Zápis č. 46/05

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 15.12.2005

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Schválení programu

2.      Schválení rozpočtového provizoria

3.      Prodej p.p.č 166/47 k.ú. Nebanice

 

 

Ad 1) Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního jednání

Hlasování: 7 0 0

 

Ad 2) Schválení rozpočtového provizoria

OZ projednalo a schvaluje hospodaření obce v roce 2006 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány a čerpány v úrovni rozpočtu r. 2005.

Hlasování : 7 0 0

 

Ad 3) Prodej p.p.č. 166/47 k.ú. Nebanice

OZ schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 166/47 panu Jaroslavu Pagáčovi za cenu 20,- Kč za jeden metr čtvereční. OZ ukládá uzavřít kupní smlouvu.

Hlasování : 7 0 0                              Z: J.Balko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

Janoušková Eva

 

Balko Karel

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 15.12.2005

 

Bod 466 Schválení rozpočtového provizoria

OZ projednalo a schvaluje hospodaření obce v roce 2006 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány a čerpány v úrovni rozpočtu r. 2005.

 

 

Bod 467 Prodej p.p.č. 166/47 k.ú. Nebanice

OZ schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 166/47 panu Jaroslavu Pagáčovi za cenu 20,- Kč za jeden metr čtvereční.

OZ ukládá uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Balko                                                                                                      Ing. Stanislav Dušek

starostka obce                                                                                               místostarosta obce