Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.6.2009

 

Bod 381 Stanovisko OZ  k dopisu z MFČR je, že v dané situaci činíme pro nápravu nepříznivého stavu vše, co je možné ( splácíme v souladu s Rozhodnutím o povolení splátek, které vydalo MFČR dne 24.09.2008 ). Při stále se zhoršující finanční situaci naší obce, z důvodu narůstajících nákladů pro zajištění základního chodu obce, je pokračování v úhradě splátek stále náročnější a obáváme se, že  nastane doba, kdy nebudeme moci splátky hradit. OZ navrhuje, aby MFČR přehodnotilo možnost odpuštění alespoň zbývající částky penále.

OZ pověřuje starostku obce, aby s tímto stanoviskem seznámila MFČR. 

 

Bod 385 OZ schválilo revokaci usnesení číslo 376 ze dne 29.4.2009 v tomto znění:

Bod 376 OZ schválilo uzavření Zástavní smlouvy, jejímiž účastníky jsou:

a Zástavní právo se zřizuje na:

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 1 pro katastrální území Nebanice, obec Nebanice, okres Cheb:

a  zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Zástavní smlouvy k nemovitostem. „

 

Bod 386 OZ schválilo uzavření Zástavní smlouvy, jejímiž účastníky jsou:

a Zástavní právo se zřizuje na:

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 1 pro katastrální území Nebanice, obec Nebanice, okres Cheb:

a  zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Zástavní smlouvy k nemovitostem a k vkladu na Katastrální úřad v Chebu.

 

Bod 387 OZ schválilo uzavření Dohody o zrušení zástavního práva k nemovitostem, jejímiž účastníky jsou

a Zástavní právo na:

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 1 pro katastrální území Nebanice, obec Nebanice, okres Cheb a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Dohody o zrušení zástavního práva k nemovitostem a k vkladu na Katastrální úřad v Chebu.

 

Bod 388 OZ schválilo prodej manželům Petru Krausovi a Renatě Krausové Kalabzové, trv. bytem Nebanice 75, jehož předmětem je nemovitost:

 

Bod 389 Obecní zastupitelstvo schválilo podmínky k uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

předmětem je nemovitost:

a zmocňuje starostku obce k sepsání a podpisu této Kupní smlouvy.      

 

 

 

 

Bod 390 OZ schválilo jako dodavatele technologie Datových schránek pana Jiřího Chlandu z Aše.

 

Bod 391 OZ  schválilo uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.zak 20910, kde jsou smluvními stranami:

předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla  1. a 2. etapy, termín 31.května.2009 se nahrazuje termínem 20.července 2009

a OZ pověřuje starostku k podpisu výše uvedeného dodatku.

 

Bod 392  OZ souhlasí se zařazením obce Nebanice do území působnosti MAS.

 

Bod 393 OZ souhlasí se Strategickým plánem LEADER pro období 2009 - 2013.

 

Bod 394 OZ schválilo novou směrnici pro svatební obřad, která ruší směrnici schválenou  dne 24.7.2008,  v tomto znění:

Sňatky se konají každou sobotu v měsíci.

Určenou místností pro svatební obřad je oddací síň na Obecním úřadě Nebanice, Nebanice 7.

 

Snoubenci, kteří zvolí obřad v určené oddací síni uhradí režijní náklady v částce 200,- Kč.

Snoubenci, kteří zvolí obřad mimo určenou oddací síň uhradí režijní náklady v částce

1 000,- Kč .

 

Stanovená doba pro svatební obřady je od 9.00 hod. do 21.00 hod.

 

Bod  395 OZ schválilo, aby bylo nabídnuto manželům Hruškovým a manželům Křehlíkovým, zda nemají zájem o odkoupení stejně velké plochy ( části parcely 172/1 k.ú. Nebanice ) jako mají již odkoupeno vlastníci nemovitosti na adrese Nebanice 74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková