Zápis č.23/08

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 21.2.2008  začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola zápisu z předchozího jednání
  3. Kontrola usnesení
  4. Informace o „ 20 RD „  Nebanice
  5. Plány práce na rok 2008
  6. Zpráva o provedení inventarizace
  7. Různé

 

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.2  Kontrola zápisu  z předchozího jednání 

Nikdo nemá připomínky k zápisům č. 20 a 21.

 

Ad.3 Kontrola usnesení

Bod 209 OZ schvaluje revokaci usnesení č. 197 ze dne 13.12.2007 v tomto znění:

„OZ schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy mezi Obcí Nebanice a slečnou Simonou Polívkovou, Vilová 874/15, 350 02 Cheb a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy. „   Splněno

 

Bod 210 OZ schvaluje uzavření Zástavní smlouvy jejímiž účastníky jsou Obec Nebanice jako „Zástavní věřitel „  a pan Vladimír Vlček jako „ Zástavce „ a zmocňuje starostku obce k podpisu Zástavní smlouvy.

Splněno

 

Bod 211 OZ schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku označenému jako parcela číslo 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice ve prospěch ČMSS, a.s. se sídlem Vinohradská 169, 100 17 Praha 10, IČO 49241397.

Splněno

 

Bod 212 OZ schvaluje uzavření  předložené kupní smlouvy, jejímiž účastníky  jsou Obec Nebanice a Simona Polívková , předmětem je pozemek p.č. 172/54 o výměře 1 660 m2  k.ú. Nebanice a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

Splněno

 

Bod 213 OZ souhlasí s výběrem správních poplatků za výstupy z informačního systému Czech POINT ve výši 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku pro:

50,- Kč pro:

Splněno

 

Bod 214 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti k 31.12.2007

ve výši 124 752,43 Kč nebyl převeden na běžný účet obce.

Splněno

 

Bod 215 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje pro pozemkové parcely číslo 172/84 o výměře

579 m2 a 171/13 o výměře 14 m2 obě v k.ú. Nebanice.

Splněno

Bod 216 OZ schvaluje v současnosti nevyhlašovat záměr pronájmu budovy bývalé kotelny u čísla popisného 63 na parcele číslo 276 k.ú. Nebanice.

Splněno

 

Bod 217 OZ schvaluje, aby byli vyzváni k nápravě majitelé zahrad, kteří mají na pozemku zahrady vrak auta a pověřuje p.Karla Balka k sepsání seznamu těchto osob.

Splněno

 

OZ schvaluje, aby nájemcům zahrad: panu Janu Ivaničovi a paní Věře Vohankové byly zaslány výzvy k odstranění vraků.

Hlasování: 6 0 0

 

Bod 218 OZ schvaluje, aby Obec Nebanice nebyla zaregistrována jako člen  ZFP akademie.

Splněno

 

 

Ad.4 20 RD Nebanice

OZ bylo seznámeno s novými skutečnostmi ohledně stavu rozestavěných rodinných domů.

Je prodáno šest rodinných domů.

Probíhají jednání ohledně úhrady nákladů fi.Lajka spol.s r.o.

Proběhlo jednání na FÚ Cheb, ohledně splácení vyměřeného odvodu a penále.

 

Ad 5. Plány práce na rok 2008

ˇ         OZ schválilo předložený Plán práce Finančního výboru Obce Nebanice na rok 2008

Hlasování: 6 0 0

ˇ         OZ schválilo předložený Plán práce Kontrolního výboru Obce Nebanice na rok 2008

Hlasování: 6 0 0

Hlasování: 6 0 0

 

Ad 6. Zpráva o provedení inventarizace

OZ  projednalo a schválilo závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků za rok 2007.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.7 Různé

a) Přítomný pan Kazdera, nový majitel rybníku ( p.č.189 ) v katastrálním území Nebanice, seznámil OZ se svým požadavkem využívat obecní komunikaci (p.č. 186 ) osobním automobilem jako přístupovou ke své nemovitosti.

V současnosti se tato komunikace nachází ve špatném stavu a místy nelze určit ani její konkrétní trasu. Pan Kazdera přislíbil provést opětovné vyznačení této komunikace v místech, kde se komunikace stala součástí zemědělské půdy a není tedy možné řádně určit její trasu. Dále přislíbil provést na komunikaci úpravy tak, aby byla sjízdná.

Vzhledem k tomu, že část komunikace vedoucí v těsné blízkosti trati je ve velmi špatném stavu z důvodu jejího využívání těžkou zemědělskou technikou, požádal p.Kazdera o povolení k provizornímu užívání úseku stávající asfaltové cesty mezi rodinnými domy č.p.51 – č.p.71, kde se po projetí opět napojí na komunikaci - p.č.186 .

OZ  proti tomuto návrhu nemá námitek.

OZ souhlasí s výše uvedeným návrhem pana Kazdery a souhlasí též s průjezdem k jeho nemovitosti po výše uvedené trase.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ projednalo a schválilo zaslat písemné upozornění těm, kteří využívají obecní komunikaci ( p.č. 186 k.ú.Nebanice ) k průjezdu s těžkou zemědělskou technikou, aby ihned přestali tuto komunikaci využívat k těmto účelům.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

b) OZ projednalo situaci ohledně pořizování a udržování míst vyhrazeného parkování pro držitele ZTP a schválilo, aby veškeré náklady na zřízení, údržbu a změny týkající se vyhrazeného parkování pro držitele ZTP byly plně hrazeny a zajištěny žadatelem o zřízení tohoto místa.

Hlasování: 6 0 0

 

c) OZ projednalo ústní žádost p.Václava Šípa, který žádá o změnu nájemní smlouvy ze dne 25.3.2003, jejímž předmětem je pronájem části p.č.172 díl 16, 17 ,18 k.ú. Nebanice  ( dále zahrada ).

Žádá o změnu

 

OZ schvaluje vyhovět žádosti p.Václava Šípa a ukládá starostce obce zhotovit dodatek č.2 k nájemní smlouvě, který bude obsahovat obě změny, avšak za podmínek, že ta část zahrady, kterou již p.Šíp nebude mít v pronájmu bude uklizena a předána zástupci obce a dále změna výše nájemného bude platná od předání uklizené části zahrady.

Hlasování: 6 0 0

 

d) OZ bylo seznámeno se žádostí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o stanovisko k historickému majetku obce. Jedná se o pozemkovou parcelu č.245 o výměře 1 054m2

v k.ú. Nebanice, kterou má v zákonné výpůjčce myslivecké sdružení Diana Nebanice.

I když se jedná o přídělový majetek obce, nesplňuje všechny podmínky pro vydání přídělového majetku obci ve smyslu zákona č.172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to podmínka nezastavěnosti.

 

OZ souhlasí s tím, aby nemovitost – pozemková parcela č.245 k.ú. Nebanice o výměře 1 054m2 , nebyla převedena do vlastnictví obce Nebanice .

Hlasování: 6 0 0  

 

e) Na minulém jednání OZ nebylo přijaté usnesení ohledně bezúplatného převodu komunikace – p.č.25 v k.ú. Hněvín.

 

Po opětovném projednání OZ schvaluje bezúplatný převod komunikace – pozemková parcela č. 25 k.ú. Hněvín.

Hlasování: 6 0 0

 

f) OZ bylo seznámeno s tím, že k pokračování na zhotovení nového územního plánu pro veškerá katastrální území obce Nebanice, je potřebné provést digitalizaci katastrálních map, kterou dosud obec nemá.

OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení územního plánu, kterou poskytuje Krajský úřad Karlovarského kraje a to s podáním  Žádosti o digitalizaci podkladových map pro účely zpracování územního plánu.

Hlasování: 6 0 0 

 

OZ schvaluje jako zhotovitele digitalizace katastrálních map pro k.ú. Nebanice, Hartoušov, Hněvín a Vrbová společnost JS Inženýrská kancelář Aš, s r.o., Ing.Jiří Jurák, Šaldova 11, 352 01 Aš.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Eva Koucká

                                                                                                 

                                                                                             

Michal Bezděk                                                                                       Jana Balko

                                                                                                             Starostka obce

 

 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 21.2.2008

 

Bod 219  OZ schvaluje, aby nájemcům zahrad: panu Janu Ivaničovi a paní Věře Vohankové byly zaslány výzvy k odstranění vraků.

 

Bod 220 OZ schválilo předložený Plán práce Finančního výboru Obce Nebanice na rok 2008

 

Bod 221 OZ schválilo předložený Plán práce Kontrolního výboru Obce Nebanice na rok 2008

 

Bod 222 OZ schválilo předložený Plán práce OZ na rok 2008

 

Bod 223 OZ schválilo závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků za rok 2007.

 

Bod 224 OZ souhlasí s využíváním obecních komunikací (p.č. 172/12 a 186 k.ú. Nebanice ) jako přístupových k  nemovitosti ( p.č.189 k.ú. Nebanice ) majitele pana Kazdery.

 

Bod 225 OZ schválilo zaslat písemné upozornění těm, kteří využívají obecní komunikaci ( p.č.186 k.ú. nebanice ) k průjezdu s těžkou zemědělskou technikou, aby ihned přestali tuto komunikaci využívat k těmto účelům.

 

Bod 226 OZ schválilo, aby veškeré náklady na zřízení, údržbu a změny týkající se vyhrazeného parkování pro držitele ZTP byly plně hrazeny a zajištěny žadatelem o zřízení tohoto místa.

 

Bod 227 OZ schvaluje  uzavření dodatku č.2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Nebanice a panem Václavem Šípem, jejímž obsahem bude:

avšak za podmínek, že ta část zahrady, kterou p.Šíp nebude mít v pronájmu, bude uklizena a předána zástupci obce a dále změna výše nájemného bude platná od předání uklizené části zahrady.

 

Bod 228 OZ souhlasí s tím, aby nemovitost – pozemková parcela č.245 k.ú. Nebanice o výměře 1 054m2 nebyla převedena do vlastnictví obce Nebanice.

 

Bod 229 OZ schvaluje bezúplatný převod komunikace – pozemková parcela č. 25 k.ú. Hněvín.

 

Bod 230 OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení územního plánu z Krajského úřadu Karlovarského kraje -   Žádost o digitalizaci podkladových map pro účely zpracování územního plánu.

 

Bod 231 OZ schvaluje jako zhotovitele digitalizace katastrálních map pro k.ú. Nebanice, Hartoušov, Hněvín a Vrbová společnost JS Inženýrská kancelář Aš, s r.o., Ing.Jiří Jurák, Šaldova 11, 352 01 Aš.

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková