Zápis č. 43/05

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.10.2005

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Mandátní smlouva

2.      Rozpočtové změny

3.      Stěhování OU

 

 

Ad 1) Mandátní smlouva –OZ projednalo obsah návrhu mandátní smlouvy uzavírané mezi Obcí Nebanice a spol. RECOM Reality s.r.o. týkající se  realizace inženýrských činností při výstavbě RD Nebanice. ¨

OZ schvaluje se zněním smlouvy s výhradou:

-          upřesnění zdrojů pro financování nákladů spojených s realizací předmětu díla,

-          způsob fakturace

-          úprava konečné ceny v závislosti na již provedených úkonů, které jsou již provedeny (např. stavební povolení apod.)

OZ ukládá:

-          projednat pozměňující návrhy se spol. RECOM Reality s.r.o.,

-          v případě akceptace návrhů, podpis mandátní smlouvy

Z: J. Balko, Dušek                           T. 30.10.2005

Hlasování: 5 0 0

 

Ad 2) Rozpočtové změny

OZ Projednalo  a schválilo rozpočtovou  změnu :

-          navýšení příjmové části rozpočtu o částku 316 800,- Kč

( prodej plynovodu část – 200 000,- Kč

  veřejně prospěšné práce – 116 800,- Kč )

-    výdajová část rozpočtu :

      ( stavba silnic  - 200 000 ,- Kč

        mzdy a odvody veřejně prospěšných prací – 116 800,- Kč )

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny  v oddílech a paragrafech a ukládá předkládat tyto změny včetně informace čerpání rozpočtu u položek, kterých se rozpočtové změny týkají.

Z: Rusnáková                                      T: Průběžně

Hlasování: 5 0 0

 

Ad 3) Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

 

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

Janoušková Eva

 

Balko Karel

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.10.2005

 

Bod 442 OZ projednalo obsah návrhu mandátní smlouvy uzavírané mezi Obcí Nebanice a spol. RECOM Reality s.r.o. týkající se  realizace inženýrských činností při výstavbě RD Nebanice. ¨

OZ schvaluje se zněním smlouvy s výhradou:

-          upřesnění zdrojů pro financování nákladů spojených s realizací předmětu díla,

-          způsob fakturace

-          úprava konečné ceny v závislosti na již provedených úkonů, které jsou již provedeny (např. stavební povolení apod.)

OZ ukládá:

-          projednat pozměňující návrhy se spol. RECOM Reality s.r.o.,

-          v případě akceptace návrhů, podpis mandátní smlouvy

Z: J. Balko, Dušek                           T. 30.10.2005

 

Bod 443 Rozpočtové změny

OZ Projednalo  a schválilo rozpočtovou  změnu :

-          navýšení příjmové části rozpočtu o částku 316 800,- Kč

( prodej plynovodu část – 200 000,- Kč

  veřejně prospěšné práce – 116 800,- Kč )

-    výdajová část rozpočtu :

      ( stavba silnic  - 200 000 ,- Kč

        mzdy a odvody veřejně prospěšných prací – 116 800,- Kč )

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny  v oddílech a paragrafech a ukládá předkládat tyto změny včetně informace čerpání rozpočtu u položek, kterých se rozpočtové změny týkají.

Z: Rusnáková                                      T: Průběžně

Hlasování: 5 0 0

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

 

 

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek