Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 25.3.2009

 

Bod 360  OZ schválilo bez připomínek schodkový Rozpočet na rok 2009.

 

Bod 361 OZ schválilo prodej bytové jednotky číslo 61/2, byt v domě číslo popisné 61 na pozemku označeném jako parcela 273 a podíl na společných částech domu ve výši 4433/100000 čísla popis. 60 a 61, na pozemcích označených jako parcela číslo 272 zastavěná plocha a nádvoří a parcela číslo 273 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Nebanice, obec Nebanice za kupní cenu 183 000,- Kč a úhradu veškerých nákladů s tím spojených ( sepsání kupní smlouvy, vklad na katastrální úřad ).

 

Bod 362 OZ schválilo uzavření Kupní smlouvy, kde jsou smluvními stranami:

Obec Nebanice – kupující

Jana Čabradová ( nar.1978 ) a Roman Čabrada ( nar.1976 ) - prodávající

předmětem Kupní smlouvy je pozemková parcela č.38/8 o výměře 133m2 , k.ú.Nebanice

kupní cena je ve výši 21 280,- Kč

a zároveň zmocňuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo.

 

Bod 363 OZ schválilo podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na typový projekt - Czech POINT – upgrade Kontaktního místa.

V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje celkové náklady na Czech POINT ve výši 68 540,- Kč a ukládá starostce obce k realizaci.“

 

Bod 364 OZ schválilo způsob provedení výběru dodavatele, tak jak je uvedeno v Prohlášení o způsobu provedení výběru dodavatele obce Nebanice .

 

Bod 365 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti k 31.12.2008 ve výši 92 492,76 Kč nebyl převeden na účet obce.

 

Bod 366 OZ schválilo ceník pro ubytovnu obecního úřadu Nebanice.

 

 

Období

Cena za ubytování

Říjen – duben

140,- Kč za 1den

Květen – září

120,- Kč za 1 den

Děti do 15 let věku

  60,- Kč za 1 den

Osobní auto

    5,- Kč za 1 den

Ostatní automobily

  10,- Kč za 1 den

 

 

Období

Cena za ubytování

Říjen – duben

180,- Kč za 1den

Květen – září

160,- Kč za 1 den

Děti do 15 let věku

  60,- Kč za 1 den

Osobní auto

    5,- Kč za 1 den

Ostatní automobily

  10,- Kč za 1 den

 

 

Bod 367 OZ schválilo Ubytovací řád pro Ubytovnu OÚ Nebanice.

 

Bod 368 OZ nechválilo podání žádosti Obce Nebanice o povolení kácení na pozemku parcele číslo 172/13 k.ú. Nebanice.

 

Bod 369 OZ neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely číslo 172/73 k.ú. Nebanice.

 

 

 

 

Bod 370 OZ schválilo, aby manželům Petrovským byl předložen tento návrh: „ Navrhujeme manželům Haně a Jiřímu  Petrovským, aby sami zainvestovali potřebnou rekonstrukci podlahy v bytě, který užívají na základě nájemní smlouvy a na základě dohody mezi nimi a Obcí Nebanice jim bude učiněna sleva na nájemném podle výše ceny rekonstrukce podlahy. 

 

Bod 371 OZ schválilo žádost pana Františka Vágnera, proto Obec Nebanice  neuplatní své předkupní právo dle čl.VII odst.1 Smlouva o převodu vlastnictví bytu a dohoda o zřízení předkupního práva, jejíž kupující a povinný je pan František Vágner ( nar.1932 ) a dále nebude žádat doplatit kupní cenu pro případ převodu bytu darovací smlouvou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková