Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 09.09.2009

 

Bod 401 OZ  neschválilo revokaci usnesení číslo 397 ze dne 23.7.2009

 

Bod 402 OZ schválilo rozpočtové opatření ( příloha č.1 )

 

Bod 403 OZ schválilo vyhlášení  záměru  prodeje na část pozemkové parcely, která vznikne oddělením z pozemkové parcely 166/3 k.ú.Nebanice ihned poté, až bude zhotoven oddělovací geometrický plán.Veškeré náklady spojené s pořízením oddělovacího geometrického plánu uhradí žadatelka o koupi.

 

Bod 404 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje na pozemkovou parcelu číslo 97/5 o výměře 242 m2 v k.ú.Nebanice

 

Bod 405 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje na pozemkovou parcelu číslo 97/6 o výměře 196 m2 v k.ú.Nebanice.                                                                                                     

 

Bod 406 OZ pověřilo starostku obce, aby prověřila situaci ohledně umístění železničního kabelu v parcele číslo 172/1 k.ú.Nebanice.

 

Bod 407 OZ schválilo Dodatek číslo 1 vztahující se k uzavřené Smlouvě o nájmu bytových a nebytových prostor ( „pronajímatel“ Obec Nebanice a „nájemce“ Pomoc v nouzi, o.p.s. ),  jehož předmětem  je dočasná změna nájemného z 10 000,- Kč měsíčně na 88 000,- Kč měsíčně na dobu od září 2009 do prosince 2009 včetně s tím, že bude provedena jednorázová úhrada nájemného a to do 31.10.2009.

 

Bod 408 OZ schválilo uzavření Smlouvy o dílo (SoD), kde je zhotovitelem firma NOVÝ  DOMOV s r.o., IČ 26408392, se sídlem Nehrova 26, Mariánské Lázně, předmětem SoD je oprava příček, zdí, omítky, WC a koupelen a nejvyšší přípustná cena za dílo činí  300 000,- Kč včetně DPH.

 

Bod 409 OZ schválilo, aby byla provedena změna využití budovy s číslem popisným 31 Nebanice a to ze současného využití jako objekt občanské vybavenosti na využití budovy, které bude vyhovovat pro účely Domu na půli cesty.

 

Bod 410 OZ schválilo, že pan Jaroslav Netrval musí doložit na obecní úřad Nebanice písemný souhlas obyvatel žijících v této lokalitě ( tj. p.Štěpánka, p.Pagáče,p.Netrvalové, m.Dobrovolných a Calekových ) s umístěním včelstev na parcele č.16 v k.ú.Nebanice.

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková