Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.5.2008

 

Bod 254 OZ schvaluje rozpočtové  opatření číslo 1.( viz. příloha č.1 )

 

Bod 255 OZ schvaluje změnu Dohody se spol.LAJKA tak, že ve znění Dohody, která  byla schválena usnesením OZ dne 17.4.2008 číslem usnesení 247se :

a OZ pověřuje starostku obce podpisem ujednání, která budou respektovat toto usnesení.

 

Bod 256 OZ schvaluje změnu dodatek č.1  Dohody v tomto znění :

 

Mezi smluvními stranami byla uzavřena dohoda o uznání a vypořádání dluhu, podle které se obec Nebanice zavázala uhradit obchodní společnosti LAJKA s.r.o.částku 9.966.265,-Kč a to formou splátek ve výši 40.000,-Kč měsíčně počínaje měsícem květnem 2008 a to vždy do každého 26. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek.

 

Dohoda byla sepsána formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.

 

Společnost LAJKA s.r.o.se tímto zavazuje ,že nepřistoupí k výkonu svého jinak již vykonatelného práva, proti Obci dříve než písemně vyzve Obec k úhradě dluhu alespoň ve lhůtě 30 ti bankovních dnů od doručení této výzvy ,ve které musí býti výslovně upozorněno,že dnem následujícím po uplynutí této třicetidenní lhůty je oprávněna

( společnost LAJKA s.r.o.) podat návrh na výkon rozhodnutí či návrh na nařízení exekuce.

 

Tento dodatek sestává účinným dnem sjednání a podepsání notářského zápisu o doložce přímé vykonatelnosti .

 

Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Obce dne ................ číslem usnesení........

 

Dne……………za obec Nebanice,

                           starostka Jana Balko       

 

Dne……………za společnost LAJKA s r.o.                 

                           jednatel Ladislav Sadílek

 

Dne..................za společnost LAJKA s r.o.

                           Jednatel Karel Všetečka

 

a OZ pověřuje starostku obce podpisem ujednání, která budou respektovat toto usnesení.

 

Bod 257 OZ schválilo prodej bytu č.2 na čísle popisném Nebanice 61 panu Alfonzu  Kleinovi za kupní cenu 400 000,- Kč.

 

Bod 258 OZ schválilo Dodatek k mandátní smlouvě ze dne 30.4.2002 uzavřené mezi Obcí Nebanice a p.Janou Chválovou, Cheb,  jehož předmětem je změna  měsíční odměny za zajišťování mzdové a personální agendy.

 

Bod 259 OZ schvaluje podání Žádosti obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku ve správě PF ČR a to parcely číslo 310 o výměře 3 506 m2 v k.ú. Nebanice.

 

Bod 260 OZ schválilo převod darem - garáž bez č.p. stojící na parcele číslo 77 k.ú. Nebanice o výměře 43 m2   Miroslavu Boudovi( trv.bytem Nebanice 52 ) , Věře Vohankové ( Nebanice 67 ) a Janě Matějovské ( Planá u Mariánských Lázní ) za podmínek, že obdarovaní uhradí veškeré finanční náklady s tímto spojené tj. posudek, vklad na katastrální úřad a darovací daň.

 

Bod 261 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje na část parcely číslo 13 k.ú. Hněvín.

Oddělení ( geometrický plán ) požadované části parcely si zajistí žadatel na vlastní náklady.

 

Bod 262 OZ schvaluje vyhlášení záměru pronájmu na část parcely číslo 172/74 k.ú.Nebanice.

 

Bod 263 OZ  schvaluje nevyhlásit záměr prodeje části pozemku parcely číslo 172/19 k.ú. Nebanice dokud nebude přesně označeno vedení inženýrských sítí na tomto území.

 

Bod 264 OZ schvaluje nevyhlásit záměr prodeje části pozemku parcely číslo 97/1 k.ú. Nebanice dokud nebudou určeny podmínky pro prodej.

 

Bod  265 OZ schvaluje nevyhlásit záměr prodeje části pozemku parcely číslo 97/1 k.ú. Nebanice dokud nebudou určeny podmínky pro prodej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková