Zápis č. 1/06

       

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 2.11.2006

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:

            1. Určení zapisovatele

          2. Určení ověřovatelů zápisu

          3. Složení slibu členů zastupitelstva

          4. Volba starosty a místostarosty obce

          5. Volba předsedů výborů

          6. Různé

 

Ad.1 Určení zapisovatele

OZ určuje zapisovatelkou zápisu Janu Balko

Hlasování 7 0 0

 

 

Ad.2. Určení ověřovatelů zápisu

OZ určuje ověřovatele zápisu – Evu Kouckou a Kateřinu Havlíkovou.

Hlasování 7 0 0

 

Ad.3. Složení slibu členů zastupitelstva

Členové zastupitelstva složili předepsaný slib do rukou p. Mórice Lörincz a stvrdili jej svým podpisem.

Pan M. Lörincz složil poté předepsaný slib a stvrdil jej svým podpisem.

Bylo konstatováno, že všichni členové zastupitelstva složili slib.

 

Ad.4. Volba starosty a místostarosty obce

Byl podán návrh, aby hlasování o návrzích na starostu a místostarostu bylo veřejné.

 

OZ schválilo veřejné hlasování o návrzích na starostu a místostarostu .

Hlasování 7 0 0

 

Byl předložen jeden návrh na starostu obce – Jana Balko

Hlasování 6 0 1

Starostkou obce byla zvolena Jana Balko

 

Protože starostka byla řádně zvolena, přebírá řízení tohoto zasedání.

Děkujeme panu Lörinczovi za dosavadní  řízení dnešního zasedání.

 

Byl předložen jeden návrh na místostarostu obce – Kateřina Havlíková

Hlasování 6 0 1

Místostarostou obce byla zvolena Kateřina Havlíková

 

 

Ad.5. Volba předsedů výborů

Volba předsedy Finančního výboru

Byl předložen jeden návrh na předsedu Finančního výboru – Eva Koucká

Hlasování 6 0 1

 

Volba předsedy Kontrolního výboru

Byl předložen jeden návrh  na předsedu Kontrolního výboru – Eva Janoušková

Hlasování 6 0 1

 

 

Volba předsedy Výboru pro veřejný pořádek

Byl předložen jeden návrh na předsedu Výboru pro veřejný pořádek – Karel Balko

Hlasování 6 0 1

 

Volba předsedy Kulturního výboru

Byl předložen jeden návrh na předsedu Kulturního výboru – Móric Lörincz

Hlasování 6 0 1

 

 

Ad.6 Různé

a) Odvolání dosavadních předsedů a členů výborů

- OZ projednalo a schválilo odvolání předsedkyně a členů z Finančního výboru : Martu Blažejovou

                                                                                                                       Hanu Svobodovou

                                                                                                                        Lenku Jandovou

 Hlasování 7 0 0

 

- OZ projednalo a schválilo odvolání členů z Kontrolního výboru : Zdeňka Vávrová

                                                                                                  František Jelínek

Hlasování 7 0 0

 

- OZ projednalo a schválilo odvolání členů z Výboru pro veřejný pořádek : Jindřich Moudrý

                                                                                                               Václav Wágneter

Hlasování 7 0 0

                                                                                                

b) Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva

OZ projednalo a schválilo v souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  - funkce starosty.

Hlasování: 7 0 0

 

c) Každý člen OZ obdržel v písemné formě platný Jednací řád. Bylo konstatováno, že tento je dosud  platný a připomínky k němu, budou projednány na dalším jednání zastupitelstva.

Hlasování : 7 0 0

 

d) OZ projednalo a schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 takto :

zastupitel : 380,- Kč

předseda výboru : 700,- Kč

místostarosta : 3 200,- Kč

Hlasování : 7 0 0

 

e) OZ bylo seznámeno s Programen obnovy venkova a Studií projektových záměrů Svazku obcí a firem – Chebská pánev, a to projektů týkajících se obce Nebanice s tím, že své nové návrhy přinesou na další jednání. Tyto návrhy poslouží k přípravě výhledového rozpočtu obce na další období.

 

f) V diskusi byl dán návrh, aby na dobu vánočních svátků byl  vyzdoben vánoční strom u budovy Nebanice 31.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Kateřina Havlíková                                                                       starostka obce

 

 

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 2.11.2006

 

Obecní zastupitelstvo

 

I. bere na vědomí

- složení slibu členy  zastupitelstva obce ve smyslu ustanovení § 69 odst.2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků těchto členů :  Jana Balko, Karel Balko, Michal Bezděk, Kateřina Havlíková, Eva Janoušková, Eva Koucká a Móric Lörincz.

 

- Program obnovy venkova a Studii projektových záměrů Svazku obcí a firem – Chebská pánev, a to projektů týkajících se obce Nebanice s tím, že své nové návrhy přinesou na další jednání. Tyto návrhy poslouží k přípravě výhledového rozpočtu obce na další období.

 

 

II. schválilo

 

Bod č.1

Zapisovatelem zápisu je Jana Balko

 

Bod č.2

Ověřovatele zápisu jsou Eva Koucká a Kateřina Havlíková

 

Bod č.3

Starostkou obce byla zvolena Jana Balko

 

Bod č.4

Místostarostou obce byla zvolena Kateřina Havlíková

 

Bod č.5

Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena Eva Koucká

 

Bod č.6

Předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena Eva Janoušková

 

Bod č.7

Předsedou Výboru pro veřejný pořádek byl zvolen Karel Balko

 

Bod č.8

Předsedou Kulturního výboru byl zvolen Móric Lörincz

 

Bod č.9

Odvolání dosavadní předsedkyně a členů Finančního výboru – M. Blažejová, H.Svobodová, L.Jandová

 

Bod č.10

Odvolání dosavadních členů Kontrolního výboru – Z.Vávrová, F.Jelínek

 

Bod č.11

Odvolání dosavadních členů Výboru veřejného pořádku – J.Moudrý, V.Wágneter

 

Bod č.12

V souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  - funkce starosty.

 

Bod č.13

Předložit připomínky k dosavadnímu Jednacímu řádu na dalším jednání.

 

 

 

Bod č.14

v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 takto :

zastupitel : 380,- Kč

předseda výboru : 700,- Kč

místostarosta : 3 200,- Kč

 

III. diskuse

Návrh, aby na dobu vánočních svátků byl  vyzdoben vánoční strom u budovy Nebanice 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková