Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální  odpad.

 

Zastupitelstvo obce Nebanice  se na svém zasedání dne 17.12.2008 usnesením

č. 327 usneslo vydat na základě § 17a odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84

odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů  tuto obecně závaznou vyhlášku Obce Nebanice:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o poplatku za komunální odpad se mění takto:

 

 1. Znění článku 3 se ruší a nahrazuje novým článkem 3, který včetně nápisu zní:

 

Čl. 3 včetně nadpisu  zní:             Sazba poplatku

 

druh nádoby

Vývoz 1 x 14

Vývoz kombinovaný

Vývoz 1 x týdně

80 l

1 300,- Kč

1 550,- Kč

 1 800,- Kč

120 l

1 820,- Kč

2 180,- Kč

 2 540,- Kč

240 l

3 320,- Kč

 

 4 630,- Kč

1 100 l

-

-

18 000,- Kč

 

 

 

Čl. II

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2009 a ruší  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007.

 

 

 

 

 

 

              ……………….                                                                             ……………….

             Kateřina Havlíková                                                                           Jana Balko

               místostarostka                                                                                    starostka

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2008

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: