Zápis č.12/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 21.6.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Schválení programu

              2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3. Kontrola usnesení

              4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5. Rozpočtové opatření č.1

              6. Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 4 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisům č. 11

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 111 Obecní zastupitelstvo nemá námitek k variantě odprodeje celého díla 20 RD Nebanice včetně pozemků.

 

Bod 112 Obecní zastupitelstvo zmocňuje starostku k možnosti využití služeb renomované advokátní kanceláře pro akci Výstavba 20 RD Nebanice.

 

Bod 113 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje  pozemkové parcely číslo 172/54 o výměře 1 660 m2  v k.ú. Nebanice.

Hlasování: 6 0 0                                                                             Splněno

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

Starostka obce informovala zastupitelstvo o dalším postupu prací ohledně 20 RD Nebanice.

- je zhotoven geometrický plán se zakreslením rozestavěných RD, v současnosti je geometrický plán na katastrálním úřadu, kde by měl být schválen

- zastupitelé si mohli prohlédnout  zhotovené propagační materiály pro prodej RD, a to billboard a letáček pro Českou spořitelnu

- 20.6.2007 proběhlo jednání v České spořitelně v Karlových Varech  za účasti J. Balko, S.Duška ohledně otevření úvěru pro Obec Nebanice z důvodu vyrovnání pohledávek dodavatele stavby.

- 14.6.2007 proběhlo jednání za účasti zástupců Obce Nebanice, Lajka s.r.o. a Recom Reality  s.r.o.,

zastupitelé byli seznámeni se zápisem z tohoto jednání.

 

 

 

 

Ze zápisu z bodu č.4 vyplývá, že Obci je navrženo, aby konkrétně pro prodej 1 RD snížila cenu

za 1 m2  pozemku.

Obecní zastupitelstvo tento návrh projednalo a nesouhlasí s ním.

OZ trvá na již schválené ceně tj. 230,- Kč za jeden metr čtvereční.

Hlasování: 4 0 0

 

Ad.5.Rozpočtové opatření č.1

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č.1. ( příloha zápisu )

Obecní zastupitelstvo schvaluje  Rozpočtové opatření č.1

Hlasování: 4 0 0

 

Ad.6 Různé

a) Na základě zaslaných podkladů PF ČR Cheb, ve věci zjištěného historického majetku obce na pozemku p.č.32 v k.ú. Hartoušov , OZ souhlasí s podáním žádosti o udělení souhlasného stanoviska k převodu pozemku p.č.32 v k.ú. Hartoušov.

Hlasování: 4 0 0

 

b) Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemkové parcely číslo 172/54 k.ú. Nebanice o výměře 1 660 m2  Mgr. Evě Slavíkové za cenu 300,- Kč za jeden m2 .

Hlasování: 4 0 0

 

c) Obecní zastupitelstvo na základě podané žádosti  souhlasí s  ukončením nájmu zahrady p.Jany Rusnákové ke dni 30.6.2007.

Volná zahrada bude předána obci v původním stavu.

Hlasování: 4 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 21.6.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 114 OZ  nesouhlasí se  snížením ceny pozemku a trvá na již schválené ceně tj. 230,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod 115 OZ schvaluje  Rozpočtové opatření č.1

 

Bod 116 OZ souhlasí s podáním žádosti na PF ČR Cheb o udělení souhlasného stanoviska k převodu pozemku p.č.32 v k.ú. Hartoušov.

 

Bod 117 OZ souhlasí s prodejem pozemkové parcely číslo 172/54 k.ú. Nebanice o výměře 1 660 m2  Mgr. Evě Slavíkové za cenu 300,- Kč za jeden m2 .

 

Bod 118 OZ souhlasí s  ukončením nájmu zahrady p.Jany Rusnákové ke dni 30.6.2007.

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková