Zápis č.16/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 3.9.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:  1. Prodej pozemku p.č.172/117 a rozestavěného RD na p.č.172/124 včetně

                     pozemku p.č.172/124  vše v k.ú. Nebanice

              2. 20 RD Nebanice         

     

 

Ad.1 Prodej pozemku p.č.172/117 a rozestavěného RD na p.č. 172/124 včetně pozemku p.č. 172/124 vše v k.ú. Nebanice

Obecní zastupitelstvo projednalo Zástavní smlouvu s Českou spořitelnou, která se vystavuje z důvodu vzniku zástavního práva na nemovitosti – pozemek p.č.172/117 a rozestavěný RD na p.č. 172/124 včetně pozemku p.č. 172/124 vše v k.ú. Nebanice.

Tato Zástavní smlouva se v okamžiku podpisu Kupní smlouvy překlápí na nového majitele nemovitostí – pozemku p.č.172/117 a rozestavěného RD na p.č. 172/124 včetně pozemku

p.č. 172/124 vše v k.ú. Nebanice.

OZ souhlasí s podpisem této Zástavní smlouvy a pověřuje k jejímu podpisu starostku obce.

Hlasování:

 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo prodej:

pozemku p.č.172/117 o výměře 600 m2 a pozemku p.č. 172/124 o výměře 63 m2   za kupní cenu 152 490,- Kč ( 1m2  za 230,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/124 za kupní cenu 1 211 741,- Kč vše v k.ú. Nebanice

manželům Petru Krausovi, trv.bytem Obětí nacizmu 13, Cheb a Renatě Krausové, trv. bytem

Do zátiší 25, Cheb.

Hlasování:

 

Obecní zastupitelstvo projednalo předloženou Smlouvu kupní, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

a schvaluje tuto Smlouvu kupní uzavřít.

Hlasování:

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu výše uvedené Smlouvy kupní.

Hlasování:

 

Ad.2  20 RD Nebanice

Firma Lajka s.r.o. vyslala svého zástupce pana L. Sadílka, který objasnil OZ svá stanoviska k vzniklým problémům týkajících se stavby 20 RD a zodpověděl dotazy zastupitelů.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 3.9.2007

 

 

Bod 141 OZ schvaluje uzavření Zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, na nemovitosti – pozemek p.č.172/117 a rozestavěný RD na p.č. 172/124 včetně pozemku p.č. 172/124 vše v k.ú. Nebanice.

 

Bod 142 OZ pověřuje k podpisu Zástavní smlouvy s Českou spořitelnou starostku obce.

 

Bod 143 OZ schválilo prodej:

pozemku p.č.172/117 o výměře 600 m2 a pozemku p.č. 172/124 o výměře 63 m2   za kupní cenu 152 490,- Kč ( 1m2  za 230,- Kč )

a

rozestavěného RD na p.č. 172/124 za kupní cenu 1 211 741,- Kč vše v k.ú. Nebanice

manželům Petru Krausovi, trv.bytem Obětí nacizmu 13, Cheb a Renatě Krausové, trv. bytem

Do zátiší 25, Cheb.

 

Bod 144 OZ schválilo uzavření Smlouvy kupní, které jsou účastníky

 

předmětem jsou nemovitosti

 

 

Bod 145 Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy kupní ( č. usnesení 144 ).

 

Na vědomí

Firma Lajka s.r.o. vyslala svého zástupce pana L. Sadílka, který objasnil OZ svá stanoviska k vzniklým problémům týkajících se stavby 20 RD a zodpověděl dotazy zastupitelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková