Zápis č. 2/06

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.11.2006

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:

            1. 20 RD Nebanice

          2. Rozpočtová změna č.5

          3. Informace o cyklostezce

 

 

Ad.1 20 RD Nebanice

Pan S. Dušek seznámil členy zastupitelstva s průběhem výstavby 20 RD Nebanice až do současnosti.

- vyhovění žádosti Obce Nebanice na MF ČR  : prominutí odvodu v částce 1 600 000,- Kč a prominutí

  penále  1 500 000,- Kč.

- rozhodnutí o posečkání daně MF ČR na částku 12 637 808,- Kč  do 31.12.2006

- Žádost o zastavení a prominutí dopočtu penále byla odeslána na MF ČR 15.9.2006

- Mandátní smlouva s Recom Reality s.r.o. na realitní a inženýrskou činnost

- proběhlé otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby, jehož vítězem je sdružení firem

  LAJKA s.r.o. a UNITHERM – KV s.r.o.

- uzavřená smlouva o dílo

- proběhlo předání staveniště

- probíhá příprava Družstva nájemníků

 

OZ souhlasí s rozhodnutím bývalého obecního zastupitelstva :

 

Bod 564 OZ schvaluje pověření Ing.Stanislava Duška jednat ve věcech smluvních a realizačních pro

„ Výstavbu dvaceti rodinných domů HIT v Nebanicích „

 

a schvaluje podepsání plné moci, která zplnomocňuje Ing. Stanislava Duška k zastupování obce ve věci výstavby dvaceti bytových jednotek.

Hlasování : 7 0 0

 

OZ projednalo a schvaluje založení a název bytového družstva :

Bytové družstvo HIT Nebanice

Hlasování : 6 0 1

 

OZ projednalo a schvaluje, aby  vypracování dokumentace pro Bytové družstvo HIT Nebanice včetně smluvních dokumentů a nájemních smluv zajistil JUDr. Tomáš Ficner.

Hlasování : 7 0 0

 

OZ projednalo a schválilo zástupce do statutárních orgánů Bytového družstva HIT Nebanice :

- Jana Balko

- Kateřina Havlíková

- Ing. Stanislav Dušek

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.2. Rozpočtová změna č.5

OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření ( rozpočtovou změnu )  číslo 5, které je součástí zápisu jako příloha č.1.

Hlasování : 7 0 0

 

 

 

 

 

 

Ad.3. Informace o cyklostezce

OZ bylo seznámeno s průběhem schůzky

- CYKLOSTEZKA  CHEB SOKOLOV – trasa Nebanice ze dne 9.11.2006

Na schůzce byli přítomni zástupci MěÚ Sokolov a obce Nebanice

 

     Obec Nebanice vznesla několik připomínek :

Etapa Mostov Nebanice

- vést podle územního plánu zóny obce Nebanice ( včetně plánované komunikace )

- u vjezdu na komunikaci III/21223  vyřešit přechod pouze jednou křižovatkou dále 

   pokračující  chodníkem, který povede na plánované napojení cyklostezky  úseku Nebanice  

   Vrbová.

Etapa Nebanice Vrbová

-  zachování stromořadí na levém břehu p.p.č 247 k.ú.Nebanice, odvodnění provést

   za vzrostlými stromy

-  trasu nechat pokračovat po stávající komunikaci

-  nový propustek  ( 203 ) bude mít třetinový průtok  proti současnosti a bude docházet k

    záplavám

-  propustek ( 202 ) má malý průtok 

 

Závěry k požadavkům obce Nebanice :

Etapa I. Mostov - Nebanice

1) vést cyklostezku jako součást plánované komunikace dle ÚP zóny Nebanice - nelze

 

2) nebudovat dvě křižovatky na komunikaci III/21228 -  dle projektanta je při dodržení platných norem a předpisů navrhovaná varianta tou nejvhodnější a nejbezpečnější

Pro bezpečnost výjezdu na komunikaci III/21228 je nutné kácet v případě, že nebude kácení povoleno, je nutné umístit zábrany při ústí komunikace III/21228. (cyklista bude nucen slézt z kola )

 

Stávající můstek na  této trase se vybuduje v souladu s parametry pro cyklostezky.

 

Změna trasy je zakreslena jako příloha číslo 2.- nelze  vyhovět

 

Etapa II. Nebanice – Vrbová

3) při stavbě cesty pod hájenkou nelze ustoupit z požadavků na kácení

 

4) u hájenky bude poloha dvou sjezdů upřesněna před realizací stavby  ( staniční 0 + 140 )

 

5) v úseku 0200 – 0300 omezit kácení vykolíkováním úseku, ale náklady ponese ten, kdo toto žádá

 

Návrh : schválit kácení v požadovaném počtu s tím, že při realizaci se bude postupovat šetrně.

 

MÚ Sokolov se vyjádřilo, že v případě trvání na  požadavcích ( Nebanice ) v plném rozsahu,

se nebanický úsek vůbec nebude realizovat.

 

Obě strany se dohodly, že do 14 dnů od dnešní schůzky se Obec Nebanice vyjádří písemně k MÚ Sokolov.

 

OZ projednalo přípravu písemného vyjádření k MÚ Sokolov a schválilo trvání na požadavcích obce.

Hlasování : 7 0 0          

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Kateřina Havlíková                                                                       starostka obce

 

 

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.11.2006

 

Bod č.15  OZ schvaluje podepsání plné moci, která zplnomocňuje Ing. Stanislava Duška k zastupování obce ve věci výstavby dvaceti bytových jednotek.

 

Bod č.16 OZ schvaluje založení a název bytového družstva :

Bytové družstvo HIT Nebanice

 

Bod č. 17 OZ schvaluje, aby  vypracování dokumentace pro Bytové družstvo HIT Nebanice včetně smluvních dokumentů a nájemních smluv zajistil JUDr. Tomáš Ficner.

 

Bod č.18 OZ schválilo zástupce do statutárních orgánů Bytového družstva HIT Nebanice :

- Jana Balko

- Kateřina Havlíková

- Ing. Stanislav Dušek

 

Bod č.19 OZ rozpočtové opatření ( rozpočtovou změnu )  číslo 5, které je součástí zápisu jako příloha č.1.

 

Bod č.20 OZ schválilo trvání na požadavcích obce ve vyjádření pro MÚ Sokolov ohledně vedení trasy cyklostezky .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková