Zápis č. 49/06

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 16.3.2006

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu a jmenování ověřovatelů zápisu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Informace o finanční situaci obce

           5. Rozpočet na rok 2006

           6. Různé

 

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program v následující podobě : 1. Schválení programu

                                                                    2. Žádost fi. D.O.O.S.  o pronájem kotelny

                                                                    3. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

                                                                    4. Kontrola usnesení

                                                                    5. Informace o finanční situaci obce

                                                                    6. Rozpočet na rok 2006

                                                                    7. Různé

 

Hlasování 6 0 0

 

Ad.2. Žádost fi. D.O.O.S.

Na základě Zákona o obcích § 83 odst.2 – střet zájmů , byli hlasováním vyloučeni z jednání tohoto bodu : Jana a Karel Balko.

Hlasování 4 0 2

 

Firma D.O.O.S. podala žádost o pronájem  nefunkční kotelny, číslo parcely  276 k.ú. Nebanice  a části plochy  číslo parcely 172/13 k.ú. Nebanice.

Po projednání žádosti se OZ usneslo na :

- jmenování zástupců k jednání s firmou D.O.O.S. a přípravě podkladů pro nájemní smlouvu : Marta  Blažejová a Stanislav Dušek

 Hlasování 4 0 0

- OZ vyhlašuje záměr pronájmu na parcelu číslo 276 k.ú.Nebanice a část parcely číslo 172/13 k.ú. Nebanice.

Hlasování 4 0 0

- seznámení s žádostí o pronájem firmy D.O.O.S. Společenství vlastníků bytových jednotek Nebanice 62-63 a nájemníků Nebanice 66.

Hlasování 4 0 0

 

Ad.3. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 48.

 

Ad.4. Kontrola usnesení

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek.

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor po přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m.Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Písemně oznámeno, že kupní smlouva bude uzavřena do 31.3.2006            Trvá

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s.        Trvá

 

Bod 469 OZ schvaluje jako ověřovatele na rok 2006 p.Evu Janouškovou a p. Karla Balka.  Splněno 

 

Bod 470 OZ vybralo 4 typy RD, z kterých schválilo jako nejvhodnější –  rodinný dům HIT.  Splněno

 

Bod 471 OZ schválilo vynulování položky dluhové služby za rok 2005 ve výši 0,33 Kč , která vznikla nedopatřením ve výpisu ČSOB.                Splněno

 

Bod 472 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské  činnosti ve výši 24 986,27 Kč nebyl převeden na běžný účet obce.       Splněno

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Hlasování 5 0 1

Z: J. Rusnáková

 

Bod 474 OZ projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „ Program obnovy venkova „ Dotační titul č. 4 - rekonstrukce a výstavba komunikací ……

Z: J. Balko                                  T : 28.2.06          Splněno

 

Bod 475 OZ schválilo prodej p.p.č.166/3 – část za cenu 20,- Kč za jeden m2  manželům Netrvalovým. Oddělovací geometrický plán vyhotoví  kupující na své náklady.

Z : J. Balko                                  T: 28.2.06            Splněno

 

Bod 476 OZ schválilo plán práce OZ na rok 2006.      Splněno

 

Bod 477 OZ schválilo podmínky a oddávající pro konání svatebního obřadu.      Splněno

 

Bod 478 OZ projednalo využití veřejně prospěšných prací. Zastupitelé rozhodli nepodávat zatím žádost o zřízení VPP na úřad práce a pomocí výzvy zjistit zájem místních občanů o údržbu obecních ploch a místních komunikací.

Z: J. Balko                                      T: 28.2.06                Splněno

 

Na výzvu se přihlásili tři zájemci o tuto činnost. OZ projednalo a schválilo využít dva zájemce s trvalým pobytem v Nebanicích pro údržbu obecních ploch a místních komunikací.

Hlasování 6 0 0

 

Bod 479 OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na FRB  ( fond rozvoje bydlení ). OZ uložilo zveřejnit výběrové řízení na veřejnou desku.

Z : J.Balko                                      T: 15.2.06              Splněno

 

Bod 480 OZ projednalo žádost sl. Vohankové o prodeji bytu a rozhodlo tak, že bude dodržen postup dle kupní smlouvy. V tomto smyslu bude sl. Vohanková vyrozuměna.

Z : J. Balko                                      T : 28.2.06                      Splněno

 

Bod 481 OZ projednalo žádost Diakonie Broumov ohledně uspořádání humanitární sbírky v naší obci a souhlasí s uspořádáním této sbírky. Podmínky budou oznámeny na veřejné desce.

Z : J. Balko, E. Janoušková                           T: 20.2.06                          Splněno

 

Bod 482 OZ projednalo a schválilo zprávu o inventarizaci Obce Nebanice za rok 2005.      Spněno

 

 

Ad.5. Informace o finanční situaci obce

OZ vyslechlo a vzalo na vědomí finanční situaci obce.

 

Ad.6. Rozpočet na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 byla předložena jedna připomínka :

Na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které provedl KÚKK – kontrolní odbor ve dnech 5.a 6.3.2006, bylo zjištěno, že v pohledávkách není uvedena částka 1 200 000,- Kč za prodej plynárenského zařízení. Kupní smlouva je podepsána a prodej  proběhne  do konce března 2006. Z tohoto důvodu navrhujeme opravit návrh rozpočtu a výše uvedenou částku zařadit do rozpočtu na rok 2006 a to v příjmech i výdajích.

Příjem : prodej plynárenského zařízení – 1 200 000,- Kč

Výdej :  silnice 1 000 000,- Kč

            veřejné osvětlení  200 000,- Kč

O tyto částky  navýšíme plánovanou výši oddílu paragrafu silnice a veřejného osvětlení u návrhu rozpočtu na rok 2006.

Hlasování 6 0 0

OZ projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2006

Hlasování 6 0 0

 

Ad.7. Různé

a) OZ projednalo a schválilo zprávu předloženou komisí FRB, schvaluje přidělení půjček z FRB :

                 Tesařová Stanislava   33 000,- Kč

                 Jaroslav a Jana Netrvalové 100 000,- Kč.

 

a uložilo vyrozumět zájemce o výsledku rozhodnutí.

Hlasování 6 0 0

Z : J. Rusnáková                        T : 15.4.06

 

b) OZ projednalo žádost o odkoupení zahrady manželů Petrovských. OZ rozhodlo tak, že dokud nebude vyřízena dlouhodobá pohledávka k obci, nebude jejich žádost akceptována.

Hlasování 5 0 1

Z : J.Balko                                     

 

c) OZ vyslechlo informaci o postupu prací ohledně výstavby RD. Očekává se, že do 27.3 06 bude vyhotovena zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

OZ schválilo zplnomocnění Ing. Stanislava Duška k podpisu smlouvy o předání staveniště od firmy  Geosan a.s.

Hlasování 5 0 1

 

d) OZ projednalo nabídky firem na dokončení - veřejného osvětlení

                                                                     - komunikace

     to vše v prostoru výstavby 20 RD.

Veřejné osvětlení – nabídky :

1) ELČI 

2) CHETES s.r.o.

3) BP servis CZ

 

Komunikace – nabídky :

1) CHETES  s.r.o.

2) Lajka s.r.o.

3) BP servis CZ

 

Všechny nabídky pro obě zakázky byly podány v podobné cenové relaci. Firma BP servis CZ svou nabídku rozšířila tak, že pokud bude vybrána pro realizaci obou zakázek, dokončí ( spojí ) komunikaci dle projektové dokumentace pro toto území.

 

Na základě těchto podkladů OZ rozhodlo pro zadání obou zakázek – veřejné osvětlení, dokončení komunikace -  firmě BP servis CZ, Loketská 12, Karlovy Vary.

Hlasování 5 0 1       

 

e) OZ projednalo a  schválilo pořízení znaku a vlajky obce.

Hlasování 6 0 0

 

f) OZ projednalo a schválilo vyhlášení úmyslu prodeje p.p.č.172/1 část k.ú. Nebanice.

Hlasování 6 0 0

 

g) OZ projednalo a schválilo vyhlášení úmyslu prodeje na p.p.č.172/58 část k.ú. Nebanice.

Hlasování 6 0 0

 

h) OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

 

ch) OZ projednalo schvaluje odměny zastupitelů a místostarosty obce dle Nařízení vlády číslo 50/2006 Sb. a to ve výši : zastupitel 400,- Kč za měsíc

                                       předseda výboru 700,- Kč za měsíc

                                       místostarosta 3 200,- Kč za měsíc

 s platností od 1.3.2006.

 

i) OZ vzalo na vědomí, že na obecním úřadě proběhlo přezkoumání hospodaření obce s tím, že na dalším jednání OZ bude projednána zpráva o výsledku.

 

j) OZ vzalo na vědomí situaci ohledně očekávání ptačí chřipky v našem regionu.

 

k) OZ vzalo na vědomí postup bezúplatného převodu komunikací od Pozemkového fondu.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne16.3.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m.Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Písemně oznámeno, že kupní smlouva bude uzavřena do 31.3.2006            Trvá

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s. - Trvá

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Z: J. Rusnáková

 

Bod 483 OZ rozhodlo o jmenování zástupců k jednání s firmou D.O.O.S. a přípravě podkladů pro nájemní smlouvu : Marta  Blažejová a Stanislav Dušek

Z: M. Blažejová, S.Dušek

 

Bod 484 OZ vyhlašuje záměr pronájmu na parcelu číslo 276 k.ú.Nebanice a část parcely číslo 172/13 k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                  T : 23.3.06

 

Bod 485 OZ rozhodlo o seznámení s žádostí o pronájem firmy D.O.O.S. Společenství vlastníků bytových jednotek Nebanice 62-63 a nájemníků Nebanice 66.

Z : M. Blažejová, S.Dušek             T :  31.3.06

 

Bod 486 OZ projednalo a schválilo využít dva zájemce s trvalým pobytem v Nebanicích pro údržbu obecních ploch a místních komunikací.

 

Bod 487 OZ přijalo a schválilo připomínku k návrhu rozpočtu na rok 2006.

Z : J.Rusnáková

 

Bod 488 OZ projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2006

 

Bod 489 OZ projednalo a schválilo zprávu předloženou komisí FRB, schvaluje přidělení půjček z FRB a uložilo vyrozumět zájemce o výsledku rozhodnutí.

Z : J. Rusnáková                        T : 15.4.06

 

Bod 490 OZ projednalo žádost o odkoupení zahrady manželů Petrovských. OZ rozhodlo tak, že dokud nebude vyřízena dlouhodobá pohledávka k obci, nebude jejich žádost akceptována.

Z : J.Balko                                     

 

Bod 491 OZ vyslechlo informaci o postupu prací ohledně výstavby RD.

 

Bod 492 OZ schválilo zplnomocnění Ing. Stanislava Duška k podpisu smlouvy o předání staveniště od firmy  Geosan a.s.

 

 

Bod 493 OZ rozhodlo pro zadání obou zakázek – veřejné osvětlení, dokončení komunikace - firmě BP servis CZ, Loketská 12, Karlovy Vary.

Z : J.Balko

 

Bod 494  OZ projednalo a  schválilo pořízení znaku a vlajky obce.

Z : J.Balko

 

Bod 495 OZ projednalo a schválilo vyhlášení úmyslu prodeje p.p.č.172/1 část k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                T: 31.3.06

 

Bod 496 OZ projednalo a schválilo vyhlášení úmyslu prodeje na p.p.č.172/58 část k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                T: 31.3.06

 

Bod 497 OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

 

Bod 498 OZ projednalo schvaluje odměny zastupitelů a místostarosty obce dle Nařízení vlády číslo 50/2006 Sb.

 

Bod 499 OZ vzalo na vědomí, že na obecním úřadě proběhlo přezkoumání hospodaření obce s tím, že na dalším jednání OZ bude projednána zpráva o výsledku.

 

Bod 500 OZ vzalo na vědomí situaci ohledně očekávání ptačí chřipky v našem regionu.

 

Bod 501 OZ vzalo na vědomí postup bezúplatného převodu komunikací od Pozemkového fondu.

 

 

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek