Zápis č.15/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 23.8.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Schválení programu

              2. Kontrola zápisů z předcházejících jednání

              3. Kontrola usnesení

              4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5. Nový Územní plán

              6. Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 5 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 14

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Starostka podala OZ informaci, že telefonní společnost dosud nepřevzala dílo ( posílení sítě ) od své dodavatelské firmy.

 

Bod 121 OZ schválilo pověření starostky obce sdělit Mgr. Evě Slavíkové, že v případě jiného zájemce o daný pozemek bude stanovena pevná lhůta pro uzavření kupní smlouvy.           Splněno

 

Bod 122 OZ schvaluje vyhlášení úmyslu prodeje pozemkových parcel a rozestavěných rodinných domů vše v k.ú.Nebanice:

 

 číslo parcely / m2

Číslo domu/číslo parcely/ / m2 

172/117                      /    600

1.    172/124            63

172/118                      /    589

2.    172/125            63

172/119                      /    578

3.    172/126            63

172/46                       /     594

4.    172/127            63

172/47                        /      585

5.    172/134            63

172/48                       /      610

6.    172/135            63

172/49                       /      612     

7.    172/137            63

172/50                       /      612

8.    172/138            63

172/51                       /      617

9.    172/141            63

172/52                       /      627

10.  172/140            63

172/53                       /      668

11.  172/139            63

172/121                     /      649

12.  172/136            63

172/120                     /      553

13.  172/133            63

172/45                      /       591

14.  172/132            64

172/44                       /      549

15.  172/131            63

172/43                       /      572

16.  172/130            63

172/42                       /      595

17.  172/129            63    

172/41                       /      660

18.  172/128            63

172/32                       /      796

19.  172/122            63

172/31                       /      747

20.  172/123            63

  

                                                                                                                       Splněno

 

Bod 123 OZ schvaluje změnu technického dozoru ve SoD 2006/146 -  V bodě 1.2. SoD se nahrazuje technický dozor Ing. J.Blažek panem Danielem Pavlíčkem.

 

Bod 124 OZ souhlasí s přerušením předmětu plnění SoD 2006/146( 20 RD ) do vyřešení finanční situace.

 

Bod 125 OZ schvaluje upravit bod č.4 termíny plnění  SoD 2006/146  v případě  opětovného zahájení prací na díle dle aktuální potřeby.

 

Bod 126 OZ schvaluje projednání návrhu fi.Lajka, s.r.o.  o převodu práva zodpovědnosti na rozestavěné stavbě dle bodu 10.5. SoD 2006/146 ze zhotovitele na objednatele po dobu přerušení prací v termínu do 24.8.2007 s podmínkou, že starostka obce učiní zhotoviteli díla nabídku na vypořádání  dluhu – pohledávky formou převodu rozestavěných staveb a dotčených pozemků, dosud ve vlastnictví Obce Nebanice, na firmu Lajka s.r.o.                                            Splněno

 

Bod 127 OZ schvaluje předložené „ Ceny prací, dodávek a nákladů nad rámec smlouvy o dílo na stavbu 20 RD HIT v Nebanících „   ve výši 116 495,- Kč včetně DPH na 1 dokončený RD HIT.

 

Bod 128 OZ  schvaluje zplnomocnění starostky obce k vykonávání rozpočtové změny v oddílech, kapitolách a paragrafech rozpočtu.

 

Bod 129 OZ neschvaluje žádost p.Milana Kováče  z důvodu budoucího plánovaného přestěhování Obecního úřadu Nebanice do prostor č.p. Nebanice 31.

 

Bod 130 OZ schvaluje ukončení nájemní smlouvy s p. Ondrejem Bukovickým dohodou  k 31.12.2007 a ukládá starostce obce dohodu uzavřít.

Zahrada bude předána obci v původním stavu.                                                     Splněno

 

Bod 131 OZ neschvaluje přijetí žádosti p.Karla Filípka na odkoupení zahrady p.p.č. 172/73 k.ú. Nebanice  vzhledem k tomu, že žadatel nemá vyrovnány závazky s obcí.

 

Bod 132 OZ rozhodlo, aby se p.Lenka Kuklíková vyjádřila, zda si ponechá i dosavadní zahradu.

 

Bod 133 OZ schválilo možnost koupě obecní zahrady v Nebanicích pro manžele Křivánkovi .

 

Bod 134 OZ rozhodlo oslovit manžele Křivánkovi, aby si určili zahradu, kterou  chtějí koupit a sdělili své rozhodnutí na obecní úřad Nebanice.                                                                Splněno

 

 

 

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

 

OZ projednalo odpověď od fi. Lajka, s.r.o. , která se vyjádřila tak, že ponechá své rozhodnutí ohledně nabídky obce  na vypořádání dluhu ( viz. usn. 126 ze dne 16.8.2007 )  až po vyjádření České spořitelny, zda poskytne Obci Nebanice úvěr.

 

OZ schvaluje projednání návrhu fi.Lajka o převodu práv zodpovědnosti na rozestavěné stavbě

po vyjádření  České spořitelny.

Hlasování: 5 0 0

 

OZ schvaluje trvání své nabídky na vypořádání dluhu ze dne 16.8.2007 č.usn. 126 firmě Lajka s.r.o.

Hlasování: 5 0 0

 

OZ schvaluje, aby  byl na příští jednání obecního zastupitelstva  přizván  zástupce fi.Lajka s.r.o.

Hlasování: 5 0 0

 

Ad.5.Nový  Územní plán

 

Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s územněplánovací dokumentací obce Nebanice.

Dosud je v platnosti Územní plán zóny Nebanice a to do 31.12.2011. Ten  je použitelný pouze pro katastrální území Nebanice.

Nový územní plán se již začal pořizovat a to pro všechny katastrální území obce, tj. Vrbová, Hartoušov, Hněvín a Nebanice.

Od letošního roku platí pro pořizování územních plánů nová pravidla. Pořizování územněplánovací dokumentace ( ÚPD )  je vykonávána v přenesené působnosti.

Rozhodování o pořízení, schvalování etap a „ vydávání „ ÚPD je vykonáváno v samostatné působnosti obce.

Z těchto důvodů jsme letos požádali o pořízení ÚPD Městský úřad Cheb.

 

Obec Nebanice již začala přípravu na  nové ÚPD a v současnosti je schválené zadání.

Během této přípravy jsme zaznamenali několik návrhů k nové ÚPD a to:

 

I nadále se budou  zaznamenávat nové návrhy k pořizované  ÚPD.

 

6. Různé

a) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s pravidly pro umožnění průjezdu na panelové komunikaci Nebanice, které byly schváleny 26.11.2006 a souhlasí s jejich platností i nadále.

Hlasování: 5 0 0

 

Místní komunikace se nachází v obytné zóně. Na vjezdu i výjezdu je dopravní označení zákaz vjezdu, které však někteří řidiči nerespektují.

 

b) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo , aby byl osloven p. Martin Barfus ohledně cenové nabídky pro  zhotovení nových sprchových koutů na Ubytovně obecního úřadu.

Hlasování: 5 0 0

 

c) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  Směrnici pro poskytování cestovních náhrad pro starostu a členy zastupitelstva v souladu se Zákoníkem práce.

Hlasování: 5 0 0

 

 

 

d) Obecní zastupitelstvo obdrželo od Města Cheb žádost o podporu Výzvy představitelům Karlovarského kraje ve věci zdravotní péče na Chebsku.

Zastupitelé Výzvu projednali a souhlasí se k ní připojit svými podpisy i prezentací veřejnosti na  úřední desce.

Hlasování: 5 0 0

 

Na vědomí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 23.8.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

 

Bod 135 OZ schvaluje projednání návrhu fi.Lajka o převodu práv zodpovědnosti na rozestavěné stavbě po vyjádření  České spořitelny.

 

Bod 136 OZ schvaluje trvání své nabídky na vypořádání dluhu ze dne 16.8.2007 č.usn. 126 firmě Lajka s.r.o.

 

Bod 136 OZ schvaluje, aby  byl na příští jednání obecního zastupitelstva  přizván  zástupce fi.Lajka s.r.o.

 

Bod 137 OZ schvaluje průjezd na místní panelové komunikaci pouze pro vozy IZS a ASP, a.s.

 

Bod 138 OZ schvaluje , aby byl osloven p. Martin Barfus ohledně cenové nabídky pro  zhotovení nových sprchových koutů na Ubytovně obecního úřadu.

 

Bod 139 OZ schválilo  Směrnici pro poskytování cestovních náhrad pro starostu a členy zastupitelstva v souladu se Zákoníkem práce.

 

Bod 140 OZ schvaluje  Výzvu představitelům Karlovarského kraje ve věci zdravotní péče na Chebsku  a souhlasí s připojením svých podpisů i prezentací veřejnosti na  úřední desce.

 

 

Na vědomí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková