznikla p.p.č. 38/8 k.ú. Nebanice o výměře 133 m2 .

OZ projednalo a schválilo úhradu nákladů na znalecký posudek p.p.č 38/8 k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schválilo aby  Obec Nebanice koupila od manželů Jany a Romana Čabradových pozemkovou parcelu 38/8 k.ú. Nebanice o  výměře 133 m2  za cenu 160,- Kč jeden m2 .

Hlasování: 6 0 0

 

OZ pověřilo starostku obce k sepsání a podepsání kupní smlouvy ohledně p.p.č.38/8 k.ú.Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

f) OZ souhlasí s připomínkou občanů ohledně umístění nádoby na sklo  vedle č.p. 49.

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 26.4.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 94 OZ schválilo podání žádosti PF ČR Cheb. V této žádosti vyzve Obec Nebanice PF ČR, aby se vyjádřil  na základě jakých přídělových listin určil pozemek - parcelu číslo 32/1 k.ú.Hartoušov jako historický majetek Obce Nebanice.

 

Bod 95 OZ schvaluje zaslání žádosti o metodickou pomoc při akci výstavba 20RD na Krajský úřad Karlovarského kraje.

 

Bod 96 OZ souhlasí s volným prodejem jednotlivých rodinných domů Obcí Nebanice prostřednictvím RECOM REALITY s.r.o.

 

Bod 97 OZ  schválilo cenu pro prodej dotčených pozemků k výstavbě 20 RD Nebanice

ve výši 230,- Kč za jeden m2 .

 

Bod 98 OZ schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad.

 

Bod 99 OZ schválilo Závěrečný účet obce za rok 2006.

 

Bod 100 OZ schválilo podání žádosti o pořizování územně plánovací dokumentace Územní plán –

na Městský úřad Cheb.

 

Bod 101 OZ schválilo jako určeného zastupitele obce spolupracujícího při pořizování územního plánu – Janu Balko.

 

Bod 102 OZ schválilo pořízení oddělovacího geometrického plánu pro získání zjištěného historického majetku na p.p.č.63 k.ú. Hartoušov.

 

Bod 103 OZ schválilo Oznámení obce Nebanice o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání.

 

Bod 104 OZ jako zhotovitele obecních symbolů NEKA – vlajky prapory, Žižkova 191, Starý Plzenec.

 

Bod 105  OZ schválilo úhradu nákladů na znalecký posudek p.p.č 38/8 k.ú. Nebanice.

 

Bod 106 OZ schválilo aby  Obec Nebanice koupila od manželů Jany a Romana Čabradových pozemkovou parcelu 38/8 k.ú. Nebanice o  výměře 133 m2  za cenu 160,- Kč jeden m2 .

 

Bod 107 OZ pověřilo starostku obce k sepsání a podepsání kupní smlouvy ohledně p.p.č.38/8 k.ú.Nebanice.

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková