Zápis č. 50/06

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 3.4.2006

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Žádost o pronájem

           5. Závěrečný účet obce

           6. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2005

           7. Různé

 

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního zasedání

Hlasování 5 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 49

 

Ad.3. Kontrola usnesení

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m.Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Písemně oznámeno, že kupní smlouva bude uzavřena do 31.3.2006            Trvá

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s. - Trvá

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Z: J. Rusnáková                                                                                        Trvá

 

Bod 483 OZ rozhodlo o jmenování zástupců k jednání s firmou D.O.O.S. a přípravě podkladů pro nájemní smlouvu : Marta  Blažejová a Stanislav Dušek

Z: M. Blažejová, S.Dušek                                                        Splněno

 

Bod 484 OZ vyhlašuje záměr pronájmu na parcelu číslo 276 k.ú.Nebanice a část parcely číslo 172/13 k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                  T : 23.3.06                           Splněno

 

Bod 485 OZ rozhodlo o seznámení s žádostí o pronájem firmy D.O.O.S. Společenství vlastníků bytových jednotek Nebanice 62-63 a nájemníků Nebanice 66.

Z : M. Blažejová, S.Dušek             T :  31.3.06                           Splněno

 

Bod 486 OZ projednalo a schválilo využít dva zájemce s trvalým pobytem v Nebanicích pro údržbu obecních ploch a místních komunikací.                                     Splněno

 

Bod 487 OZ přijalo a schválilo připomínku k návrhu rozpočtu na rok 2006.

Z : J.Rusnáková                                                                       Splněno

 

Bod 488 OZ projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2006         Splněno

 

Bod 489 OZ projednalo a schválilo zprávu předloženou komisí FRB, schvaluje přidělení půjček z FRB a uložilo vyrozumět zájemce o výsledku rozhodnutí.

Z : J. Rusnáková                        T : 15.4.06                              Splněno

 

Bod 490 OZ projednalo žádost o odkoupení zahrady manželů Petrovských. OZ rozhodlo tak, že dokud nebude vyřízena dlouhodobá pohledávka k obci, nebude jejich žádost akceptována.

Z : J.Balko                                                                                     Splněno

 

Bod 491 OZ vyslechlo informaci o postupu prací ohledně výstavby RD.  Splněno

 

Bod 492 OZ schválilo zplnomocnění Ing. Stanislava Duška k podpisu smlouvy o předání staveniště od firmy  Geosan a.s.                                                                        Splněno

 

 

Bod 493 OZ rozhodlo pro zadání obou zakázek – veřejné osvětlení, dokončení komunikace - firmě BP servis CZ, Loketská 12, Karlovy Vary.

Z : J.Balko                                                                                    Splněno                              

 

Bod 494  OZ projednalo a  schválilo pořízení znaku a vlajky obce.

Z : J.Balko                                                                                    Splněno

 

Bod 495 OZ projednalo a schválilo vyhlášení úmyslu prodeje p.p.č.172/1 část k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                T: 31.3.06                                       Splněno

 

Bod 496 OZ projednalo a schválilo vyhlášení úmyslu prodeje na p.p.č.172/58 část k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                T: 31.3.06                                       Splněno 

 

Bod 497 OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

OZ schválilo prodloužení termínu k projednávání této situace ohledně dopravního značení v obci  do 30.6.2006.

Hlasování 5 0 0

 

Bod 498 OZ projednalo schvaluje odměny zastupitelů a místostarosty obce dle Nařízení vlády číslo 50/2006 Sb.                                                                                     Splněno

 

Bod 499 OZ vzalo na vědomí, že na obecním úřadě proběhlo přezkoumání hospodaření obce s tím, že na dalším jednání OZ bude projednána zpráva o výsledku.              Splněno

 

Bod 500 OZ vzalo na vědomí situaci ohledně očekávání ptačí chřipky v našem regionu. Splněno

 

Bod 501 OZ vzalo na vědomí postup bezúplatného převodu komunikací od Pozemkového fondu.                                            

                                                                                                                                   Splněno 

 

Ad.4. Žádost o pronájem

Pan Dušek informoval ostatní zastupitele o průběhu schůzky s firmou D.O.O.S. , jejímž výsledkem byla dohoda o ukončení platnosti podané žádosti.

 

Ad.5. Závěrečný účet obce

OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2005

Hlasování 5 0 0

 

Ad.6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005

OZ projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce Nebanice za rok 2005 a schvaluje ji s výhradami:

- nesprávné účtování o pohledávkách

  nedodržení Českých standardů č. 516 – Zúčtovací vztahy

 

- nedodržení ustanovení § 72 zákona o obcích

 

- na úseku inventarizace nedodržení § 29 zákona o účetnictví

 

- na úseku hospodářské činnosti byl několikrát překročen stanovený pokladní limit.

 

OZ ukládá pani Janě Rusnákové realizovat následná opatření :

- odměny OZ budou od 1.3.2006 vypláceny měsíčně ( § 72 zákona o obcích )

- zaúčtovat řádně na základě smlouvy mezi ZPČ plynárenskou a obcí Nebanice částku 1 200 000,-

- zařadit řádně částku 1 200 000,- na úseku inventarizace

- navrhnout výši pokladního limitu na úseku hospodářské činnosti

to vše do 30.4.2006.

Hlasování 5 0 0

 

Ad.7. Různé

a) OZ projednalo vyhlášení záměru prodeje na pozemkové parcely číslo 29 a 27 část v k.ú. Nebanice, na základě výsledku hlasování nebylo přijato žádné usnesení.

Hlasování 3 2 0

 

b) OZ projednalo a schválilo výši pokladních limitů na úsecích hospodářské i vlastní  činnosti ve výši každé po 100 000,- Kč.

Hlasování 5 0 0                                               Z: J.Rusnáková

 

c) OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Hlasování 5 0 0                                               Z : J. Balko

 

d)  OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/58 část panu Michalu Šlaisovi za cenu 300,- Kč za

1 metr čtvereční a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Hlasování 5 0 0

 

e) OZ projednalo žádost pana Michala Bezděka o odkoupení systému „ Vari „. OZ schválilo přeložení tohoto bodu na další jednání z důvodu zjištění reálných informací.  

Hlasování 5 0 0

 

f) OZ projednalo a neschválilo žádost o odkoupení obecního bytu v č.p. 61

Hlasování 0 5 0

 

g) OZ projednalo  nabídku na odkoupení bytu číslo 63/5 Nebanice a schválilo oslovit vlastníka bytu, aby sdělil a doložil nabízenou cenu nemovitosti.

Hlasování 5 0 0

 

h) OZ projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo – Veřejné osvětlení s firmou BP SERVIS CZ  Karlovy Vary.

Hlasování 5 0 0                                             Z : J. Balko

 

ch) OZ projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo – Dokončení komunikace s firmou BP SERVIS CZ Karlovy Vary.

Hlasování 5 0 0

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 3.4.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m.Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Písemně oznámeno, že kupní smlouva bude uzavřena do 31.3.2006            Trvá

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s. - Trvá

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

OZ schválilo zrušení pohledávky formou veřejné vyhlášky.

Z: J. Rusnáková                                                                                        Trvá

 

Bod 497 OZ projednalo situaci ohledně dopravního značení v obci s tím, že na dalším jednání OZ se vyjádří k řešení dané situace.

OZ schválilo prodloužení termínu k projednávání této situace ohledně dopravního značení v obci  do 30.6.2006.

 

Bod 502 OZ projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2005

 

Bod 503 OZ projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce Nebanice za rok 2005 a schvaluje ji s výhradami:

- nesprávné účtování o pohledávkách

  nedodržení Českých standardů č. 516 – Zúčtovací vztahy

 

- nedodržení ustanovení § 72 zákona o obcích

 

- na úseku inventarizace nedodržení § 29 zákona o účetnictví

 

- na úseku hospodářské činnosti byl několikrát překročen stanovený pokladní limit.

 

OZ ukládá pani Janě Rusnákové realizovat následná opatření :

- odměny OZ budou od 1.3.2006 vypláceny měsíčně ( § 72 zákona o obcích )

- zaúčtovat řádně na základě smlouvy mezi ZPČ plynárenskou a obcí Nebanice částku 1 200 000,-

- zařadit řádně částku 1 200 000,- na úseku inventarizace

- navrhnout výši pokladního limitu na úseku hospodářské činnosti

to vše do 30.4.2006.

Z : J.Rusnáková                                       T : 30.4.06

 

Bod 504 OZ projednalo vyhlášení záměru prodeje na pozemkové parcely číslo 29 a 27 část v k.ú. Nebanice, na základě výsledku hlasování nebylo přijato žádné usnesení.

 

Bod 505 OZ projednalo a schválilo výši pokladních limitů na úsecích hospodářské i vlastní  činnosti ve výši každé po 100 000,- Kč.

Z: J.Rusnáková                                       

 

Bod 506 OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/1 část manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým za cenu 20,- Kč za 1 metr čtvereční. a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko

 

Bod 507  OZ projednalo a schválilo prodej p.p.č.172/58 část panu Michalu Šlaisovi za cenu 300,- Kč za 1 metr čtvereční a ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J.Balko

 

Bod 508 OZ projednalo žádost pana Michala Bezděka o odkoupení systému „ Vari „. OZ schválilo přeložení tohoto bodu na další jednání z důvodu zjištění reálných informací. 

Z : OZ

 

Bod 509 OZ projednalo a neschválilo žádost o odkoupení obecního bytu v č.p. 61

 

Bod 510 OZ projednalo  nabídku na odkoupení bytu číslo 63/5 Nebanice a schválilo oslovit vlastníka bytu, aby sdělil a doložil nabízenou cenu nemovitosti.

Z : J.Balko

 

Bod 511 OZ projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo – Veřejné osvětlení s firmou BP SERVIS CZ  Karlovy Vary.

Z : J. Balko

 

Bod 512 OZ projednalo a schválilo uzavření smlouvy o dílo – Dokončení komunikace s firmou BP SERVIS CZ Karlovy Vary.

Z : J.Balko

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek