Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 17.12.2008

 

Bod 321  OZ schválilo, aby byl zhotoven oddělovací geometrický plán ( část p.č.172/19 k.ú.Nebanice ) podle návrhu manželů Krausových.

 

Bod 322 OZ schválilo hospodaření obce Nebanice  v roce 2009 podle pravidel „ Rozpočtového provizória „ , kdy výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu roku 2008.

 

Bod 323 OZ schválilo Rozpočtové opatření č.4 ( viz. příloha č.2 )

 

Bod 324 OZ schválilo, aby v souvislosti s provedenou kontrolou matričních knih a sbírek listin, nebyl přijat žádný postih s tím, že další  vybírání správních poplatků za svatební obřady bude v souladu se správními poplatky dle zákona a v souladu se směrnicí Obce Nebanice pro konání svatebního obřadu.

  

Bod 325 OZ schválilo zaslání dopisu se žádostí o stanovisko na MV ČR a zároveň pověřuje starostku k řešení problému určení vlastníka  železničního nadjezdu v úseku Nebanice – Tršnice, km 227,700.

 

Bod 236 OZ schválilo, aby před železniční nadjezd v úseku Nebanice – Tršnice, km 227,700,

(most Vrbová) byla umístěna dopravní značka s omezující nosností a ukládá starostce obce zjistit podmínky umístění dopravní značky.

 

Bod 327 OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008, kterou se  mění Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o poplatku za komunální odpad s účinností od 01.01.2009 v tomto znění:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální  odpad.

 

Zastupitelstvo obce Nebanice  se na svém zasedání dne 17.12.2008 usnesením č. xxx usneslo vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku Obce Nebanice:

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o poplatku za komunální odpad se mění takto:

 

 1. Znění článku 3 se ruší a nahrazuje novým článkem 3, který včetně nápisu zní:

 

Čl. 3 včetně nadpisu  zní:             Sazba poplatku

druh nádoby

Vývoz 1 x 14

Vývoz kombinovaný

Vývoz 1 x týdně

80 l

1 300,- Kč

1 550,- Kč

 1 800,- Kč

120 l

1 820,- Kč

2 180,- Kč

 2 540,- Kč

240 l

3 320,- Kč

 

 4 630,- Kč

1 100 l

-

-

18 000,- Kč

 

Čl. II

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2009 a ruší  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007.

 

Bod 328  OZ schvaluje v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 a s ustanovením  § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů takto doplněné zadání územního plánu Nebanice

 

Bod 329 OZ ukládá starostce obce:

a)       zajistit do 31.01.2009 uzavření smlouvy na zpracování územního plánu Nebanice, ve smyslu schváleného a doplněného zadání s autorizovaným architektem, Ing. arch. Luďkem Vystydem

b)       zajistit do 15 dnů předání tohoto usnesení Zastupitelstva obce Nebanice odboru stavebnímu MěÚ Cheb, jako podklad pro doplnění registračního listu dle Přílohy č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a jejich následné předání odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje

c)       zajistit v termínu, stanoveném Krajským úřadem Karlovarského kraje, podání žádosti o dotaci na pořízení územního plánu Nebanice v rozsahu, stanoveném v tomto schváleném zadání.

 

Bod 330  OZ schválilo jako ověřovatele zápisů  místo pana Michala Bezděka pani Evu Janouškovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková