Zápis č.7/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.2.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1.   Schválení programu

              2.   Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3.   Kontrola usnesení

              4.   Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5.   Rozpočtový výhled 2007 – 2011

              6.   Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 6.

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

 

Bod 49 OZ schválilo změnu UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod č. 12 se doplňuje o povolení používat na pokojích televizní nebo rozhlasový přijímač za úplatu 5,- Kč za jeden den ubytování.  Splněno

 

Bod 50 OZ schválilo vzhledem k nedostatku finančních prostředků  žádost o vybudování odtokové stružky zamítnout.                                                                                                     Splněno

 

Bod 51 OZ schválilo SMLOUVU O SDRUŽENÍ ( Bytové družstvo HIT Nebanice )                Splněno

 

Bod 52 OZ schválilo DOHODU O REZERVACI  ( Bytové družstvo HIT Nebanice )               Splněno

 

Bod 53 OZ schválilo SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ ( Bytové družstvo HIT Nebanice )   Splněno

 

Bod 54 OZ schválilo SMLOUVU O NÁJMU BYTU ( Bytové družstvo HIT Nebanice )            Splněno

 

Bod 55 OZ schválilo prodej p.p.č. 172/67 k.ú.Nebanice p.Marii Havlíkové za podmínek platných podle  usnesení zastupitelstva číslo 552 ze dne 10.8.2006 a pověřuje starostku k sepsání a podepsání kupní smlouvy.                                                                                                            Splněno

 

Bod 56 OZ schválilo pro údržbu veřejného osvětlení Ing.Vladimíra Zahradníčka.

                                                                                                                                   Splněno

Bod 57 OZ pověřilo starostku k podepsání Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení.

                                                                                                                                   Splněno

Bod 58 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti ve výši

58 538,85 Kč  nebyl převeden na běžný účet obce.                                                        Splněno                

 

Bod 59 OZ schválilo, aby náklady na mzdu pro pracovnici v ubytovně za rok 2006 byly převedeny z vlastní činnosti obce do hospodářské činnosti obce.                                                 Splněno

 

Bod 60 OZ schválilo z důvodu nepřítomnosti úřednice na obecním úřadě pověření starostky obce k provádění úkonů – vidimace a legalizace podle zákona 21/2006 Sb., o ověřování.     Splněno

 

Bod 61 OZ schválilo Organizační řád Obce Nebanice a tím ruší platnost Organizačního řádu Obce Nebanice ze dne 10.3.2005.                                                                                       Splněno

 

Bod 62 OZ bere na vědomí sdělení Pozemkového fondu ČR o možnostech převodu pozemkové parcely č. 59 o výměře 927 m2, ostatní plocha, k.ú. Hartoušov.                                        Splněno

 

Bod 63 OZ zmocňuje starostku Obce Nebanice ke všem jednáním souvisejícím s vyjasněním majetkoprávních vztahů k vodárně v Obci Hartoušov.                                                        Splněno

 

Bod 64 OZ ukládá starostce požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o odbornou a metodickou pomoc (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona o krajích) ve věci vyjasnění majetkoprávních vztahů k vodárně v Obci Hartoušov.                                                                                                                Splněno

 

Bod 65 OZ ukládá starostce informovat průběžně zastupitelstvo obce o výsledcích jednání.

                                                                                                                                   Splněno

 

Bod 66 OZ schválilo nabídku manželů Jany a Romana Čabradových  k odkoupení pozemkové parcely číslo 38/5 v k.ú. Nebanice o výměře 1 377 m2  za cenu 220 000,- Kč.

           

Vzhledem k tomu, že manželé Čabradovi zrušili svou nabídku k odkoupení parcely č. 38/5 v k.ú. Nebanice, OZ schvaluje zrušení bodu usnesení č.66 ze dne 22.1.2007 ve výše uvedeném znění.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 67 OZ souhlasí se zhotovením zábradlí před autobusovou zastávkou Hartoušov svépomocí.

                                                                                                                                     Trvá

   

Bod 68 OZ schválilo podání  žádosti o bezúplatný převod na Obec Nebanice -  budovy na parcele číslo 8 v k.ú. Hartoušov o výměře 24 m2  k Pozemkovému Fondu ČR.

 

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků obce, nelze financovat opravu budovy na parcele

č.8 v k.ú. Hartoušov  o výměře 24 m2  , proto OZ schvaluje zrušení bodu usnesení č.68 ze dne 22.1.2007 ve výše uvedeném znění.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 69 OZ schválilo vybudování hnízd na separovaný odpad ( papír, plast, sklo ) v obcích Hartoušov a Hněvín.                                                                                                               Splněno

 

Bod 70 OZ schválilo umístění nádoby 1 100 l na plastové obaly u č.p.49 v Nebanicích.

                                                                                                                             Splněno

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

Ing. Stanislav Dušek seznámil  OZ s aktuální situací ohledně výstavby 20 RD Nebanice.

Stav komunikací: chybí středová komunikace, na jejíž zhotovení se pravděpodobně vyhotoví zkrácené výběrové řízení. Dále chybí část vodovodu a kanalizace, za tímto účelem se sjedná schůzka s firmou Chevak a.s. Obec bude na tomto jednání zastupovat Ing. Dušek.

Nadále probíhá vyřizování úvěru pro Bytové družstvo HIT Nebanice. Ještě není dokončen znalecký posudek území potřebný pro banku.

Po dohodě s bankou budeme schopni znát přesnou cenovou kalkulaci  1 rodinného domu.

 

Dnes byl kontrolní den na stavbě a do protokolu byl zahrnut požadavek obce, aby po dokončení díla byla komunikace dána do původního stavu na náklady zhotovitele.

 

Ad.5. Rozpočtový výhled 2007 – 2011

OZ projednalo Rozpočtový výhled, který obdrželi v materiálech na dnešní jednání a schválilo tento Rozpočtový výhled tak, jak byl předložen.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.6.Různé

 

a) OZ  projednalo a schválilo závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků za rok 2006.

Hlasování: 6 0 0

 

b) OZ projednalo a schválilo nabídku manželů Jany a Romana Čabradových k odkoupení části p.p.č.38/5 k.ú. Nebanice o cca výměře 133 m2  ze dne 29.1.2007 za cenu 160,- Kč za jeden metr čtvereční.

Jedná se o část, na které se nachází část panelové komunikace.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schválilo, že Obec Nebanice uhradí náklady na pořízení oddělovacího geometrického plánu vztahujícího se k výše uvedené parcele.

Hlasování: 6 0 0

 

c) OZ projednalo a schválilo prodej části pozemkové parcely číslo 172/1, označené jako díl a pozemkové parcely 172/78 ( oddělovací geometrický plán číslo 178-706/2006 ze dne 15.1.2007 ) v k.ú. Nebanice o výměře  898 m2  manželům Ivaně a Miroslavu Ederovým za cenu 20,- Kč za jeden metr čtvereční.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ pověřilo starostku obce k podepsání kupní smlouvy s manželi Ivanou a Miroslavem Ederovými.

Hlasování: 6 0 0

 

d) OZ schválilo plán práce  Obecního zastupitelstva pro rok 2007.

Hlasování: 6 0 0

 

e) OZ schválilo plán práce Finančního výboru pro rok 2007.

Hlasování: 6 0 0

 

f) OZ schválilo plán práce Kontrolního výboru pro rok 2007.

Hlasování: 6 0 0

 

g) Předseda Výboru pro veřejný pořádek navrhl členy  pro tento výbor: Olgu Meiserovou a Jaroslava Pagáče.

OZ schvaluje navržené členy.

Hlasování: 6 0 0

 

h) Starostka obce informovala OZ o dalších krocích ohledně pozemkové parcely č.59, k.ú. Hartoušov. Obec Nebanice zaslala dopis PF ČR, územní pracoviště Cheb. Dopis byl odeslán po konzultaci na KÚ KK Karlovy Vary. Obsahem dopisu byly informace  uvedené již na minulém jednání OZ, týkající se vyjasnění vlastnického práva k danému předmětu.

 

ch) OZ projednalo a schválilo návrh, že do vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkové parcele číslo 59 k.ú. Hartoušov a stavbě vodárny na ní, nebude vybírána úhrada na dodávku vody.

Hlasování: 6 0 0

 

i) OZ bylo předloženo vyúčtování nákladů na dodávku vody v Hartoušově za rok 2006.

Náklady na dodávku vody jsou o 2 179,- Kč vyšší, než je jejich úhrada.

OZ schválilo předložené vyúčtování za rok 2006.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schválilo, aby zbývající náklady zůstaly náklady obce a nebyly vybírány.

Hlasování: 5 1 0

 

 

j) OZ projednalo a schválilo „ Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“

Hlasování: 6 0 0

 

Občané si budou moci Petici přečíst na veřejné desce.

Své stanovisko k Petici  mohou občané starší 18-ti let s trvalým pobytem v ČR vyjádřit prostřednictvím obecního úřadu, kde bude petiční listina připravena k jejich podpisu, a to  v termínu : do 9.3.2007

 

k) Zastupitelé vznesli připomínku ohledně nepořádku v naší obci a pověřili starostku k prověření možností postihu znečišťovatelů.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.2.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 67 OZ souhlasí se zhotovením zábradlí před autobusovou zastávkou Hartoušov svépomocí.

                                                                                                                                   Trvá

Bod 71 OZ schvaluje zrušení bodu usnesení č.66 ze dne 22.1.2007 v plném znění.

   

Bod 72 OZ schvaluje zrušení bodu usnesení č.68 ze dne 22.1.2007 v plném znění.

 

Bod 73 OZ schvaluje Rozpočtový výhled 2007 - 2011.

 

Bod 74 OZ  schvaluje závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků za rok 2006.

 

Bod 75 OZ schvaluje nabídku manželů Jany a Romana Čabradových k odkoupení části p.p.č.38/5 k.ú. Nebanice o cca výměře 133 m2  ze dne 29.1.2007 za cenu 160,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod  76 OZ schvaluje, že Obec Nebanice uhradí náklady na pořízení oddělovacího geometrického plánu vztahujícího se k výše uvedené parcele.

 

Bod 77 OZ schvaluje prodej části pozemkové parcely číslo 172/1, označené jako díl a pozemkové parcely 172/78 ( oddělovací geometrický plán číslo 178-706/2006 ze dne 15.1.2007 ) v k.ú. Nebanice o výměře  898 m2  manželům Ivaně a Miroslavu Ederovým za cenu 20,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod 78 OZ pověřilo starostku obce k podepsání kupní smlouvy s manželi Ivanou a Miroslavem Ederovými.

Z: J.Balko

 

Bod 79 OZ schválilo plán práce  Obecního zastupitelstva pro rok 2007.

 

Bod 80 OZ schválilo plán práce Finančního výboru pro rok 2007.

 

Bod 81 OZ schválilo plán práce Kontrolního výboru pro rok 2007.

 

Bod 82 OZ schválilo členy Výboru pro veřejný pořádek: Olgu Meiserovou a Jaroslava Pagáče.

 

Bod 83 OZ schválilo návrh, že do vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkové parcele číslo 59 k.ú. Hartoušov a stavbě vodárny na ní, nebude vybírána úhrada na dodávku vody.

Z: J.Balko

 

Bod 84 OZ schválilo předložené vyúčtování nákladů na dodávku vody Hartoušov za rok 2006.

 

Bod 85 OZ schválilo, aby zbývající náklady zůstaly náklady obce a nebyly vybírány.

 

Bod 86 OZ projednalo a schválilo „ Petici proti diskriminaci obyvatel venkova“

 

Bod 87 OZ pověřilo starostku k prověření možností postihu znečišťovatelů.

 

 

 

 

Na vědomí:

 

Občané si budou moci Petici přečíst na veřejné desce.

Své stanovisko k Petici  mohou občané starší 18-ti let s trvalým pobytem v ČR vyjádřit prostřednictvím obecního úřadu, kde bude petiční listina připravena k jejich podpisu, a to  v termínu : do 9.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková