Zápis č. 55/06

       

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.7.2006

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Výběr firmy na zhotovení úpravy pěší komunikace p.p.č.2 a 20 k.ú. Nebanice

           5. Různé

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního zasedání

Hlasování 5 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících  jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 54

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

OZ bylo seznámeno s termínem uskutečnění investice – přibližně měsíc říjen 2006

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Z: J. Rusnáková                                                                                        Trvá

OZ určilo termín pro splnění vyvěšení veřejné vyhlášky – 31.5.2005

Z: J. Rusnáková

Hlasování : 6 0 0                                                                                       Trvá

Veřejná vyhláška byla zveřejněna 27.6. – 12.7.06                                     Splněno

 

Bod 497 OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

OZ schválilo prodloužení termínu k projednávání této situace ohledně dopravního značení v obci  do 30.6.2006.                                                                                                Trvá

OZ projednalo a schválilo návrh na zrušení termínu vyřešení situace s tím, že situace se bude řešit po dokončení plánovaných akcí – přeložení panelové komunikace a dokončení povrchu komunikace

v prostoru výstavby.

Hlasování  7 0 0                                                                                       Splněno

   

                                                                                                                                                                          

Bod 506 OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko                                                                                                      Trvá

OZ  schválilo určit kupujícím termín pro uzavření kupní smlouvy tj. 31.8.2006

Z : J. Balko                                                                                        Trvá

Bod 521 OZ projednalo stížnost místních občanů na pana P.Hladovce, který buduje na pozemku obce v rozporu se stávající nájemní smlouvou ohrazení pro svého psa. OZ rozhodlo vyrozumět p.Hladovce o odstranění .

Z: J.Balko                                                   T: 31.5.06               

Pan Hladovec přislíbil dát veškeré záležitosti ohledně užívání zahrady jiného nájemce vše do pořádku.                                                                                        Trvá    - Splněno

 

Bod 523 OZ projednalo a schválilo pořízení cesty k místnímu hřbitovu( p.p.č.20 k.ú.Nebanice ).

OZ ukládá na příští  zasedání zajistit tři cenové nabídky této investice.

Z : J. Balko      

Probíhá zajišťování potřebné dokumentace.                                               Trvá

Nabídky zajištěny                                                                                   Splněno

 

Bod 526. OZ projednalo a schválilo Směrnici o způsobu účtování a evidenci drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku a tím zrušilo platnost směrnice schválené dne : 30.12.2003 

 

Bod 527. OZ bylo seznámeno s vyjádřením MMR ČR – Ukončení závěrečného vyhodnocení akce TI 20, Nebanice, evidenční číslo 3174202326 ze dne 5.4.2006

 

Bod 528. OZ bylo seznámeno s  Vyrozuměním o zahájení řízení o prohlášení za kulturní památku z Ministerstva kultury ČR. Jedná se o soubor nemovitostí kostela sv.Osvalda.  

 

Bod 529. OZ projednalo a schválilo manželům Anežce a Bohuslavu Hruškovým prodej určené části p.p.č.172/1 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč za 1m2  . Ukládá starostce uzavřít s kupujícími kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko                                                                                       Trvá

 

Bod 530. OZ projednalo a schválilo žádost p. Jany Metálové o ukončení nájemní smlouvy ke dni 1.6.2006. 

Z : J. Balko                                                                                    Splněno

 

Bod 531. OZ projednalo a schválilo žádost p.Julie Liszyové o pronájem zahrady po p.Janě Metálové. OZ ukládá starostce uzavřít s p.Liszyovou nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z: J.Balko                                                                                        Splněno

 

Bod 532. OZ projednalo a schválilo, aby byl soudně vymáhán poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2004 a 2005 od pana Václava Filípka( r. 1978 )

Z : J.Balko                                                                                       Splněno

 

Bod 533. OZ projednalo a souhlasí s trvalým nebo dočasným vynětím části pozemků dotčených stavbou ze zemědělského půdního fondu na uvedených pozemcích – 95, 195, 211/3 a 261 k.ú.Nebanice, parcely číslo 211/4 a 211/5 k.ú. Nebanice jsou nyní v řízení převodu ( Katastrální úřad Cheb ) na společnost Chevak Cheb a.s. Dále OZ souhlasí s umístěném stavby víceúčelové zemědělské komunikace Mostov – Nebanice  na našich pozemcích.

                                                                                                        Splněno

Bod 534. OZ projednalo žádost manželů Petrovských ohledně pořízení  venkovních dveří. Po posouzení stavu dveří bude projednán další postup.

Z : K. Balko, K.Kolb                                 T : další jednání OZ

OZ schválilo výměnu dveří a uložilo starostce zajistit cenové nabídky na dveře.

Hlasování : 5 0 0

 

Bod 535. OZ schválilo krátkodobou půjčku na hospodářskou činnost na úhradu energií ve výši 24 000,- Kč se splatností do 31.12.2006

Z : J.Rusnáková                                                                                Splněno       

 

 

 

 

 

Ad.4. Výběr firmy na zhotovení úpravy pěší komunikace p.p.č.2 a 20 k.ú. Nebanice

Projektovou dokumentaci obdržely tyto tři firmy : Dáma & Partner s.r.o.

                                                                            EKOLL Liďáková s.r.o.

                                                                            LAJKA spol. s.r.o.

EKOLL Liďáková s.r.o. nedoručila nabídku.

Dáma & Partner s.r.o. -  250 000,- Kč

LAJKA spol. s.r.o. -  269 000,- Kč

 

Obě nabídky jsou vyhovující a cena za dílo je  vyrovnaná.

OZ projednalo tuto situaci a rozhodlo pověřit starostku k uzavření smlouvy o dílo s tou firmou, která uvede bližší termín zhotovení zakázky.

Hlasování  5 0 0

 

Ad.5. Různé

a) OZ vyslechlo informaci ohledně postupu k výstavbě 20 RD. Od 30.6.2006 je zveřejněno Oznámení zadávacího řízení na  centrální adrese.

8.8.2006 proběhne otevírání obálek s nabídkami na obecním úřadě Nebanice.

OZ schválilo k otevírání nabídek komisi v tomto složení : JUDr. Vladimír Tögel

                                                                                      Ing.  Jiří Benda

                                                                                      Rudolf Šubrt

                                                                                      Jana Balko

                                                                                      Ing. Stanislav Dušek

Hlasování: 5  0 0

 

OZ schválilo k otevírání nabídek náhradníky pro komisi v tomto složení : Jakub Žikeš

                                                                                                             František Jelínek

                                                                                                             Eva Janoušková

                                                                                                             Karel Balko

                                                                                                             Karel Kolb

Hlasování : 5 0 0

 

 

b) OZ projednalo a schválilo vyhlášení záměru pronájmu fotbalového hřiště a kabin pro hráče a rozhodčí.

Hlasování: 4 1 0

 

c) OZ schválilo ukončení nájemní smlouvy p.Karla Filípka ke dni 30.6.2006.

Hlasování : 5 0 0  

 

d)  OZ projednalo a schválilo žádost Lenky Kuklíkové na pronájem zahrady po p.K.Filípkovi a ukládá uzavřít nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.

Hlasování : 5 0 0

 

e) OZ projednalo a schválilo žádost o odepsání pohledávky k p.J.Peklovi. 

Hlasování : 5 0 0

 

f) OZ schválilo na volební období 2006 – 2010 počet členů zastupitelstva – 7 členů.

Hlasování : 5 0 0

 

g) OZ vzalo na vědomí, že prostřednictvím obecního úřadu byly podány připomínky k novému vlakovému jízdnímu řádu na KK KÚ.  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.7.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

      

Bod 506 OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko                                                                                                      Trvá

OZ  schválilo určit kupujícím termín pro uzavření kupní smlouvy tj. 31.8.2006

Z : J. Balko                                                                                        Trvá

 

Bod 529.  OZ projednalo a schválilo manželům Anežce a Bohuslavu Hruškovým prodej určené části p.p.č.172/1 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč za 1m2  . Ukládá starostce uzavřít s kupujícími kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko                                                                                          Trvá

 

Bod 534. OZ projednalo žádost manželů Petrovských ohledně pořízení  venkovních dveří. Po posouzení stavu dveří bude projednán další postup.

Z : K. Balko, K.Kolb                                 T : další jednání OZ

OZ schválilo výměnu dveří a uložilo starostce zajistit cenové nabídky na dveře.

Z : J. Balko

 

Bod 536. Výběr firmy.

EKOLL Liďáková s.r.o. nedoručila nabídku.

Dáma & Partner s.r.o. -  250 000,- Kč

LAJKA spol. s.r.o. -  269 000,- Kč

 

Obě nabídky jsou vyhovující a cena za dílo je  vyrovnaná.

OZ projednalo tuto situaci a rozhodlo pověřit starostku k uzavření smlouvy o dílo s tou firmou, která uvede bližší termín zhotovení zakázky.

Z : J.Balko

 

Bod 537. 

OZ schválilo k otevírání nabídek komisi v tomto složení : JUDr. Vladimír Tögel

                                                                                      Ing.  Jiří Benda

                                                                                      Rudolf Šubrt

                                                                                      Jana Balko

                                                                                      Ing. Stanislav Dušek

 

OZ schválilo k otevírání nabídek náhradníky pro komisi v tomto složení : Jakub Žikeš

                                                                                                             František Jelínek

                                                                                                             Eva Janoušková

                                                                                                             Karel Balko

                                                                                                             Karel Kolb

 

Bod 538. OZ projednalo a schválilo vyhlášení záměru pronájmu fotbalového hřiště a kabin pro hráče a rozhodčí.

Z : J.Balko

 

Bod 539. OZ schválilo ukončení nájemní smlouvy p.Karla Filípka ke dni 30.6.2006.

Z : J.Balko

Bod 540.  OZ projednalo a schválilo žádost Lenky Kuklíkové na pronájem zahrady po p.K.Filípkovi a ukládá uzavřít nájemní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko

 

Bod 541. OZ projednalo a schválilo žádost o odepsání pohledávky k p.J.Peklovi. 

Z : J.Rusnáková

 

Bod 542. OZ schválilo na volební období 2006 – 2010 počet členů zastupitelstva – 7 členů.

 

Bod 543. OZ vzalo na vědomí, že prostřednictvím obecního úřadu byly podány připomínky k novému vlakovému jízdnímu řádu na KK KÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarosta obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Ing.Stanislav Dušek