Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 26.05.2010

 

Bod 473 Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání v tomto znění:

1.   Schválení programu

2.   Kontrola zápisu z předchozích jednání

3.   Kontrola usnesení

4.   Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

      a

      Závěrečný účet obce za rok 2009

5.   Pronájem pozemků obce  - zahrady

6.   Rozpočtové opatření č. 1

7.   Různé

 

Bod 474 Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o výsledku  přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a Závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.

 

Bod 475 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Milanem Bugou ( nájemce ) , bytem Nebanice 67, za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 476 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Lenkou Jandovou ( nájemce ) , bytem Nebanice 69, za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 477 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Luďkem Fialou ( nájemce ) , bytem Nebanice 69, za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy ihned poté, kdy budou panem Fialou splněny všeobecné podmínky zahrádkářů a bude provedeno řádné zabezpečení psa. Toto usnesení je platné do 30.06.2010, nebudou – li podmínky dodrženy, bude pozemek nabídnut jinému zájemci. 

 

Bod 478 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pronájmu pozemkových parcel:

§         172/80 o výměře 205m2

§         172/85 o výměře 173m2

§         171/12 o výměře   96m2

§         172/72 o výměře 222m2

§         172/68 o výměře 500m2

vše k.ú.Nebanice

 

Bod 479 Zastupitelstvo obce  schválilo rozpočtové opatření č.1( příloha č.1 )

 

Bod 480 Zastupitelstvo obce schválilo, aby byl zhotoven znalecký posudek pro rozestavěný rodinný dům č.18 a přilehlý pozemek a poté bude znovu o žádosti p.Pavla Krycnera  jednáno.

 

 

Bod 481  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Nebanice ( povinný ) a RWE GasNet, s.r.o ( oprávněný )., předmětem smlouvy je parcela č.97/1 k.ú.Nebanice, v níž je zakreslena skutečná poloha plynárenského zařízení

( geometrický plán č.209-160/2010 ) a pověřilo starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

Bod 482 Zastupitelstvo obce neschválilo žádost p.Alfonze Kleina o prodloužení termínu na odkoupení bytové jednotky číslo 61/2, byt v domě  číslo popisné 61.

 

Bod 483 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení  záměru prodeje pro jednotku číslo 61/2, byt v domě číslo popisné 61 na pozemku označeném jako parcela 273 a podíl na společných částech domu ve výši 4433/100000 čísla popis. 60 a 61, na pozemcích označených jako parcela číslo 272 zastavěná plocha a nádvoří a parcela číslo 273 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Nebanice, obec Nebanice za kupní cenu 183 000,- Kč.

 

Bod 484 Zastupitelstvo obce neschválilo vyhlášení prodeje nemovitosti - parcely číslo 172/1 k.ú. Nebanice.

 

Bod 485 Zastupitelstvo obce schválilo, aby ohledně vyhlášení záměru prodeje parcely číslo 147/7 k.ú.Nebanice  byl pozván Ing.Luděk Dolejš na další jednání zastupitelstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                          Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková