Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.10.2008

 

Bod 299  OZ schválilo Rozpočtové opatření č.3 ( viz. příloha č. 1 )

 

Bod 300 OZ  schválilo Kupní smlouvu, jejímiž účastníky jsou

 „První kupující“

Ing. Lenka Janoušková, r.č. 825725/0936, bytem Litoměřice, Růžovka 117/4,
            PSČ 412 01

„Druhá kupující“

 

předmětem jsou nemovitosti

·         pozemek p.č. 172/53 (trvalý travní porost) o výměře 668 m2 a pozemek p.č. 172/139 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2,

·         pozemek p.č. 172/121 (trvalý travní porost) o výměře 649 m2 a pozemek p.č. 172/136 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2,

·         pozemek p.č. 172/120 (trvalý travní porost) o výměře 553 m2 a pozemek p.č. 172/133 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 63 m2,

·         pozemek p.č. 172/45 (trvalý travní porost) o výměře 591 m2 a pozemek p.č. 172/132 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m2, (dále jen „Parcely“),

·         rozestavěná budova – rodinného domku ležícího na pozemku p.č. 172/139,

·         rozestavěná budova – rodinného domku ležícího na pozemku p.č. 172/136,

·         rozestavěná budova – rodinného domku ležícího na pozemku p.č. 172/133,

·         rozestavěná budova – rodinného domku ležícího na pozemku p.č. 172/132,

            vše v k.ú. Nebanice

 

a zároveň zmocnilo starostku obce k podpisu uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 301 OZ schválilo uzavření dodatku č.1 k Dohodě o vypořádání dluhu, kde jsou smluvními stranami Obec Nebanice a LAJKA spol. s r.o., jehož předmětem je narovnání sporných nároků spol.LAJKA s r.o. a zmocňuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.

 

Bod 302 OZ schválilo Kupní smlouvu, jejímiž účastníky jsou

 

předmětem jsou nemovitosti

 

a zároveň zmocnilo starostku obce k podpisu  uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 303 Starostka obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2008

 

Bod 304 OZ schválilo opětovné přeložení bodu o umístění lapolů škrobu a tuku, kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku obce na další jednání s tím, že bude vyhotovena nová Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Bod 305 OZ schválilo vyhovět Žádosti SK Nebanice o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč.

 

Bod 306 OZ schválilo automatizaci obecní knihovny Nebanice a zároveň schválilo pořízení nového počítače pro účely knihovny pomocí grantu MK ČR VISK3.

 

 

 

Bod 307 OZ schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce, týkající se pozemků:

 

katastrální území

list vlastnictví

číslo parcely

zabraná plocha

celková výměra

druh pozemku

 

 

 

m2

m2

 

Hněvín

1

140

766

1 867

ostatní plocha

Nebanice

1

247

2 580

3 179

ostatní plocha

Nebanice

1

211/3

121

487

trvalý travní porost

Nebanice

1

195

69

1 246

ostatní plocha

Vrbová

1

18/1

232

6 824

ostatní plocha

Vrbová

1

38/3

833

9 827

vodní plocha

 

které mají být dotčené výstavbou a provozem cyklostezky budované v rámci projektu Karlovarského kraje „Cyklostezka Ohře“, která má probíhat podél řeky Ohře od hranic se SRN až po hranice s Ústeckým krajem a zmocňuje starostku obce k podpisu této smlouvy.

 

Bod 308 OZ schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce týkající se pozemků:

 

katastrální území

list vlastnictví

číslo parcely

zabraná plocha

celková výměra

druh pozemku

 

 

 

m2

m2

 

Hněvín

1

140

62

1 867

ostatní plocha

Nebanice

1

247

245

3 179

ostatní plocha

Nebanice

1

211/3

98

487

trvalý travní porost

Nebanice

1

95

1 411

1 520

ostatní plocha

Nebanice

1

97/3

99

99

ostatní plocha

Nebanice

1

195

100

1246

ostatní plocha

Vrbová

1

18/1

210

6 824

ostatní plocha

Vrbová

1

38/3

980

9 827

vodní plocha

 

které mají být dotčené výstavbou a provozem cyklostezky budované v rámci projektu Karlovarského kraje „Cyklostezka Ohře“, která má probíhat podél řeky Ohře od hranic se SRN až po hranice s Ústeckým krajem a zmocňuje starostku obce k podpisu této smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková