Zápis č. 35/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.3.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Kontrola zápisu 
  2. Kontrola usnesení
  3. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
  4. Informace o finanční situaci obce
  5. Plán práce finančního výboru
  6. Rozpočet
  7. Výstavba RD
  8. Aktualizace programu venkova
  9. Různé

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 254  Prodej pozemků pod BJ SBD Cheb. Obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo a schvaluje záměr prodeje  pozemků pod domy SBD na p.p.č. 273, 274, 285, 286 – trvá. Nadále trvá cena za       1 m2   ve výši 25,- Kč.    OZ ukládá opakovaně vyzvat SBD Cheb k vyjádření prodeje uvedených pozemkových parcel.

OZ na jednání dne 10.3.2005 rozhodlo o zrušení usnesení. Byla opakovaně předložena výzva SBD Cheb k jednání o prodeji. SBD Cheb na výzvu nereagovalo.

Hlasování dne 10.3.2005: 5 0 0

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 334 Záměr prodeje p.p.č. 166/45 OZ schvaluje  prodej pozemkové parcely o velikosti 991 m2 v částce 19 820,- a schvaluje  splátkový kalendář na úhradu kupní ceny v 10 splátkách. OZ ukládá připravit k projednání kupní smlouvu – Splněné 

Z: Jana Balko    T: 28.2.2005

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 342  Přeložení části panelové komunikace, podána  informace o průběhu jednání – Splněno

Bod 347 OZ projednalo nabídku na správu a údržbu hodinového stroje – Vladimír Koutný – Infos a odkládá projednání na příští jednání OZ v únoru 2005. 

OZ na jednání 10.3.2005 projednalo návrh a schvaluje nepřijetí návrhu nabídky, údržba hodinového stroje bude prováděna vlastními zdroji obce - Splněno.

Hlasování dne 10.3.2005: 5 0 0

Bod 348  OZ projednalo častý pohyb dětí a mládeže na hřbitově, který nesouvisí s péčí o hrobová místa a vytváří předpoklady k poškozování hřbitovního zařízení. OZ přijalo doporučení o zveřejnění této skutečnosti formou sdělení na veřejné desce, kde budou rodiče dětí a mládeže upozorněni na tuto skutečnost. - Splněno

Bod 351 OZ vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Vyhlášení výběrového řízení bude vyvěšeno na veřejné desce - Splněno

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.  - Trvá

Bod 354 OZ projednalo žádost manželů Vlachových  o prodej části pozemku č. 172/1 a ukládá provést místní šetření.

Z:  Balko Karel, Kolb, Dušek.    T: 28.2.2005

 

 

OZ na jednání 10.3.2005 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek schvaluje prodloužení termínu místního šetření do 18.3.05

Hlasování: 5 0 0

Bod 355 OZ projednalo a schvaluje  bezúplatný převod p.p.č. 186 v k.ú. Nebanice od Pozemkového fondu ČR. - splněno

 

17.30 příchod p. Vrba

 

Ad. 3. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

a)      OZ vyslechlo a vzalo na vědomí informaci o proběhlém auditu hospodaření.

 

Ad 4. Informace o finanční situaci obce

 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce. Podané p. Rusnákovou

 

Ad. 5. Plán práce finančního výboru

OZ projednalo a schvaluje plán práce finančního výboru.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad. 6 Návrh rozpočtu

OZ Projednalo a schvaluje návrh rozpočtu obce na r. 2005 v předloženém znění.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad. 7. Výstavba RD

 OZ vyslechlo a vzalo na vědomí informaci o přípravě výstavby RD.

- V souvislosti s přípravou je nutné realizovat reklamační práce na kanalizaci v lokalitě výstavby. Kamerové zkoušky prokázaly technické závady na kanalizaci. Po jednání s dodavatelem stavby spol. GEOSAN a.s. byl uplatněn reklamační nárok a výzva k provedení reklamačních prací s datem zahájení prací v období březen – duben 2005 v závislosti na klimatických podmínkách.

- Na základě jednání se společností IPS Star s.r.o. tato společnost zpracovala nový návrh na typ rodinného domu a kalkulace nákladů. Studie RD byla předložena k posouzení OZ. Náklad na výstavbu jedné BJ je kalkulován v částce 1 300 000,- Kč + 5 % DPH.

- Na základě zpracované studie DR a nákladů je v současné době zpracovávaná marketingová studie, jejíž cílem je zpracovat způsob nabídky RD na trhu. Marketingovou studii a její realizaci bude provádět spol. RECOM Reality s.r.o. Nabídka RD na trhu bude zahájena v závěru měsíce března 2005.

- V souvislosti s postupem prací je nutno realizovat následující úkony

   -  ukončení smlouvy o dílo s původním dodavatelem stavby GEOSAN a.s.,

   - realizaci výběrového řízení na dodavatele prací souvisejících se stavebním a technickým   zabezpečením stavby,

   - je nutné realizovat zabezpečení finančních zdrojů na dobudování komunikací tak, aby náklady na komunikace nezatěžovaly náklad na BJ,  finanční zdroje je možné zabezpečit prodejem některých stavebních parcel, v této souvislosti je nutné provést přehodnocení umístění uvažované zástavby tak, aby bylo možno část zbylých stavebních pozemků odprodat. Příprava prodeje bude realizována do konce měsíce března 2005.

 

Ad. 8 Aktualizace programu venkova

OZ Projednalo a schvaluje aktualizaci programu venkova a rozhodlo o doplnění programu o následující záměry:

 

Rekonstrukce vodovodu Nebanice

Rekonstrukce kanalizace Nebanice

Rekonstrukce ČOV Nebanice

Rekonstrukce vodojemu  Nebanice

Úprava  parcely č.23 k.ú. Nebanice

Vybudování parkoviště a chodníků

Výstavba místního rozhlasu

Výstavba 20 bytových jednotek

Rekonstrukce budovy mateřské školky

Rekonstrukce budovy OÚ

Rekonstrukce ubytovny

Znovuobnovení kapličky Nebanice

Rekonstrukce hřbitova

Minimuzeum Nebanice

Venkovní zařízení pro stolní tenis

Vybudování vodáckého tábořiště

Informační tabule

Propagační brožura Nebanice

Lustrace historického majetku obce

Rekonstrukce sportovního areálu

vybudování rekreačního centra

Rekonstrukce místní komunikace

Autobusové zastávky

Dobudování fotbalového hřiště v Nebanice

Pouliční osvětlení Hartoušov a Hněvín

Vodovod Nebanice Hartoušov

 

Hlasování: 6 0 0

 

Ad 9 Různé

 

a) OZ schvaluje  prodej p.p.č.166/45 OZ o velikosti 991 m2 v částce 19 820,-  p. Jaroslavu Pagáčovi a schvaluje  splátkový kalendář na úhradu kupní ceny v 10 splátkách. OZ ukládá zabezpečit realizaci prodeje ( kupní smlouvu ), včetně všech náležitostí s prodejem souvisejících.

Z: Jana Balko   T: 30.4.2005

Hlasování: 6 0 0

 

b)OZ projednalo návrh zadání územního plánu obce Nebanice a souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání ÚPO Nebanice č.j. 153/RR/UP/PI/05 ze dne 10.2.2005.

 

OZ schvaluje zadání územního plánu obce Nebanice dle návrhu, upraveného v souladu s podmínkami souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování.

 

OZ ukládá zajistit Registrační list zadání územního plánu obce Nebanice a jeho zaslání nadřízeného orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje elektronickou poštou.

Z: Jana Balko   T: 31.3.2005

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schvaluje záměr pořídit koncept územního plánu obce Nebanice.

Hlasování : 6 0 0

 

c) OZ vyslechlo informaci o nákladech na přeložení části panelové komunikace na pozemek obce. Celkové předpokládané náklady 71 900,- Kč. Do nákladů je zahrnuto přesunutí panelů pomocí buldozeru a jeřábu včetně materiálu a práce, další náklady jsou - geometrický plán , přemístění sloupu elektrického osvětlení a Telecomu.

 

d) OZ projednalo a schvaluje přidělení půjček z fondu rozvoje bydlení:

- Antonín a Eva Kristovi 50 000,- zateplení domu,

- Janoušková Eva  – 50 000,- zateplení domu.

Hlasování 5 0 1

 

e) OZ projednalo a schvaluje Organizační řád Obecního úřadu

Hlasování: 6 0 0

 

f) OZ projednalo a schvaluje Etický kodex zastupitele obce Nebanice

Hlasování: 6 0 0

 

g)  OZ projednalo a schvaluje zrušení své organizační složky - Centra regionálního rozvoje obce Nebanice

Hlasování: 6 0 0

 

h) OZ schvaluje, dodatečně hospodářskou činnost Ubytovna Nebanice s platností od 1.1.2005

Hlasování: 6 0 0

 

i) OZ projednalo odměňování členů  komise  pro projednání žádostí o dotaci z Fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k nízké časové náročnosti práce komise OZ neschvaluje poskytnutí odměn členům komise  

Hlasování: 6 0 0

 

j) OU projednalo další provoz veřejné telefonní hovorny na Hartoušov. Veřejná telefonní hovorna ztratila své opodstatnění, z tohoto důvodu bude zrušena od 1.4.2005. Bude vydána výzva p.  Grunzovi, zda má zájem o převod telefonní linky na svou osobu.

Z: Balko Jana     T: 1.4.2005

Hlasování: 6 0 0

 

k) Pozemkový fond ČR  vyhlásil záměr prodeje nemovitosti na st. parcele č.8 k.ú. Hartoušov.

 OZ nemá zájem o odkoupení stavby

Hlasování: 6 0 0

 

l) OZ projednalo a schvaluje prodloužení nájemních smluv na zahrady, jejichž platnost končí, na dobu 5 let.

Hlasování: 5 0 1

 

m) OZ projednalo žádost p. Aleny Florusové  o prominutí poplatků za  odvoz odpadu z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti v obci.  Prominutí poplatků již bylo provedeno v r. 2004, z tohoto důvodu není nutné nové usnesení.

 

n) OZ projednalo žádost p. Pavla  Hladovce o pronájem pozemku na umístění psa o ploše cca 30 m2.

OZ nesouhlasí s pronájmem a ukládá vyrozumět žadatele.

Hlasování: 5 0 1

 

o) OZ vyhlašuje záměr prodeje části p.p.č. 166/3 k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 1

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

 

 

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z   jednání Obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne  10.3.2005

 

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 341 – Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.  - Trvá

Bod 354 OZ projednalo žádost manželů Vlachových  o prodej části pozemku č. 172/1 a ukládá provést místní šetření.

Z:  Balko Karel, Kolb, Dušek.    T: 28.2.2005

OZ na jednání 10.3.2005 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek schvaluje prodloužení termínu místního šetření do 18.3.05

Hlasování: 5 0 0

Bod 357 OZ projednalo návrh zadání územního plánu obce Nebanice a souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání ÚPO Nebanice č.j. 153/RR/UP/PI/05 ze dne 10.2.2005.

 

OZ schvaluje zadání územního plánu obce Nebanice dle návrhu, upraveného v souladu s podmínkami souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování.

 

OZ ukládá zajistit Registrační list zadání územního plánu obce Nebanice a jeho zaslání nadřízeného orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje elektronickou poštou.

Z: Jana Balko   T: 31.3.2005

Bod 358 OZ schvaluje záměr pořídit KONCEPT územního plánu obce Nebanice.

Bod 359 OZ projednalo a schvaluje plán práce finančního výboru.

Bod 360 OZ Projednalo a schvaluje návrh rozpočtu obce na r. 2005 v předloženém znění.

Hlasování: 6 0 0

Bod 361 OZ Projednalo a schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova a rozhodlo o doplnění programu o následující záměry:

 

Rekonstrukce vodovodu Nebanice

Rekonstrukce kanalizace Nebanice

Rekonstrukce ČOV Nebanice

Rekonstrukce vodojemu  Nebanice

Úprava  parcely č.23 k.ú. Nebanice

Vybudování parkoviště a chodníků

Výstavba místního rozhlasu

Výstavba 20 bytových jednotek

Rekonstrukce budovy mateřské školky

Rekonstrukce budovy OÚ

Rekonstrukce ubytovny

Znovuobnovení kapličky Nebanice

Rekonstrukce hřbitova

Minimuzeum Nebanice

Venkovní zařízení pro stolní tenis

Vybudování vodáckého tábořiště

Informační tabule

Propagační brožura Nebanice

Lustrace historického majetku obce

Rekonstrukce sportovního areálu

vybudování rekreačního centra

Rekonstrukce místní komunikace

Autobusové zastávky

Dobudování fotbalového hřiště v Nebanice

Pouliční osvětlení Hartoušov a Hněvín

Vodovod Nebanice Hartoušov

 

 

Bod 362 OZ schvaluje  prodej p.p.č. 166/45 k.ú. Nebanice o velikosti 991 m2 v částce 19 820,-  p. Jaroslavu Pagáčovi a schvaluje  splátkový kalendář na úhradu kupní ceny v 10 splátkách. OZ ukládá zabezpečit realizaci prodeje, včetně všech náležitostí s prodejem souvisejících.

Z: Jana Balko   T: 30.4.2005

Bod 363 OZ projednalo a schvaluje přidělení půjček z fondu rozvoje bydlení:

- Antonín a Eva Kristovi 50 000,- zateplení domu,

- Janoušková Eva  – 50 000,- zateplení domu.

Bod 364 OZ projednalo a schvaluje Organizační řád Obecního úřadu

Bod 365 OZ projednalo a schvaluje Etický kodex zastupitele obce Nebanice

Bod 366  OZ projednalo a schvaluje zrušení své organizační složky - Centra regionálního rozvoje obce Nebanice

Bod 367 OZ schvaluje, dodatečně hospodářskou činnost Ubytovna Nebanice s platností od 1.1.2005

Bod 368 OZ projednalo odměňování členů  komise  pro projednání žádostí o dotaci z Fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k nízké časové náročnosti práce komise OZ neschvaluje poskytnutí odměn členům komise  

Bod 369 OZ projednalo další provoz veřejné telefonní hovorny na Hartoušov. Veřejná telefonní hovorna ztratila své opodstatnění, z tohoto důvodu bude zrušena od 1.4.2005. Bude dána výzva

p.  Grunzovi, zda má zájem o převod telefonní linky na svou osobu.

Z: Balko Jana     T: 1.4.2005

Bod 370 Pozemkový fond ČR  vyhlásil záměr prodeje nemovitosti na st. parcele  8 k.ú. Hartoušov. OZ nemá zájem o odkoupení stavby

Bod 371  OZ projednalo a schvaluje prodloužení nájemních smluv na zahrady, jejichž platnost končí   na dobu 5 let.

Bod 372 OZ projednalo žádost p. Pavla  Hladovce o pronájem pozemku na umístění psa o ploše cca 30 m2. OZ nesouhlasí s pronájmem a ukládá vyrozumět žadatele.

Z: Balko Jana     T: 1.4.2005

Bod 373 OZ vyhlašuje záměr prodeje části p.p.č. 166/3 k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 1

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek