Zápis č.21/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 18.12.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

 1. Schválení programu
 2. 20 RD Nebanice

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.2  20 RD Nebanice

 

2.1.Starostka informovala OZ o skutečnosti, že věřitel obce fi.LAJKA s.r.o. podle oznámení o postoupení pohledávek ze dne 18.12.2007 postoupil části své pohledávky na cenu za dílo – RD HIT některým svým subdodavatelům a dalším osobám jakožto zájemcům o koupi některých z RD HIT s příslušnými pozemky ( dále jen „ RD HIT „ ) , a to

 

společnosti UNITHERM-KV, spol.s.r.o. co do výše                                             1 203 177,-- Kč

 

společnosti KARLOMIX-TRADE s.r.o. co do výše                                                 2.689.150,-- Kč,

 

p. Vladimíru Vlčkovi r.č. 861205/2900 co do výše                                              1.171.622,-- Kč 

 

p. Ing. Josefu Trubačovi, r.č. 360105/0139 co do výše                                      1.365.447,-- Kč,

 

tj. v celkové výši                                                                                            6.429.396,- Kč

(z celkové pohledávky vůči obci ve výši 16.395.661,- Kč)

 

 

2.2.Tím vznikla situace, že tito subdodavatelé získali možnost vypořádat kupní cenu  započtením koupené části původní pohledávky společnosti Lajka s.r.o. proti pohledávce obce na kupní cenu.

 

2.3.Usnesením č 167 ze dne 14.11.2007  OZ schválilo cenu pozemků pro prodej pozemků označených jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/31, 172/123, 172/47, 172/134, 172/50, 172/138, 172/49, 172/137 vše v k.ú. Nebanice ve výši 150,- Kč za jeden metr čtvereční za podmínky, že bude uzavřena dohoda mezi Obcí a fi.Lajka,s.r.o. a Unitherm s.r.o. o způsobu prodeje a vypořádání kupních cen za RD tak, aby obec měla prostředky na úhradu daňových pohledávek vyplývající z  Rozhodnutí  MF ČR o povolení splátek (tj. do konce r. alespoň  1 mil. Kč). V tomto smyslu starostka jednala s podporou právního zástupce obce.

 

2.4.Z aktuálních okolností a informací je však zřejmé, že obec zatím nedisponuje takovými prostředky či nástroji, aby bylo možno při kontraktaci prosadit bez zvláštních časových a dalších finančních nároků smluvní, zejména platební a obdobné podmínky umožňující obci současné plnění splátkového kalendáře povoleného rozhodnutím MF ČR č 43/17 851/2007-434 ze dne 16.2.2007 a závazků vůči zhotoviteli RD HIT v Nebanicích.

 

2.5.Podle návrhů kupních smluv o převodu RD HIT č. 2 a 3, 7,8, 19 již podepsaných kupujícími - zájemci uvedenými v bodě 2.1. výše, byly-li by takto uzavřeny, je zřejmé, že obci by se po zápočtech vzájemných pohledávek v celkové výši 6.429.396,--Kč (jako někdejší pohledávky spol. Lajka s.r.o.) dostalo efektivní finanční plnění ve výši 234.055,-- Kč z celkové kupní ceny uvedených RD ve výši 6.663.455,-- Kč.

 

 

 

 

 

2.6 Pokud by byl zvolen takový postup

 

a) snížila by se pohledávka společnosti Lajka s.r.o. vůči obci z částky 16.395.661,--Kč o 6.429.396,-- Kč na 9.966.265,-- Kč

 

b) obec by mohla uhradit na splátky daňového dluhu podle shora uvedeného rozhodnutí MF ČR částku  234.055,-- Kč.

 

2.7 S ohledem na uvedené starostka dala zastupitelstvu k uvážení návrh, aby usnesení zastupitelstva bylo změněno tak, že dosavadní text se nahrazuje tímto zněním:

OZ schvaluje: 

 

a)

uzavření kupních smluv o převodu RD HIT č. 2 a 3, 7,8, 19 s přísl. pozemky ve znění návrhů podepsaných kupujícími dne 18.12.2007 a to s kupujícími a za kupní ceny

 

společnosti UNITHERM-KV, spol. s r.o                                                               1.304.427,--Kč,

z toho 1.203.177,-- Kč vypořádat započtením vzájemných pohledávek a Kč 101.250,--Kč převodem na účet obce,

 

společnosti KARLOMIX-TRADE s.r.o.                                                                 2.689.150,-- Kč,

s vypořádáním kupní ceny započtením vzájemných pohledávek,

 

p. Vladimíru Vlčkovi r.č. 861205/2900                                                              1.304.427,-- Kč

z toho 1.171.622,-- Kč vypořádat započtením vzájemných pohledávek a Kč 132.805,--Kč převodem na účet obce, 

 

p. Ing. Josefu Trubačovi, r.č. 360105/0139                                                      1.365.447,-- Kč.

s vypořádáním kupní ceny započtením vzájemných pohledávek.

 

b) Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/49 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/137 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/137 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti UNITHERM-KV, spol. s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Nádražní 3, PSČ 360 17

Hlasování: 6 0 0

 

Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou Kupní smlouvu, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • UNITHERM-KV, spol. s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Nádražní 3, PSČ 360 17 - strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

 • pozemek p.č.172/49 o výměře 612 m2 , pozemek p.č. 172/137 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )
 • rozestavěný RD na p.č. 172/137 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

a schvaluje její uzavření.

Hlasování: 6 0 0  

 

 

c) Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/118 o výměře 589 m2 a pozemku p.č. 172/125 o výměře 63 m2   za kupní cenu 97 800,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/125 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti  KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17

 

 

a

pozemku p.č.172/119 o výměře 578 m2 a pozemku p.č. 172/126 o výměře 63 m2   za kupní cenu 96 150,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/126 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti  KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17

 

Hlasování: 6 0 0

 

Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou Kupní smlouvu, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17 – strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

pozemek p.č.172/118 o výměře 589 m2 , pozemek p.č. 172/125 o výměře 63 m2  , pozemek

p.č. 172/119 o výměře 578 m2, pozemek p.č.172/126 o výměře 63m2  za kupní cenu 193 950,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

 • rozestavěný RD na p.č. 172/125 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice a rozestavěný RD na p.č. 172/126 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

a schvaluje její uzavření.

Hlasování: 6 0 0 

 

d) Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/50 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/138 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

p. Vladimíru Vlčkovi r.č. 861205/2900, bytem Sokolov, Spartakiádní 1956, PSČ 356 01

Hlasování: 6 0 0

 

Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou Kupní smlouvu, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • p.Vladimír Vlček, bytem Sokolov, Spartakiádní 1956, PSČ 356 01 - strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

 • pozemek p.č.172/50 o výměře 612 m2 , pozemek p.č. 172/138 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )
 • rozestavěný RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

a schvaluje její uzavření.

Hlasování: 6 0 0   

 

 

e) Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/32 o výměře 796 m2 a pozemku p.č. 172/122 o výměře 63 m2   za kupní cenu 128 850,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/122 za kupní cenu 1 236 597,- Kč vše v k.ú. Nebanice

Ing. Josefu Trubačovi, r.č.360105/039, bytem Habartov, Horní Částkov, Na Rovince 101, PSČ 357 09

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou Kupní smlouvu, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • Ing.Josef Trubač, r.č.360105/039, bytem Habartov, Horní Částkov, Na Rovince 101,         PSČ 357 09  - strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

 • pozemek p.č.172/32 o výměře 796 m2 , pozemek p.č. 172/122 o výměře 63 m2   za kupní cenu 128 850,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )
 • rozestavěný RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 236 597,- Kč vše v k.ú. Nebanice

a schvaluje její uzavření.

Hlasování: 6 0 0 

 

 

f) OZ  uděluje starostce mandát k podpisu kupních smluv označených písmeny  b) c) d) e) uvedených výše.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 18.12.2007

 

Bod 200  Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/49 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/137 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/137 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti UNITHERM-KV, spol. s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Nádražní 3, PSČ 360 17

 

Bod 201 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • UNITHERM-KV, spol. s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Nádražní 3, PSČ 360 17 - strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

 • pozemek p.č.172/49 o výměře 612 m2 , pozemek p.č. 172/137 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )
 • rozestavěný RD na p.č. 172/137 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

 

Bod 202 Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/118 o výměře 589 m2 a pozemku p.č. 172/125 o výměře 63 m2   za kupní cenu 97 800,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/125 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti  KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17

a

pozemku p.č.172/119 o výměře 578 m2 a pozemku p.č. 172/126 o výměře 63 m2   za kupní cenu 96 150,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/126 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

společnosti  KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17

 

Bod 203 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • KARLOMIX-TRADE s.r.o.,se sídlem Karlovy Vary, Rosnice 63, PSČ 360 17 – strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

pozemek p.č.172/118 o výměře 589 m2 , pozemek p.č. 172/125 o výměře 63 m2  , pozemek

p.č. 172/119 o výměře 578 m2, pozemek p.č.172/126 o výměře 63m2  za kupní cenu 193 950,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

 • rozestavěný RD na p.č. 172/125 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice a rozestavěný RD na p.č. 172/126 za kupní cenu 1 247 600,- Kč vše v k.ú. Nebanice

 

Bod 204 Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/50 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 172/138 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

p. Vladimíru Vlčkovi r.č. 861205/2900, bytem Sokolov, Spartakiádní 1956, PSČ 356 01

 

Bod 205 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • p.Vladimír Vlček, bytem Sokolov, Spartakiádní 1956, PSČ 356 01 - strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

 • pozemek p.č.172/50 o výměře 612 m2 , pozemek p.č. 172/138 o výměře 63 m2   za kupní cenu 101 250,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )
 • rozestavěný RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 203 177,- Kč vše v k.ú. Nebanice

 

 

Bod 206 Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/32 o výměře 796 m2 a pozemku p.č. 172/122 o výměře 63 m2   za kupní cenu 128 850,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/122 za kupní cenu 1 236 597,- Kč vše v k.ú. Nebanice

Ing. Josefu Trubačovi, r.č.360105/039, bytem Habartov, Horní Částkov, Na Rovince 101, PSČ 357 09

 

Bod 207 Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření  Kupní smlouvy, které jsou účastníky

 • Obec Nebanice – strana prodávající
 • Ing.Josef Trubač, r.č.360105/039, bytem Habartov, Horní Částkov, Na Rovince 101,         PSČ 357 09  - strana kupující

 

předmětem jsou nemovitosti

 • pozemek p.č.172/32 o výměře 796 m2 , pozemek p.č. 172/122 o výměře 63 m2   za kupní cenu 128 850,- Kč ( 1m2  za 150,- Kč )
 • rozestavěný RD na p.č. 172/138 za kupní cenu 1 236 597,- Kč vše v k.ú. Nebanice

 

 

 

 

Bod 208 OZ  schválilo udělení mandátu starostce obce k podpisu kupních smluv viz.čísla usnesení 201,203,205 a 207 z dnešního dne uvedená výše.

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková