Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 27.3.2008

Č.24/2008

 

Bod 232 OZ schvaluje, aby byla panu Ivaničovi zaslána druhá výzva k odstranění autovraku z pronajatého pozemku ( zahrada ) do 30.04.2008.

V případě, že autovrak nebude odstraněn, bude ukončena  nájemní smlouva na využívání  pozemku p.č. 172 díl 16,17,18 ( zahrada ) ze dne 15.05.2003.

 

Bod 233 OZ souhlasí s průjezdem zemědělské techniky Ing.Dolejše po obecní komunikaci ( č.p.189 k.ú. Nebanice ) k jeho nemovitostem za podmínky, že Ing.Dolejš do 31.07.2008 provede důkladnou opravu děr a výmolů na  výše uvedené obecní komunikaci.

 

Bod 234 OZ schválilo schodkový rozpočet na rok 2008.

 

Bod 235 OZ schvaluje, aby rozpočtové změny v rámci oddílu a paragrafu byly v pravomoci starostky obce.

 

Bod 236 OZ schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 Obce Nebanice

s výhradou:

Ø       nedodržení smluvního ujednání ( nesplnění roční splátky MFČR stanovené na základě     „ Rozhodnutí o povolení splátek „ )

Opatření Obce:

§         Podání žádostí na MF ČR –  Žádost o posečkání vyměřeného odvodu a penále                                                                                                                                                                                                                                 

                                                           Žádost o prominutí penále a zastavení dopočtu

§         Oznámení o neplnění splátkového kalendáře v XII/2007 podané na FÚ Cheb

 

Ø       rizika vysoké zadluženosti obce ( neuhrazené vystavené faktury dodavateli stavby 20 RD )

Opatření Obce:

§         Obec požádala v dubnu 2007 o metodickou pomoc Krajský úřad Karlovarského kraje.      

§         Zadluženost klesla o prodej šesti rodinných domů.

§         Obec nemá vlastní finanční  prostředky na úhradu dluhu a proto se snaží dluh umořit prodejem rodinných domů.

§         Na prodeji rodinných domů spolupracuje obec se dvěma realitními kancelářemi.

§         Obec má  i vlastní propagaci prodeje a to formou svých internetových stránek a letáků.

§         Obec stále nabízí dodavatelské firmě  jako úhradu dluhu převzetí díla.

 

Bod 237 OZ schvaluje Závěrečný účet Obce Nebanice za rok 2007.

 

Bod 238 OZ schvaluje uzavření 2.dodatku k mandátní smlouvě ze dne 12.09.2003 , kde jsou účastníky:

„ mandant „ Obec Nebanice, IČ 00254118, Nebanice 7

„ mandatář „ Ing. Jan Klouda, IČ 18730752, Sokolov  a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku.

 

Bod 239 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemkových parcel číslo: 172/87 o výměře 579 m2  a 171/13 o výměře 14 m2 obě v k.ú. Nebanice.

 

Bod 240 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pro:

Ø       objekt občanské vybavenosti č.p.31 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 28

Ø       pozemek označený jako stavební parcela  č.28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 542 m2

Ø       pozemek označený jako pozemková parcela č.27 – zahrada o výměře 832 m2

Ø       pozemek označený jako pozemková parcela č.26 – sportoviště, rekreační plocha o výměře 3 702 m2

vše v k.ú. Nebanice.

 

 

 

Bod 241 OZ schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti, kde jsou účastníky:

„ zprostředkovatel „ Helena Berková, IČO 14738732, Cheb

„ zájemce „ Obec Nebanice, IČO 00254118, Nebanice 7

a předmětem smlouvy jsou

Ø       objekt občanské vybavenosti č.p.31 na pozemku označeném jako stavební parcela č. 28

Ø       pozemek označený jako stavební parcela  č.28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 542 m2

Ø       pozemek označený jako pozemková parcela č.27 – zahrada o výměře 832 m2

Ø       pozemek označený jako pozemková parcela č.26 – sportoviště, rekreační plocha o výměře 3 702 m2

a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.

 

Bod 241 OZ schvaluje, aby bylo pro letošní rok zažádáno na Úřadu práce v Chebu o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro dvě osoby.

 

Bod 242 OZ schvaluje záměr prodeje bytu číslo 2 nacházejícího se v čísle popisném Nebanice 61 na parcele číslo 273 o výměře 230 m2  v  k.ú. Nebanice s podílem 4432/100000 na společných prostorách jmenované nemovitosti.

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí:

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková