Zápis č.8/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.3.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1.   Schválení programu

              2.   Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3.   Kontrola usnesení

              4.   Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5.   Rozpočet  2007

              6.   Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 7.

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 67 OZ souhlasí se zhotovením zábradlí před autobusovou zastávkou Hartoušov svépomocí.

                                                                                                                                   Trvá

Bod 71 OZ schvaluje zrušení bodu usnesení č.66 ze dne 22.1.2007 v plném znění.    Splněno

   

Bod 72 OZ schvaluje zrušení bodu usnesení č.68 ze dne 22.1.2007 v plném znění.    Splněno

 

Bod 73 OZ schvaluje Rozpočtový výhled 2007 - 2011.                                              Splněno

 

Bod 74 OZ  schvaluje závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků za rok 2006.                                                                                              Splněno

 

Bod 75 OZ schvaluje nabídku manželů Jany a Romana Čabradových k odkoupení části p.p.č.38/5 k.ú. Nebanice o cca výměře 133 m2  ze dne 29.1.2007 za cenu 160,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod  76 OZ schvaluje, že Obec Nebanice uhradí náklady na pořízení oddělovacího geometrického plánu vztahujícího se k výše uvedené parcele.

Geometrický plán je ve výrobě.                                                                              Splněno

 

Bod 77 OZ schvaluje prodej části pozemkové parcely číslo 172/1, označené jako díl a pozemkové parcely 172/78 ( oddělovací geometrický plán číslo 178-706/2006 ze dne 15.1.2007 ) v k.ú. Nebanice o výměře  898 m2  manželům Ivaně a Miroslavu Ederovým za cenu 20,- Kč za jeden metr čtvereční.

                                                                                                                            Splněno

 

 

Bod 78 OZ pověřilo starostku obce k podepsání kupní smlouvy s manželi Ivanou a Miroslavem Ederovými.

Z: J.Balko                                                                                            Splněno

 

Bod 79 OZ schválilo plán práce  Obecního zastupitelstva pro rok 2007.   Splněno

 

Bod 80 OZ schválilo plán práce Finančního výboru pro rok 2007.             Splněno

 

Bod 81 OZ schválilo plán práce Kontrolního výboru pro rok 2007.           Splněno

 

Bod 82 OZ schválilo členy Výboru pro veřejný pořádek: Olgu Meiserovou a Jaroslava Pagáče.

                                                                                                              Splněno  

 

Bod 83 OZ schválilo návrh, že do vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkové parcele číslo 59 k.ú. Hartoušov a stavbě vodárny na ní, nebude vybírána úhrada na dodávku vody.

Z: J.Balko                                                                                               Splněno

 

Bod 84 OZ schválilo předložené vyúčtování nákladů na dodávku vody Hartoušov za rok 2006.

                                                                                                              Splněno

Bod 85 OZ schválilo, aby zbývající náklady zůstaly náklady obce a nebyly vybírány.

                                                                                                              Splněno

Bod 86 OZ projednalo a schválilo „ Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“

                                                                                                            Splněno

Bod 87 OZ pověřilo starostku k prověření možností postihu znečišťovatelů.      Splněno

 

Starostka seznámila OZ s možnostmi postihu znečišťovatelů: Zákon o obcích

                                                                                           Zákon o přestupcích

                                                                                           Zákon o odpadech

a  zastupitelé se dohodli, že na příštím zasedání určí postup postihu, proti jednotlivým známým znečišťovatelům v obci.

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

starostka obce informovala zastupitele o situaci ohledně výstavby.

- připravuje se zkrácené výběrové řízení pro středovou komunikaci

- Ing. Dušek vyřizuje vše potřebné k podání žádosti fi. Chevak a.s.: kanalizace a vodovod

- probíhá jednání s bankou ohledně vyřizování úvěru pro SBD HIT Nebanice  

Dále byli zastupitelé seznámeni se Smlouvou o dílo č.070227.

Jedná se o smlouvu mezi Obcí Nebanice a ARCUS PROJEKT s.r.o., která má jako předmět díla

zpracování projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení na osazení rodinných domů včetně přípoje inženýrských sítí. Jedná se o změnu původního projektu z roku 2001.

 

OZ schválilo uzavření této Smlouvy o dílo č.070227 a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 7 0 0

 

 

Ad.5. Rozpočet na rok  2007

OZ projednalo návrh Rozpočtu na rok 2007 a bez připomínek schválilo ROZPOČET na rok 2007 .

Hlasování: 7 0 0

 

Ad.6.Různé

 

a) Starostka seznámila OZ s tím, že 26.3. a 27.3.2007  proběhlo na našem úřadě přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.

Přezkoumání bylo vyhodnoceno bez připomínek.

 

b) OZ projednalo nabídku PF ČR územní pracoviště Cheb převedení historického majetku obce.

Jedná se o historický majetek: parcela číslo 32/1 k.ú.Hartoušov, druh pozemku vodní plocha.

OZ schválilo nepřijmout tento historický majetek obce do svého vlastnictví.

Hlasování: 6 0 1

 

c) OZ projednalo a schválilo revokaci usnesení bod 134 ze dne 1.10.2002 v plném znění:

„Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem p.p.k.ú. Hartoušov p.p.č.59 ostatní plocha od PF ČR“

Hlasování: 7 0 0

 

OZ pověřuje starostku obce, aby revokaci usnesení bod 134 ze dne 1.10.2002 oznámila PF ČR územnímu pracovišti Cheb a zařídila veškeré záležitosti s tímto související.

Hlasování: 7 0 0

 

d) OZ projednalo žádost p. J.Lörincze na odkoupení části pozemkové parcely č.172/1 k.ú. Nebanice.

OZ neschválilo záměr prodeje na žádanou část z důvodů plánovaného využití těchto pozemků pro vznik dalších stavebních parcel.

 Hlasování: 6 0 1

 

e) OZ bylo seznámeno s plánovanou akcí SK Nebanice. Ta se má uskutečnit 23.6.2007.

OZ nemá k akci výhrady, pouze ukládá pořadateli akce SK Nebanice, aby po ukončení této akce byly veškeré používané prostory opět v pořádku, tak jak vyplývá z uzavřené nájemní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.3.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 88 OZ schválilo uzavření Smlouvy o dílo č.070227 mezi Obcí Nebanice a ARCUS PROJEKT s.r.o., a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy.

Z: J.Balko

 

Bod 89 OZ schválilo ROZPOČET na rok 2007 .

 

Bod 90 OZ schválilo nepřijmout  historický majetek obce parcela číslo 32/1 k.ú.Hartoušov, druh pozemku vodní plocha do svého vlastnictví.

 

Bod 91 OZ schválilo revokaci usnesení bod 134 ze dne 1.10.2002 v plném znění:

„Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s bezúplatným převodem p.p.k.ú. Hartoušov p.p.č.59 ostatní plocha od PF ČR“

 

Bod 92 OZ pověřuje starostku obce, aby revokaci usnesení bod 134 ze dne 1.10.2002 oznámila PF ČR územnímu pracovišti Cheb a zařídila veškeré záležitosti s tímto související.

Z: J.Balko

 

Bod 93 OZ neschválilo záměr prodeje na požadovanou část z důvodů plánovaného využití těchto pozemků pro vznik dalších stavebních parcel. ( žádost p. J.Lörincze )

 

Na vědomí:

 

- Starostka seznámila OZ s tím, že 26.3. a 27.3.2007  proběhlo na našem úřadě přezkoumání hospodaření obce za rok 2006.

Přezkoumání bylo vyhodnoceno bez připomínek.

 

- OZ bylo seznámeno s plánovanou akcí SK Nebanice. Ta se má uskutečnit 23.6.2007.

OZ nemá k akci výhrady, pouze ukládá pořadateli akce SK Nebanice, aby po ukončení této akce byly veškeré používané prostory opět v pořádku, tak jak vyplývá z uzavřené nájemní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková