Zápis č. 38/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 28.4.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

  1. Kontrola zápisu 
  2. Kontrola usnesení
  3. Informace o finanční situaci obce
  4. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva
  5. Různé

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk -  Trvá

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval – Trvá

Bude zaslána výzva zájemcům k realizaci prodeje.

Z: J. Balko   T:31.5.2005.

Hlasování 5 0 0

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval - Trvá

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.  - Trvá

Bod 375 OZ schvaluje  zrušení  odloučeného pracoviště MŠ Nebanice počínaje školním rokem 2005.

( od 1.9.2005 )   

Bod 376 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce.

Bod 377 OZ projednalo a schvaluje  rozpočet obce Nebanice  na r 2005.

Bod 378 OZ projednalo Zprávu o výsledku hospodaření obce Nebanice za r. 2004 a schvaluje ji s výhradami:

-          Nedodržení ustanovené § 37 vyhlášky č. 505/2002 Sb. a nebylo v souladu c Českými účetními standardy č. 507, 519 a 520.

            Nedodržení účetních standardů bylo zjištěno při účtování provozu ubytovny, která nebyla účtována jako hospodářská činnost. K datu 1.1.2005 byla provedena náprava a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti na účtech účtové třídy 6.

( OZ 10.3.2005 č.usnesení.367 )

-          Nebyly dodrženy podmínky stanovené při použití poskytnuté státní systémové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

OZ ukládá Ing. Duškovi ve spolupráci se starostkou obce J. Balko realizovat následná opatření.

-          Připravit podklady související s výstavbou RD Nebanice.

-          Předložit a projednat stav přípravy výstavby RD Nebanice na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

-          Projednat prodloužení termínu ukončení akce výstavby RD Nebanice na Ministerstvu pro místní rozvoj.

-          O provedených opatření informovat OZ na jednání OZ v dubnu 2005.

Z: J. Balko, S. Dušek    - Splněno

Bod 379 OZ projednalo a schvaluje  závěrečný účet obce Nebanice za  r. 2004.

Bod 380 OZ projednalo a schválilo žádost p. Jany Vávrové o prominutí poplatků za odvoz odpadu z důvodu dlouhodobého pobytu mimo obce Nebanice.

Bod 381 OZ projednalo a schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Nebanice a  Městem Cheb řešící odchyt toulavých psů. Náklady na odchyt jednoho psa a jeho umístění do útulku činí 1500,- Kč  + 650 Kč za provozní náklady.

Bod 382 OZ projednalo přípravu Obecně závazné vyhlášky o volném  pohybu zvířat.

Bod 383 OZ projednalo žádost p. Romana Dojčara  o odkoupení pozemku p.p.č. 20 k.ú. Hartoušov    a ukládá provést místní šetření.

            Z: Balko J.     T 28.4.2005     Splněno

OZ ukládá pozvat p. R.Dojčara na květnové zastupitelstvo.

           Z: Balko J.      T 31.5.2005

Bod 384 OZ projednalo a schválilo zahájení prací na oddělení historického majetku obce Nebanice ve spolupráci s PF ČR  a ukládá upřesnit podmínky pro realizaci tohoto projektu.

            Z: Balko J.     T 28.4.2005  -  Trvá

OZ schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 30 % nákladů.

Z: J. Balko       T: 31.5.2005

Hlasování:  5 0 0

Bod 385 OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 172/55 k.ú. Nebanice  za 330,- Kč/m2 o výměře 1 521 m2  a ukládá zajistit realizaci kupní smlouvy. - splněno

Z: J. Balko   T: 30.4.2005

Bod 386 OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 166/3 k.ú. Nebanice za  cenu 20,- Kč/m2 slečně Kateřině Odstrčilové a ukládá zajistit realizaci kupní smlouvy - splněno

Z: J. Balko   T: 30.4.2005  

Bod 387 OZ projednalo a schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond ČR na převod stavby – občanská vybavenost „ boží muka „ na st.p.č. 23 v k.ú. Hněvín o výměře 4ma ukládá starostce zaslat vyjádření OZ na Pozemkový fond ČR v Chebu. - splněno

            Z: J. Balko    T: 10.4.2005

 

 

Ad. 3. 

Informace o postupu RD Nebanice

OZ Vyslechlo informaci o postupu prací výstavby RD Nebanice

-          Jsou prováděny reklamační opravy kanalizačního řadu, po provedených opravách bude podána na Stavební úřad MěÚ Cheb žádost o kolaudaci.

-          Je přepracováván  projekt výstavby, předpokládané doba ukončení do 15 .5.2005.

-          Byly zahájeny práce na změně územního plánu tak, aby byl územní plán v souladu s připravovanou výstavbou.

-          FÚ Cheb zahájil kontrolu využití dotací určených pro výstavbu BJ

 

Ad 4. OZ projednalo a schvaluje pořízení změny části lokality A (p.p.č. 172/41 – 53 a 172/40 část, 172/19 v k.ú. Nebanice) Územního plánu zóny Nebanice na obytnou zónu.

Hlasování 5 0 0

 

Ad. 4 Informaci o finanční situaci obce

OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce podané p. Rusnákovou

 

Ad 5. OZ Projednalo návrh Povodňového  plánu pro Obec Nebanice. Konečné znění Povodňového plánu obce bude projednáno na jednání OZ v květnu 2005

 

Ad 6 Různé

 

a) OZ deleguje zástupce obce na valnou hromadu CHEVAK a.s. dne 2.6.2005 pí. J. Balko

Hlasování 5 0 0

 

b) OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín

Hlasování 5 0 0

 

c) OZ bere na vědomí pokácení dvou Zerav západních s připomínkou náhradní výstavby v uvedeném prostoru.

Hlasování: 5 0 0

 

d) OZ projednalo nabídku PF ČR o bezúplatném převodu pozemků, které jsou využívány jako místní komunikace privatizačním projektem schvaluje převod těchto pozemků:

-  k.ú. Nebanice  p.p.č  145, 149, 165, 221

-  k.ú. Hartoušov  p.p.č. 39, 46, 63,

-  k.ú. Hněvín  p.p.č. 17, 74, 82, 94

Hlasování 5 0 0

 

e) OZ projednalo a schvaluje jako přísedícího  Okresního soudu Cheb  p. Jindřicha Moudrého.

Hlasování: 5 0 0

 

f) OZ projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o odchytu psů uzavřenou mezi Městem Cheb a Obcí Nebanice.

Hlasování 5 0 0

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

 

 

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 28.4.2005

 

 

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval – Trvá

Bude zaslána výzva zájemcům k realizaci prodeje s konečným datumek k realizaci prodeje.

Z: J. Balko   T:31.5.2005.

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.

Bod 383 OZ projednalo žádost p. Romana Dojčara  o odkoupení pozemku p.p.č. 20 k.ú. Hartoušov    a ukládá provést místní šetření.

            Z: Balko J.     T 28.4.2005     Splněno

OZ ukládá pozvat p. R.Dojčara na květnové zastupitelstvo.

           Z: Balko J.      T 31.5.2005 

Bod 384 OZ projednalo a schválilo zahájení prací na oddělení historického majetku obce Nebanice ve spolupráci s PF ČR  a ukládá upřesnit podmínky pro realizaci tohoto projektu.

OZ schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 30 % nákladů.

Z: J. Balko       T: 31.5.2005

Bod 388 OZ projednalo a schvaluje pořízení změny části lokality A (p.p.č. 172/41 – 53 a 172/40 část, 172/19 v k.ú. Nebanice ) Územního plánu zóny Nebanice na obytnou zónu.

Bod 389 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce podané p. Rusnákovou

Bod 390 OZ deleguje zástupce obce na valnou hromadu CHEVAK a.s. dne 2.6.2005 pí. J. Balko

Bod 391 OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín

Bod 392 OZ bere na vědomí pokácení dvou Zerav západních s připomínkou náhradní výstavby v uvedeném prostoru.

Bod 393 OZ projednalo nabídku PF ČR o bezúplatném převodu pozemků, které jsou využívány jako místní komunikace privatizačním projektem a schvaluje převod těchto pozemků:

-  k.ú. Nebanice  p.p.č  145, 149, 165, 221

-  k.ú. Hartoušov  p.p.č. 39, 46, 63,

-  k.ú. Hněvín  p.p.č. 17, 74, 82, 94

Bod 394 OZ projednalo a schvaluje jako přísedícího  Okresního soudu Cheb  p. Jindřicha Moudrého.

Bod 395 OZ projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o odchytu psů uzavřenou mezi Městem Cheb a Obcí Nebanice

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek