Zápis č. 40/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.6.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Žádost o vyjmutí předkupního práva

2.      Odkoupení plynárenského zařízení

3.      Integrovaný projekt „ Výměna autobusových zastávek „

4.      Různé

 

 

 

Ad. 1. Žádost o vyjmutí předkupního práva

OZ projednalo a schválilo žádost manželů R. a J. Kuchtových o vyjmutí předkupního práva z kupní smlouvy na byt č. 4/63 a kupní smlouvy na nebytový prostor č.60/9.

Hlasování : 5 0 0

 

Ad.2. Odkoupení plynárenského zařízení

OZ projednalo odprodej plynárenského zařízení,  schválilo odkup uskutečnit – formou kupní a darovací smlouvy a vyhlašuje úmysl prodeje.

Hlasování : 5 0 0

 

Ad. 3.  Integrovaný projekt „ Výměna autobusových zastávek „

OZ projednalo možnost získat ve společném projektu ( Chebská pánev ) novou autobusovou zastávku ( Hartoušov ). OZ se rozhodlo ze dvou variant pro zastávku betonovou .

 

OZ projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci.  

Hlasování: 5 0 0

 

Ad.4 Různé

OZ schválilo vydání souhlasu k umístění stavby ( cyklostezka )  na obecních pozemcích p.p.č 247 k.ú. Nebanice a p.p.č. 140 k.ú. Hněvín

Hlasování 5 0 0

 

 

Zapsal : Dušek

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Janoušková Eva

 

Balko Karel

 

                                                                                                         Balko Jana

                                                                                                        starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.6.2005

 

Bod 409 OZ projednalo a schválilo žádost manželů R aJ.Kuchtových o vyjmutí předkupního práva z kupních smluv na byt č.4/63 a nebytový prostor č.60/9.

OZ ukládá vyhotovit dohody na KÚ Cheb.

Z: J. Balko               T: 17.6.2005

 

Bod 410 OZ projednalo a schválilo odprodej plynárenského zařízení formou kupní a darovací smlouvy a vyhlašuje úmysl prodeje.

OZ ukládá zajistit k odprodeji potřebnou dokumentaci .

Z: J.Balko                T: 30.6.2005

 

Bod 411 OZ projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci. ( autobusová zastávka )

 

 

Bod 412 OZ schválilo vydání souhlasu k umístění stavby ( cyklostezka ) na obecních pozemcích p.p.č. 247 k.ú. Nebanice a p.p.č.140 k.ú. Hněvín.

Z: J.Balko                 T: 30.6.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Nebanice                                                      Místostarosta obce Nebanice

Jana Balko                                                                         Ing.Stanislav Dušek