Zápis č.18/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 25.10.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola zápisu z předchozího jednání
  3. Kontrola usnesení
  4. Informace o 20 RD Nebanice
  5. Vyhlášení inventarizace
  6. Různé

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování: 7 0 0

 

Ad.2  Kontrola zápisů z předchozích jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č.17.

 

Ad.3 Kontrola usnesení

 

Bod 147  OZ schvaluje, že rozhodne o pevném termínu přenesení veškerých telefonních linek obce a knihovny do budovy č.p.31  na počátku roku 2008.                           Splněno

 

Bod 148 OZ schvaluje, aby bod který schvaluje přizvání zástupce fi.Lajka byl očíslován  jako usnesení Bod 146.                                                                           Splněno 

 

Bod 149 OZ schvaluje převzetí stavby za podmínek, že veškerá smluvní dokumentace bude reflektovat aktuální situaci výstavby 20 RD HIT.                                Splněno

 

Bod 150 OZ navrhuje fi.Lajka, s.r.o. možnost určení termínu schůzky zástupců obou stran, na které by měly být dohodnuty úpravy smluvní dokumentace.                        Splněno

 

Bod 151 OZ neschvaluje Dodatek č.1 ani ústní návrh zplnomocnit realitní kanceláře k zasílání části finančních prostředků z kupní ceny za prodané RD náležící fi. Lajka, s.r.o. přímo na fi. Lajka, s.r.o.

                                                                                                         Splněno

Bod 152 OZ schvaluje uskutečnit nákup použitého nábytku za přítomnosti zastupitelů, kteří na místě vyberou vhodné kusy nábytku. Poté bude sepsána dohoda s majitelem o odkupu a finanční částka mu bude zaslána na účet.                                                                         Splněno

 

Bod 153 OZ schvaluje vyhlášení záměru pronájmu na parcely číslo 172/88 o výměře 368 m 2 a  171/14 o výměře 38 m 2 v k.ú. Nebanice.                                             Splněno

 

Bod 154 OZ schvaluje vyhlášení záměru pronájmu na parcelu číslo 172/73 o výměře 138 m 2

v k.ú. Nebanice.                                                                                      Splněno

 

Bod 155 OZ schvaluje, aby bylo slečně L.Kuklíkové zasláno oznámení, že na základě minulých stížností ohledně jejího psa, bude budoucí nájemní smlouva uzavřena s tím, že při opakovaných stížnostech dojde k ukončení nájemní smlouvy.

Dále v případě uzavření nájemní smlouvy na novou zahradu, bude sl. Kuklíková vyzvána, aby do 31.12.2007 zlikvidovala zahradu, kterou má dosud v užívání.                   Splněno

 

Bod 156 OZ schvaluje povolení užívání znaku Obce Nebanice pro pana Pavelku z Brna za účelem propagace turistiky v ČR.                                                                        Splněno

 

 

 

Ad 4. Informace o 20 RD Nebanice

OZ bylo seznámeno s doručeným odvoláním plné moci k zastupování Obce Nebanice ve věci výstavby rodinných domů v Nebanicích od Ing.Stanislava Duška.

Zprávu ohledně reálného posouzení rabatu dodavatele stavby a realitních kanceláří, kterou přislíbil Ing. Dušek vyhotovit, nevyhotovil.

17.10.2007 se uskutečnila schůzka, které se zúčastnili zástupci spol.Lajka,s.r.o. se svým právním zástupcem, spol.Recom Reality,s.r.o. a obce Nebanice.

Na schůzce bylo ujednáno, že dodatek k dosud platné Smlouvě o dílo připraví právní zástupce

Obce Nebanice a prokonzultuje jej s právním zástupcem spol.Lajka, s.r.o.

 

OZ schvaluje zplnomocnění JUDr.Petra Orcta – KOCIÁN  ŠOLC  BALAŠTÍK  advokátní kancelář ,

Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary k jednání a zastupování Obce Nebanice ve věci

„ Výstavba 20 RD HIT „

Hlasování: 7 0 0

 

OZ projednalo a schvaluje cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/32 o výměře 796 m2 v k.ú. Nebanice ve výši 200,- Kč za jeden metr čtvereční.

Hlasování: 7 0 0

 

Ad.5 Vyhlášení inventarizace

Starostka obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2007.

 

Hlavní inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventarizaci:

Eva Koucká    předseda

Eva Janoušková

Kateřina Havlíková

 

Ad.6 Různé

a)OZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi manžely Petrou a Václavem Křivánkovými x Obec Nebanice na pozemek p.č. 172/88 o výměře 368 m2 a p.č. 171/14 o výměře 38 m2 v k.ú. Nebanice, za podmínek, že roční nájem bude činit 1,- Kč za 1m2 , doba trvání nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu určitou a to na 5 let od 01.01.2008 a pozemek bude pronajat za účelem využití jako zahrada.

Hlasování: 7 0 0

 

OZ pověřuje starostku obce k uzavření a podepsání nájemní smlouvy mezi manžely Petrou a Václavem Křivánkovými x Obec Nebanice za podmínek výše uvedených.

Hlasování: 7 0 0

 

b) OZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi paní Lenkou Kuklíkovou x Obec Nebanice na pozemek p.č. 172/73 o výměře 138 m2 v k.ú. Nebanice, za podmínek, že roční nájem bude

činit 1,-Kč za 1m2 , doba trvání nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu určitou a to na 1 rok s automatickou prolongací a pozemek bude pronajat za účelem využití jako zahrada.

Hlasování: 7 0 0

 

OZ pověřuje starostku obce k uzavření a podepsání nájemní smlouvy mezi Lenkou Kuklíkovou x Obcí Nebanice za podmínek výše uvedených.

Hlasování: 7 0 0

 

c) OZ projednalo žádost manželů Pavlíny a Václava Šípových o zrušení předkupního práva na byt v jejich osobním vlastnictví z důvodu ručení majetkem.

OZ schvaluje zrušení čl.VII – Předkupní právo ( Smlouva o převodu vlastnictví bytu a dohoda o zřízení předkupního práva ) .

Hlasování: 7 0 0

 

d) OZ projednalo žádost slečny Simony Polívkové o odkoupení pozemku p.č. 172/54 k.ú. Nebanice.

Vzhledem k tomu, že 21.6.2007 schválilo OZ prodej výše jmenovaného pozemku a  do dnešního dne není uzavřena kupní smlouva ani složené peníze, rozhodlo se OZ oznámit Mgr.Evě Slavíkové, že z důvodu jiného zájemce o pozemek p.č. 172/54  o výměře 1 660m2 v  k.ú. Nebanice je stanoven pevný termín tj. do 15.11.2007, do kterého OZ požaduje uzavření kupní smlouvy a úhradu alespoň 50% kupní ceny.

V případě nedodržení těchto podmínek bude zrušeno schválení prodeje p.č. 172/54  o výměře 1 660m2 v  k.ú. Nebanice  Mgr.Evě Slavíkové.

Hlasování: 6 0 1

 

Zastupitelé pověřili starostku obce k vyrozumění Mgr.Evy Slavíkové a sl.Simony Polívkové o této situaci.

 

 

 

Na vědomí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 25.10.2007

 

Bod 157 OZ schvaluje zplnomocnění JUDr.Petra Orcta – KOCIÁN  ŠOLC  BALAŠTÍK  advokátní kancelář, Na Vyhlídce 53, 360 21 Karlovy Vary k jednání a zastupování Obce Nebanice ve věci

„ Výstavba 20 RD HIT „

 

Bod 158 OZ schvaluje cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/32 o výměře

796 m2 v k.ú. Nebanice ve výši 200,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod 159 Starostka obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2007.

 

Bod 160 OZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi manžely Petrou a Václavem Křivánkovými x Obec Nebanice na pozemek p.č. 172/88 o výměře 368 m2 a p.č. 171/14 o výměře 38 m2 v k.ú. Nebanice, za podmínek, že roční nájem bude činit 1,- Kč za 1m2 , doba trvání nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu určitou a to na 5 let od 01.01.2008 a pozemek bude pronajat za účelem využití jako zahrada.

 

Bod 161OZ pověřuje starostku obce k uzavření a podepsání nájemní smlouvy mezi manžely Petrou a Václavem Křivánkovými x Obec Nebanice za podmínek výše uvedených.

 

Bod 162 OZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi paní Lenkou Kuklíkovou x Obec Nebanice na pozemek p.č. 172/73 o výměře 138 m2 v k.ú. Nebanice, za podmínek, že roční nájem bude

činit 1,-Kč za 1m2 , doba trvání nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu určitou a to na 1 rok s automatickou prolongací a pozemek bude pronajat za účelem využití jako zahrada.

 

Bod 163 OZ pověřuje starostku obce k uzavření a podepsání nájemní smlouvy mezi Lenkou Kuklíkovou x Obcí Nebanice za podmínek výše uvedených.

 

Bod 164 OZ schvaluje zrušení čl.VII – Předkupní právo ve Smlouva o převodu vlastnictví bytu a dohoda o zřízení předkupního práva manželům Pavlíně a Václavu Šípovým.

 

Bod 165 OZ schvaluje oznámit Mgr.Evě Slavíkové, že z důvodu jiného zájemce o pozemek

p.č. 172/54  o výměře 1 660m2 v  k.ú. Nebanice je stanoven pevný termín tj. do 15.11.2007,

do kterého OZ požaduje uzavření kupní smlouvy a úhradu alespoň 50% kupní ceny.

V případě nedodržení těchto podmínek bude zrušeno schválení prodeje p.č. 172/54  o výměře 1 660m2 v  k.ú. Nebanice  Mgr.Evě Slavíkové.

 

Bod 166 OZ pověřuje starostku obce k vyrozumění Mgr.Evy Slavíkové a sl.Simony Polívkové o této situaci.

 

 

 

Na vědomí:

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková