Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 23.07.2009

 

Bod 396 OZ schválilo uzavření Smlouvy o dílo

jejímiž smluvními stranami jsou

jejímž předmětem je

Celková cena za dílo je  123 284,- Kč.

a pověřilo starostku obce  k podpisu této smlouvy.

 

Bod 397 OZ neschválilo vyhlášení záměru prodeje pro pozemkovou parcelu číslo 234 o výměře  9 077m2 k.ú. Nebanice.

 

Bod 398 OZ schválilo, aby byl vyhlášen záměr pronájmu na objekt občanské vybavenosti číslo popisné 31 na pozemku parcela číslo 28, vyjma samostatné bytové jednotky nacházející se v přízemí, a pozemky parcela číslo 27 o výměře 832m2  a parcela číslo 26 o výměře 3 702 m2  vše v k.ú.Nebanice a aby byla uzavřena nájemní smlouva se společností Pomoc v nouzi, o.p.s. za  těchto navržených podmínek:

a pověřuje starostku obce k podpisu této nájemní smlouvy.

Bod 399 OZ neschválilo zapojení obce Nebanice do projektu ohledně odchytu toulavých psů.

 

Bod 400 OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 3 200 Kč určený pro financování MAS 21, o.p.s. na rok 2009 – 2010, který bude uhrazen prostřednictvím sdružení Chebská pánev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková