Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.06.2010

 

Bod 481  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Nebanice ( povinný ) a RWE GasNet, s.r.o ( oprávněný )., předmětem smlouvy je parcela č.97/1 k.ú.Nebanice, v níž je zakreslena skutečná poloha plynárenského zařízení

( geometrický plán č.209-160/2010 ) a pověřilo starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Bod 486 Zastupitelstvo obce schválilo, aby v nájemní smlouvě uzavřené s panem Luďkem Fialou ohledně pronájmu pozemku (zahrada) byla uvedena doba trvání nájmu na dobu určitou do 31.12.2015, ostatní podmínky zůstávají stejné ( bod 477 ze dne 26.05.2010 )

 

Bod 487 Zastupitelstvo obce schválilo kupní cenu pro prodej RD č. 18 a přilehlý pozemek, parcely číslo 172/128 a 172/41 vše v k.ú.Nebanice, ve výši 863000,-Kč.

 

Bod 488 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru prodeje pro pozemkovou parcelu číslo 147/7  o výměře 6 142 m2  k.ú.Nebanice.

 

Bod 489 Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k pořízení znaleckého posudku za účelem prodeje parcely147/7 k.ú.Nebanice.

 

Bod 490 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Jiřím Kouckým ( nájemce ) ohledně pronájmu pozemku – p.č. 172/72 o výměře 222m2   k.ú.Nebanice, bytem Nebanice 67, za těchto podmínek:

a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 491 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Janem Ivaničem ( nájemce ) ohledně pronájmu pozemku – p.č. 172/80 o výměře 205m2 , p.č. 172/85 o výměře 173m2  a  p.č. 171/12 o výměře 96m2  vše  k.ú.Nebanice , bytem Nebanice 69, za těchto podmínek:

a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 492 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Hanou Svobodovou ( nájemce ) ohledně pronájmu pozemku – p.č. 172/68 o výměře 500m2  v  k.ú.Nebanice, bytem Nebanice 60, za těchto podmínek:

a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

Bod 493 Zastupitelstvo obce schválilo, aby bytová jednotka číslo 61/2, byt v domě číslo popisné 61 na pozemku označeném jako parcela  číslo 273 a spoluvlastnického podílu ve výši 4433/100000 na společných částech domů čísla popis. 60 a 61 a na pozemcích označených jako parcela číslo 272 zastavěná plocha a nádvoří a parcela číslo 273 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Nebanice, obec Nebanice byla použita jako zástava pro uskutečnění koupě panem Alfonzem Kleinem.

Bod 494 Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí finančního příspěvku Jo TJ Agro Cheb – Nebanice na drezurní závody konané ve dnech 17.a18.července 2010. 

 

Bod 495 Zastupitelstvo obce schválilo odpuštění odvodů JO TJ Agro Cheb – Nebanice ze vstupného při pořádání Mezinárodních závodů ve spřežení, probíhajících ve dnech 1.- 4.července 2010.

 

Bod 496  Zastupitelstvo neschválilo uzavření smlouvy o odchytu toulavých psů a navrhlo, aby byl panu Hrbáčkovi učiněn návrh na uzavření smlouvy o odchytu toulavých a opuštěných psů, kde bude domluvena úhrada úkonů podle počtu případů a ne paušálně.

 

Bod 497 Zastupitelstvo schválilo, aby nebyla vybrána žádná z předložených nabídek na zhotovení vchodových dveří u ubytovny OÚ a pověřilo starostku obce k oslovení dalších dvou firem.

 

Bod 498 Zastupitelstvo obce schválilo na volební období 2010 - 2014  pro Obec Nebanice 7 členů zastupitelstva obce.

 

Bod 499 Zastupitelstvo obce schválilo, že chod obce bude do řádných komunálních voleb v říjnu 2010 zajištěn podle Zákona o obcích č.128/2000 Sb., v platném znění,  § 103 odst. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                          Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková