Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.7.2008

 

Bod 259 OZ schvaluje podání Žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku ve správě PF ČR a to parcely číslo 310 o výměře 3 506 m2 v k.ú. Nebanice.   Trvá

 

Protože PF ČR nemá zatím k dispozici nový geometrický plán, kterým  parcela číslo 310 v k.ú. Nebanice vznikla, nebyla žádost o bezúplatný převod podána.

 

Bod 269 OZ schvaluje prodej části parcely číslo 13 k.ú. Hněvín panu Josefu Volkovi, trv.bytem Obětí nacismu 88, Cheb za kupní ceny:

·         pozemek bez pokrytí asfaltovým povrchem 80,- Kč za jeden m2

·         pozemek pokrytý asfaltovým povrchem 300,- Kč za jeden m2.       

 

Bod 275 OZ schvaluje Rozpočtové opatření číslo 2 ( viz. příloha č. 1 )

 

Bod 276 OZ schvaluje revokaci usnesení č.109 ze dne 10.5.2007 ve znění: „OZ schválilo jako zhotovitele díla: Provizorní komunikace a dokončení inženýrských sítí k RD 11 – 18 firmu LAJKA spol. s.r.o. s podmínkou, že dílo bude financováno z prodeje jednotlivých RD Nebanice.“                                                                                                                 

 

Bod 277 OZ schvaluje, aby pro provedení dokončení vodovodního a kanalizačního řadu pro nedokončenou výstavbu 20 rodinných domů byl zhotovitelem pan Petr Bandas, Husova 539/20, Mariánské Lázně.

 

Bod 278 OZ  schvaluje, aby dokončení plynofikace II.fáze v lokalitě výstavby 20 RD Nebanice zhotovil pan Luděk Buchar, Koperníkova 9, Aš za nejvyšší cenu díla 220 000,- Kč.

 

Bod 279 OZ schvaluje prodloužení  termínu úhrady  zbývající části kupní ceny  vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 13.12.2007 mezi panem Vladimírem Vlčkem a Obcí Nebanice do 30.9.2008.

 

Bod 280  OZ schvaluje prodej Ing Miroslavu Kapounovi, trv. bytem Krátká 1098, Chodov a Ing. Lence Janouškové, trv. bytem Rúžovka 117/4, Litoměřice  jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

 

 

 

 

Bod 281 OZ schvaluje, aby manželům Krausovým byla nabídnuta možnost odkoupení menšího pozemku, který bude nedotčen vedením kanalizačního řadu.

 

Bod 282 OZ schvaluje vnitřní směrnici ohledně vykonávání svatebního obřadu, kterou se ruší platnost směrnice schválené 17.4.2008. 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí :

Na jednání byl přítomen zástupce Realitní společnosti České spořitelny pan Pavel Lang a informoval OZ o činnosti této společnosti v Karlovarském kraji.

Dále se zmínil o výstavbě 20 RD Nebanice a uvedl možnou variantu odkoupení zbývajících rozestavěných RD jako celku a také možnost prodeje rozestavěných RD jednotlivě, jako nabídku pomoci obci Nebanice.

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková