Zápis č.20/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.12.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola zápisu z předchozího jednání
  3. Kontrola usnesení
  4. 20 RD Nebanice
  5. Rozpočtové opaření č. 3
  6. Rozpočtové provizorium

     7.    Různé

 

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.2  Kontrola zápisu  z předchozího jednání 

Bylo zjištěno, že ačkoli na předchozím jednání OZ dne 14.11.2007 byla projednána Žádost

SK Nebanice o příspěvek z rozpočtu obce, nebylo toto zaznamenáno do Zápisu č.19 ani do usnesení z téhož dne.

14.11.2007 OZ schválilo vyhovět Žádosti SK Nebanice  poskytnout příspěvek z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč .

Hlasování: 5 0 1

 

OZ souhlasí s výše uvedenou připomínkou a ukládá starostce obce tento bod zapsat do usnesení z dnešního jednání.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.3 Kontrola usnesení

 

Za předpokladu, že bude uzavřena dohoda mezi Obcí a fi.Lajka,s.r.o. a Unitherm s.r.o. o způsobu prodeje a vypořádání kupních cen za RD tak, aby obec měla prostředky na úhradu daňových pohledávek vyplývajícího z  Rozhodnutí  MF ČR o povolení splátek (tj. do konce r. alespoň  1 mil. Kč)

OZ schvaluje:

Bod 167 cenu pro prodej pozemků označených jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/31, 172/123, 172/47, 172/134, 172/50, 172/138, 172/49, 172/137 vše v k.ú. Nebanice ve výši 150,- Kč za jeden metr čtvereční

 

Bod 168 udělení mandátu starostce obce k uzavření  a podpisu kupních smluv pro 6 RD

 

Bod 169 OZ revokuje usnesení číslo 127 ze dne 16.8.2007 ve znění: „OZ schvaluje předložené „ Ceny prací, dodávek a nákladů nad rámec smlouvy o dílo na stavbu 20 RD HIT v Nebanících „   ve výši 116 495,- Kč včetně DPH na 1 dokončený RD HIT.“

 

Bod 170 OZ projednalo návrh Rozpočtového opatření č.2 a schválilo ho v předloženém znění.

                                                                                                   

Bod 171 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nebanice č.1/2007 , o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce  Nebanice  Splněno

 

Bod 172 OZ schvaluje úhradu finančního příspěvku na zpracovanou studii proveditelnosti - Rozvoj turistiky, rekreace a sportu ve sdružení obcí a firem Chebská pánev

ve výši 18 750,- Kč.                                                              Splněno

                    

 

Bod 173 OZ souhlasí s tím,  že připravovaný záměr „ Cyklostezka Nebanice „ je v souladu s územním plánem obce.                                                        Splněno

 

Bod 174 OZ revokuje usnesení číslo 110 ze dne 10.5.2007 ve znění: „ OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst.2 obchodního zákoníku  a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.“                                                                               Splněno

 

Bod 175 OZ schvaluje uzavření  Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst.2 obchodního zákoníku  číslo 173/07/BSK a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.                          Splněno

 

Bod 176 OZ schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na nákup knih pro rok 2008 s Městskou knihovnou v Chebu ve výši 1 000,- Kč s úhradou do 28.2.2008 a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.                                                         Splněno

 

Bod 177 OZ schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě mezi Obcí Nebanice a manžely Janou a Romanem Čabradovými, jejímž předmětem je část pozemkové parcely 38/5 k.ú. Nebanice označená jako p.č. 38/8 o  výměře 133m2  s tím, že prodávající vyrovnají své dluhy do 31.12.2008.

 

Bod 178 OZ projednalo a souhlasí s podáním žádosti Obce Nebanice ke kácení dřevin na parcelách číslo 4, 26, 27 a 166/3 k.ú. Nebanice LV 1 ( Obec Nebanice ) . Splněno

 

Bod 179 OZ schvaluje  prodej  pozemkové parcely číslo 172/54 k.ú. Nebanice o výměře 1 660 m2  sl.Simoně Polívkové za cenu 300,- Kč za jeden m2  a pověřuje starostku k přípravě kupní smlouvy.                                                                           Splněno

 

 

Ad.4 20 RD Nebanice

Z minulého jednání OZ vzešlo doporučení zaslat fi.RECOM REALITY, s.r.o. a zhotovitelům  dopis ohledně víceprací.

Při převzetí stavby bylo zjištěno, že vícepráce se čerpaly u RD číslo 2,3,4,5,19 a 20 v rozsahu kapitoly slaboproud a to STA trubkování + kabel + krabice za 2 900,- Kč u jednoho RD.

Tyto vícepráce se týkají antény a jsou již zabudovány rozvody po RD. Jsou to vícepráce v minimálním rozsahu a jejich demontáž je zbytečná. Z těchto důvodů starostka obce uvedené vícepráce doporučuje OZ schválit.

OZ schvaluje vícepráce u  RD číslo 2,3,4,5,19 a 20 v rozsahu kapitoly slaboproud a to STA trubkování + kabel + krabice za 2 900,- Kč u jednoho RD.

Hlasování: 6 0 0

 

Dále bylo OZ informováno, že při převzetí díla bylo již platné pojištění staveb uzavřené u ČSOB pojišťovny, a.s.  Aktuální stav staveb je zaznamenán na předávacím protokolu , který je vystaven ke každému jednotlivému RD. Rozdíly mezi vyfakturovanými doklady a skutečností jsou rovněž zaznamenány v těchto protokolech.

 

Vzhledem k tomu, že na jednání OZ 14.11.2007 byl předložen návrh na prodej RD od fi. LAJKA

spol. s.r.o., pro který byla schválena nová cena pozemků příslušejících k navrženým RD pro prodej a poté došlo k některým změnám, je nutné zrevokovat bod usnesení číslo 167 ze dne 14.11.2007 v tomto znění:

Bod 167 cenu pro prodej pozemků označených jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/31, 172/123, 172/47, 172/134, 172/50, 172/138, 172/49, 172/137 vše v k.ú. Nebanice ve výši 150,- Kč za jeden metr čtvereční

OZ souhlasí s revokací usnesení číslo 167 ze dne 14.11.2007.

Hlasování: 6 0 0

 

a bod usnesení číslo 158 ze dne 25.10.2007 v tomto znění:

 

Bod 158 OZ schvaluje cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/32 o výměře

796 m2 v k.ú. Nebanice ve výši 200,- Kč za jeden metr čtvereční.

OZ souhlasí s revokací usnesení číslo 158 ze dne 25.10.2007.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schvaluje  cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/119, 172/126, 172/49, 172/137, 172/50, 172/138, 172/32, 172/122 vše v k.ú. Nebanice za cenu 150,- Kč za jeden metr čtvereční.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ projednalo návrh Dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené mezi těmito stranami:

1.         Obec Nebanice, pod adresou Nebanice čp. 7, PSČ 351 12, IČ 254118,

jednající starostkou, paní Janou Balko

(dále jen „Objednatel“)

 

 

2.         UNITHERM - KV spol. s .r.o., se sídlem Nádražní 3, PSČ 360 17, Karlovy Vary, IČ 14705818,

jednající jednatelem panem JUDr.Müllerem

a

 

3.         LAJKA spol. s r.o., se sídlem K.H.Borovského 447, PSČ 357 51, Kynšperk nad Ohří, IČ 49791648

            jednající jednatelem panem  Ladislavem Sadílkem a Karlem Všetečkou

            (obě společnosti dále jen „Zhotovitelé“)

OZ souhlasí s doslovným zněním Dohody o ukončení smlouvy o dílo ze dne 20.10.2006. ( příloha č.1 ) a zmocňuje starostku obce k podpisu této dohody.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ projednalo předloženou Dohodu o započtení pohledávek č.8/2007 ze dne 03.12.2007 mezi Obcí Nebanice a LAJKA spol.s.r.o. ( příloha č.2 )

OZ souhlasí s doslovným zněním Dohody o započtení pohledávek č.8/2007 ze dne 03.12.2007 mezi Obcí Nebanice a LAJKA spol.s.r.o. a zmocňuje starostku obce k podpisu této dohody.

 

OZ bylo seznámeno s dalším prodejem RD č.4. prostřednictvím realitní kanceláře.

Prodej pozemku p.č.172/46 a rozestavěného RD na p.č. 172/127 včetně pozemku p.č. 172/127 vše v k.ú. Nebanice

Obecní zastupitelstvo projednalo Zástavní smlouvu s Českomoravskou stavební  spořitelnou, která se vystavuje z důvodu vzniku zástavního práva na nemovitosti – pozemek p.č.172/46 a rozestavěný RD na p.č. 172/127 včetně pozemku p.č. 172/127 vše v k.ú. Nebanice.

Tato Zástavní smlouva se v okamžiku podpisu Kupní smlouvy překlápí na nového majitele nemovitostí – pozemku p.č.172/46 a rozestavěného RD na p.č. 172/127 včetně pozemku

p.č. 172/127 vše v k.ú. Nebanice.

OZ souhlasí s podpisem této Zástavní smlouvy a zmocňuje k jejímu podpisu starostku obce.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/46 o výměře 594 m2 a pozemku p.č. 172/127 o výměře 63 m2   za kupní cenu 151 100,- Kč ( 1m2  za 230,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/127 za kupní cenu 1 307 653,- Kč vše v k.ú. Nebanice

panu Jiřímu Simotovi, trv.bytem Podlesí 31, Sadov,360 01 Karlovy Vary.

Hlasování: 6 0 0

 

Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou Smlouvu kupní, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

a schvaluje tuto Smlouvu kupní uzavřít.

Hlasování: 6 0 0

 

Obecní zastupitelstvo zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Smlouvy kupní.

Hlasování: 6 0 0   

 

Ad 5. Rozpočtové opatření č.3

OZ projednalo návrh Rozpočtového opatření č.3 a schválilo ho v předloženém znění. ( Příloha č.3 )

Hlasování: 6 0 0

 

Ad.6 Rozpočtové provizorium

OZ projednalo a schvaluje hospodaření obce v roce 2008 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu r.2007.

Hlasování: 6 0 0

 

Ad. 7 Různé

 

a) OZ projednalo stav FRB. Obec Nebanice v roce 2000  obdržela půjčku z MMR ČR pro obnovu bytového fondu ve výši 300 000,- Kč. Tato výpůjčka je na dobu určitou.

V roce 2002 Obec půjčila z FRB v rozporu s danými podmínkami částku 29 684,- Kč a proto tuto částku ihned vrátila. Z těchto důvodů zbývá navrátit MMR ČR částku 270 316,- Kč.

Finanční prostředky na úhradu zbývající půjčky od MMR ČR  má obec zajištěny

a vzhledem k finančním problémům obce, schvaluje OZ aby byla půjčka vrácena MMR ČR.

Hlasování: 6 0 0

 

b) OZ projednalo připravený Dodatek č.1/2007 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 23.05.2007

v tomto znění:

 

uzavřený  mezi stranami

Obec Nebanice se sídlem Nebanice 7, 350 02 Cheb, IČ 254118, zastoupena starostkou obce Janou Balko, na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

 

a

 

Manželé Roman Čabrada, r. č. xxxxxx, trvale bytem Chlumčany, Nové Sídliště 357,

PSČ 33442, zastoupený na základě plném moci ze dne 28.08.2007 paní Helenou Čabradovou, narozenou xxxxxx, trvale bytem Chlumčany, Nové Sídliště 357,  PSČ 334 42 a Jana Čabradová, r.č. xxxxxx, trvale bytem Růžový Kopeček 65/1, Cheb, PSČ 350 02, na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

 

(Subjekty označené výše dále též označovány společně jako „strany této smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

 

 

I.

 

Do článku III se za odstavec první vkládají nové odstavce následujícího znění:

 

Obě smluvní strany se dohodly, že návrh na povolení vkladu vlastnického práva pro Obec Nebanice bude podán nejpozději do 31.12.2008.

 

Strana prodávající se zavazuje, že nejpozději do 31.12.2008 odstraní nedostatky, které jsou uvedeny v usnesení Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb o přerušení řízení, ze dne 13.6.2007, spisová značka V-2621/2007-402, a uvedené v usnesení o zastavení řízení ze dne 25.9.2007, a které byly neodstranitelnou vadou v nabytí vlastnického práva kupujícím.

 

Strana prodávající prohlašuje, že ke dni 31.12.2008 nebudou na prodávané nemovitosti váznout žádné dluhy, věcná břemena nebo jiné právní vady, které budou bránit nabytí vlastnického práva pro kupujícího.

 

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že strana prodávající nesplní závazek uvedený v předchozím odstavci. V takovém případě je strana prodávající povinna vrátit straně kupující celou kupní cenu 21 280 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát korun českých). Tuto kupní cenu je strana prodávající povinna vrátit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Dále se prodávající zavazuje, že uhradí straně kupující náklady, které straně kupující vznikly v souvislosti s realizací této Smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

II.

 

Ostatní ustanovení smlouvy kupní zůstávají beze změn.

 

III.

 

Tento dodatek obsahuje dvě stránky a byl vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží strana prodávající a jeden strana kupující.

 

 

 

IV.

 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

 

 

OZ schvaluje doslovně Dodatek č.1/2007 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 23.05.2007

uzavřený  mezi těmito stranami:

Obec Nebanice se sídlem Nebanice 7, 350 02 Cheb, IČ 254118, zastoupena starostkou obce Janou Balko, na straně jedné jako kupující (dále jen „kupující“)

a

Manželé Roman Čabrada, r. č. xxxxxx, trvale bytem Chlumčany, Nové Sídliště 357,

PSČ 33442, zastoupený na základě plném moci ze dne 28.08.2007 paní Helenou Čabradovou, narozenou xxxxxx, trvale bytem Chlumčany, Nové Sídliště 357,  PSČ 334 42 a Jana Čabradová, r.č. xxxxxx, trvale bytem Růžový Kopeček 65/1, Cheb, PSČ 350 02, na straně druhé jako prodávající (dále jen „prodávající“)

a  zmocňuje starostku k jeho podpisu.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

c) OZ projednalo návrh Kupní smlouvy pro slečnu Simonu Polívkovou – koupě p.č.172/54 k.ú. Nebanice. (Příloha č.4 )

OZ schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy mezi Obcí Nebanice a slečnou Simonou Polívkovou, Vilová 874/15, 350 02 Cheb a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy.

Hlasování: 6 0 0

 

d) OZ bylo seznámeno s doručením Dohody o provedení práce od JUDr. Tomáše Ficnera, Ph.D, který poskytoval Obci Nebanice  konzultační a poradenskou činnost ohledně založení Bytového družstva HIT Nebanice.

Zároveň byl doručen Návrh na odkoupení členských práv a povinností člena družstva, který

se týká uzavření smlouvy o převodu členských práv a povinností  člena družstva s obchodní firmou Bytové družstvo HIT Nebanice, jehož je Obec Nebanice  členem.

Obchodní společnost KV FORTE, s.r.o., se sídlem Chelčického 19, Karlovy Vary je právnickou osobou, která má zájem na odkoupení členských práv a povinností člena družstva s obchodní firmou Bytové družstvo HIT Nebanice.

Společnost KV FORTE , s.r.o. navrhuje Obci Nebanice uzavření smlouvy, jejímž předmětem by byl převod členských práv a povinností člena družstva za kupní cenu ve výši odpovídajícího zůstatku členského podílu Obce Nebanice.

 

OZ tuto skutečnost projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem by byl převod členských práv a povinností člena družstva za podmínek, že zbývající zůstatek členského podílu Obce Nebanice na účtu družstva  bude použit na částečnou úhradu požadované  odměny pro

JUDr. Tomáše Ficnera, Ph.D a nový majitel členských práv a povinností člena družstva obchodní společnost KV FORTE , s.r.o. doplatí zbývající část odměny pro JUDr.Tomáše Ficnera, Ph.D.

Hlasování: 6 0 0

 

e) OZ projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální  odpad. ( Příloha č.4 )

 

Změna se týká Čl.3                       Sazba poplatku

 

druh nádoby

Vývoz 1 x 14

Vývoz kombinovaný

Vývoz 1 x týdně

80 l

1 150,- Kč

1 350,- Kč

 1 580,- Kč

120 l

1 610,- Kč

1 920,- Kč

 2 220,- Kč

240 l

2 970,- Kč

3 530,- Kč

 4 130,- Kč

1 100 l

-

-

16 300,- Kč

 

OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální  odpad s platností od 01.01.2008.

Hlasování: 6 0 0

 

f) Pan Pavel Kročák – ředitel oblastní pobočky ZFP akademie, seznámil OZ s náplní společnosti. Nabídl Obci Nebanice členství v této akademii, které přináší finanční výhody v oblasti odběru elektřiny, pojištění majetku, telefonování a to v úrovni provize a slevy. Získání registrace v této společnosti proběhne tak, že  vybraný člen obecního zastupitelstva  se zúčastní jednodenního školení a po absolvování školení obdrží licenci spol. ZFP akademie pro Obec Nebanice. OZ tyto informace prodiskutovalo a ponechalo své rozhodnutí ohledně členství v ZFP akademii na další jednání OZ.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 13.12.2007

 

Bod 180  14.11.2007 OZ schválilo vyhovět Žádosti SK Nebanice  poskytnout příspěvek z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč .

 

Bod 181 OZ ukládá starostce obce zapsat do usnesení z dnešního jednání bod o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce SK Nebanice.

 

Bod 182 OZ schvaluje vícepráce u  RD číslo 2,3,4,5,19 a 20 v rozsahu kapitoly slaboproud a to STA trubkování + kabel + krabice za 2 900,- Kč u jednoho RD.

 

Bod 183 OZ schvaluje revokaci usnesení číslo 167 ze dne 14.11.2007 v tomto znění:

Bod 167 OZ schvaluje cenu pro prodej pozemků označených jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/31, 172/123, 172/47, 172/134, 172/50, 172/138, 172/49, 172/137 vše v k.ú. Nebanice ve výši 150,- Kč za jeden metr čtvereční.“

 

Bod 184 OZ schvaluje revokaci usnesení číslo 158 ze dne 25.10.2007 v tomto znění:

Bod 158 OZ schvaluje cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/32 o výměře

796 m2 v k.ú. Nebanice ve výši 200,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod 185 OZ schvaluje  cenu pro prodej pozemku označeného jako parcela číslo 172/118, 172/125, 172/119, 172/126, 172/49, 172/137, 172/50, 172/138, 172/32, 172/122 vše v k.ú. Nebanice za cenu 150,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod 186 OZ souhlasí s Dohodou o ukončení smlouvy o dílo ze dne 20.10.2006.

mezi těmito stranami Obec Nebanice  Objednatel   a UNITHERM - KV spol. s .r.o., LAJKA spol. s r.o. Zhotovitelé“ , a zmocňuje starostku obce k podpisu této dohody.

 

Bod 187 OZ souhlasí s doslovným zněním Dohody o započtení pohledávek č.8/2007 ze dne 03.12.2007 mezi Obcí Nebanice a LAJKA spol.s.r.o. a zmocňuje starostku obce k podpisu této dohody.

 

Bod 188 OZ schvaluje uzavření Zástavní smlouvy s Českomoravskou stavební spořitelnou, na nemovitosti – pozemek p.č.172/46 a rozestavěný RD na p.č. 172/127 včetně pozemku p.č. 172/127 vše v k.ú. Nebanice.

 

Bod 189 OZ pověřuje k podpisu Zástavní smlouvy s Českomoravskou stavební spořitelnou starostku obce.

 

Bod 190 OZ schválilo prodej:

pozemku p.č.172/46 o výměře 594 m2 a pozemku p.č. 172/127 o výměře 63 m2   za kupní cenu 151 100,- Kč ( 1m2  za 230,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/127 za kupní cenu 1 307 653 ,- Kč vše v k.ú. Nebanice

Jiřímu Simotovi, trv.bytem Podlesí 31, Sadov,360 01 Karlovy Vary

 

Bod 191 OZ schválilo uzavření Smlouvy kupní, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

 

Bod 192 Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy kupní viz Bod 191.

 

Bod 193 OZ schvaluje Rozpočtového opatření č.3.

 

Bod 194 OZ schvaluje hospodaření obce v roce 2008 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu r.2007.

 

Bod 195 OZ schvaluje vrácení půjčky za účelem zlepšení stavu bytového fondu od MMR ČR z r.2000 zpět MMR ČR.

 

Bod 196 OZ schvaluje Dodatek č.1/2007 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 23.05.2007

uzavřený  mezi těmito stranami:

Obec Nebanice („kupující“)

a

Manželé Roman Čabrada, a Jana Čabradová, („prodávající“)

a  zmocňuje starostku k jeho podpisu.

 

Bod 197 OZ schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy mezi Obcí Nebanice a slečnou Simonou Polívkovou, Vilová 874/15, 350 02 Cheb a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy.

 

Bod 198 OZ souhlasí s převodem svých členských práv a povinností v Bytovém družstvu HIT Nebanice  za podmínek, že zbývající zůstatek členského podílu Obce Nebanice na účtu družstva  bude použit na částečnou úhradu požadované  odměny pro JUDr. Tomáše Ficnera, Ph.D a nový majitel členských práv a povinností člena družstva obchodní společnost KV FORTE , s.r.o. doplatí zbývající část odměny pro JUDr.Tomáše Ficnera, Ph.D.

 

Bod 199 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se mění vyhláška č. 1/2005, o poplatku za komunální  odpad s platností od 01.01.2008.

 

Změna se týká Čl.3      Sazba poplatku

 

druh nádoby

Vývoz 1 x 14

Vývoz kombinovaný

Vývoz 1 x týdně

80 l

1 150,- Kč

1 350,- Kč

 1 580,- Kč

120 l

1 610,- Kč

1 920,- Kč

 2 220,- Kč

240 l

2 970,- Kč

3 530,- Kč

 4 130,- Kč

1 100 l

-

-

16 300,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková