Zápis č.4/06

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.12.2006 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1.   Schválení programu

              2.   Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3.   Kontrola usnesení

              4.   Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5.   Rozpočtové provizorium

              6.   Rozpočtové opatření č.6

              7.   Různé    

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 3

 

Ad.3. Kontrola usnesení

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 571 OZ projednalo připomínku ohledně změny UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod.č.12 : na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

OZ souhlasí s předložením tohoto bodu k projednání novému zastupitelstvu.

 

OZ bylo seznámeno s tímto bodem a schválilo odložení projednání na další řádné jednání zastupitelstva.

Hlasování : 7 0 0                                                                                       Trvá

 

Bod 21 Starostka obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2006.

 

Bod 22 OZ schválilo Jednací řád zastupitelstva Obce Nebanice

 

Bod 23 OZ schvaluje členy FV – Marii Havlíkovou, Hanu Janouškovou

 

Bod 24 OZ schvaluje členy KV – Jarmilu Spierlovou , Stanislava Duška

 

Bod 25 OZ schvaluje členy KuV – Evu Škárkovou, Helenu Milsimerovou

 

Bod 26 OZ schvaluje jako stálé ověřovatele – Evu Kouckou, Michala Bezděka

 

Bod 27 OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SK Nebanice ve výši 60 000,- Kč 

 

Bod 28 OZ schválilo uzavření Smlouvy o poskytování regionálních služeb na rok 2007 mezi Obec Nebanice a Městská knihovna Cheb a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy.

Z : J. Balko

 

Bod 29 OZ schválilo příspěvek pro nákup knih pro Obecní knihovnu Nebanice na rok 2007 ve výši 1 000,- Kč se splatností do června 2007.

 

Bod 30 OZ schvaluje jako osoby oprávněné přijímat prohlášení o uzavření manželství – J.Balko a K.Havlíkovou.

 

Bod 31 OZ schvaluje odložení žádosti p. Bezděka o pronájem bývalé kotelny u panelového domu.

 

Bod 32 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje na část pozemkové parcely číslo 172/1 o velikosti cca 900m2  v k.ú. Nebanice , navazující na p.p.č. 172/78 v k.ú. Nebanice.

Z : J. Balko                                                     T : 10.12.06

 

Bod 33 OZ schválilo příspěvek manželům Kováčovým pro pořádání Mikulášské besídky ve výši

600,- Kč.

 

Bod 34 OZ schválilo zrušení pracovního místa na plný úvazek : samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví

 

Bod 35 OZ schválilo vznik dvou pracovních míst, každé na poloviční úvazek : údržbář a vedení spisové evidence podle příslušných předpisů, zajišťování pokladních služeb.

 

                  

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

13.12.2006 byl proveden NOTÁŘSKÝ ZÁPIS, jehož předmětem je osvědčení ustavující schůze bytového družstva – Bytové družstvo HIT Nebanice - 

 

OZ schválilo členy kontrolní komise pro Bytové družstvo HIT Nebanice : Evu Janouškovou, Evu Kouckou, Michala Bezděka.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.5. Rozpočtové provizorium

OZ projednalo a schvaluje hospodaření obce v roce 2007 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu r.2006.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.6. Rozpočtové opatření č.6

OZ schvaluje rozpočtové opatření č.6. ( příloha zápisu č.1 )

 

Ad.7. Různé

 

a) OZ projednalo a schválilo bezúplatný převod privatizovaného majetku na Obec Nebanice – Boží muka vč.pozemku p.č.23, k.ú.Hněvín.

Hlasování: 6 0 0

 

b) OZ projednalo a schválilo bezúplatný převod komunikace – p.č.25 v k.ú.Hněvín na Obec Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

c) OZ projednalo  žádost Sdružení vlastníků BJ Nebanice 60-61 o vybudování odtokové stružky a rozhodlo  odložit její řešení na další jednání OZ.

Hlasování: 6 0 0

 

d) OZ projednalo nabídku právních služeb JUDr.M.Čonky. Byly podány dvě varianty

     1) poskytování právních služeb jednotlivě, vždy na základě individuální dohody

     2) komplexní poskytování právních služeb za paušální odměnu

OZ schválilo variantu č.1 – poskytování právních služeb jednotlivě

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

e) OZ projednalo a schválilo  vyplacení mimořádné odměny p.Janě Rusnákové ve výši trojnásobku průměrného výdělku za dlouholetou práci ve prospěch obce.

Hlasování: 6 0 0

 

f) OZ schválilo na základě žádosti o odkoupení, vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely číslo 172/67 o výměře 323 m 2 v k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.12.2006

 

 

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

 

Bod 571 OZ projednalo připomínku ohledně změny UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod.č.12 : na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

OZ souhlasí s předložením tohoto bodu k projednání novému zastupitelstvu.

 

OZ bylo seznámeno s tímto bodem a schválilo odložení projednání na další řádné jednání zastupitelstva.

                                                                                                                Trvá

Bod 36 OZ schválilo členy kontrolní komise pro Bytové družstvo HIT Nebanice : Eva Janoušková,

                                                                                                                       Eva Koucká,

                                                                                                                       Michal Bezděk.

 

Bod 37 OZ schvaluje hospodaření obce v roce 2007 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu r.2006.

 

Bod 38 OZ schvaluje rozpočtové opatření č.6.

 

Bod 39 OZ schválilo bezúplatný převod privatizovaného majetku na Obec Nebanice – Boží muka vč.pozemku p.č.23, k.ú.Hněvín.

 

Bod 40 OZ schválilo bezúplatný převod komunikace – p.č.25 v k.ú.Hněvín na Obec Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 41 OZ rozhodlo  odložit  řešení žádosti Sdružení vlastníků BJ Nebanice 60-61 o vybudování odtokové stružky na další jednání OZ.

 

Bod 42 OZ schválilo poskytování právních služeb jednotlivě, vždy na základě individuální dohody.

    

Bod 43 OZ schválilo  vyplacení mimořádné odměny p.Janě Rusnákové ve výši trojnásobku průměrného výdělku za dlouholetou práci ve prospěch obce.

 

Bod 44 OZ schválilo na základě žádosti o odkoupení, vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely číslo 172/67 o výměře 323 m 2 v k.ú. Nebanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková