Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 18.6.2008

 

Bod 259 OZ schvaluje podání Žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku ve správě PF ČR a to parcely číslo 310 o výměře 3 506 m2 v k.ú. Nebanice.   Trvá

 

Protože PF ČR nemá zatím k dispozici nový geometrický plán, kterým  parcela číslo 310 v k.ú. Nebanice vznikla, nebyla žádost o bezúplatný převod podána.

 

Bod 266 OZ schvaluje, aby s každým žadatelem o koupi rodinného domu byla po schválení prodeje  obecním zastupitelstvem uzavřena dohoda o složení rezervačního poplatku ve výši 50 000,- Kč

a to za těchto podmínek:

 

Bod 267 OZ schvaluje prodej manželům Danielu a Pavlíně Audyovým, trv. bytem Okružní 61/7, Habartov, jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 268 OZ schvaluje prodej paní Evě Slavíkové, trv. bytem Americká 78, Františkovy Lázně, jehož

předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 269 OZ schvaluje prodej části parcely číslo 13 k.ú. Nebanice panu Josefu Volkovi, trv.bytem Obětí nacismu 88, Cheb za kupní ceny:

·         pozemek bez pokrytí asfaltovým povrchem 80,- Kč za jeden m2

·         pozemek pokrytý asfaltovým povrchem 300,- Kč za jeden m2.

             

Bod 270 OZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi panem Karlem Filípkem, trv.bytem Nebanice 60 a Obcí Nebanice na pozemek p.č. 172/74 jeho část o výměře 207 m2 v k.ú. Nebanice, za podmínek, že roční nájem bude činit 1,-Kč za 1m2 , doba trvání nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu určitou a to na 1 rok s automatickou prolongací a pozemek bude pronajat za účelem využití jako zahrada.

 

Bod 271 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely číslo 112/1 o výměře 94 m2 k.ú. Nebanice.

 

Bod 272 OZ schvaluje zřízení věcného břemene práva vstupu a přejezdu na parcele číslo 147/2 za účelem provozování věžového vodojemu na parcele číslo 147/3 vše v k.ú. Nebanice a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi spol.Chevak Cheb, a.s. a Obcí Nebanice.

 

Bod 273 OZ schvaluje zřízení věcného břemene na parcelách číslo: 2, 23, 24, 25, 106/1 vše k.ú.Nebanice za účelem zřízení ( uložení ), provozu, údržby a oprav pozemního vedení a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.a Obcí Nebanice.

 

 

 

 

 

Bod 274 OZ  schvaluje uzavření Darovací smlouvy, jejímiž účastníky jsou:

·         „ dárce „  Obec Nebanice

·         „ obdarovaní „ Miroslav Bouda( trv.bytem Nebanice 52 ) , Věra Vohanková ( Nebanice 67 ) a Jana Matějovská ( Planá u Mariánských Lázní )

a pověřuje starostku obce k podpisu Darovací smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková