Zápis č. 44/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 27.10.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Smlouva RD 

2.      Kontrola zápisu z předcházejícího jednání zastupitelstva

3.      Kontrola usnesení

4.      Informace o finanční situaci obce

5.      Změna územního plánu zóny Nebanice č.6

6.      Vyhlášení inventarizace majetku obce

7.      Prodej zahrad

8.      Různé

 

 

Ad. 1. Smlouva RD 

 Za účasti zástupce společnosti RECOM Reality byla projednána předložená Mandátní smlouva, jejímž předmětem je zajištění provedení realitní a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby „ Výstavba dvaceti bytových jednotek Nebanice „ .

OZ schválilo podepsání Mandátní smlouvy v předloženém znění.

Z: J. Balko, S. Dušek                      T: 10.11.2005

Hlasování : 7 0 0

 

Ad. 2. Kontrola zápisu a odsouhlasení programu

Zápis bez připomínek

OZ schválilo program jednání dnešního zastupitelstva

 

Ad.3. Kontrola usnesení

Bod 391- OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín – splněno

Bod 405OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.- trvá

Bod 407 – Žádost p. K. Filípka k pronájmu pozemků obce, žádost bude projednávána po předložení podnikatelského záměru a stanovisek zainteresovaných organizací – Trvá

OZ projednalo a schválilo zrušení tohoto bodu z důvodu nepředložení podnikatelského záměru žadatele.

Hlasování : 7 0 0

Bod 423  - OZ projednalo a bere na vědomí informaci o finanční situaci obce.

 

Bod 424  - OZ vyslechlo informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na dodavatele inženýrských služeb  a schvaluje jako vítěze veřejné obchodní soutěže spol. RECOM REALITY s.r.o.

OZ Ukládá projednat s vítězem soutěže znění mandátní smlouvy a předložit ji k projednání OZ.

Z : S. Dušek   T: 15.10.2005 -  splněno

 

Bod 425 - OZ projednalo a schvaluje směrnice:

- o účetnictví

- o oběhu dokladů

- o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

- o cestovních náhradách

- o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu

- o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

 

Bod 426 - OZ vyhlašuje  záměr prodeje p.p. č. 283,284,285,286, k.ú. Nebanice

Z: J.Balko    T : 15.10.2005 – splněno

 

Bod 427 OZ Projednalo a schvaluje prodej nepotřebného majetku – 2 ks mobilních telefonů Siemens bez SIM karty za cenu  150 Kč za jeden ks.

 

Bod 428 OZ schvaluje prohlášení k zápisu budovy na p.p.č. 77 do listu vlastnictví na katastru nemovitostí ve prospěch p. Josefa Boudy z důvodů narovnání majetkových vztahů.

Z: J.Balko    T: 30.10.2005 - splněno

 

Bod 429 OZ schvaluje prohlášení k zápisu budovy na p.p.č. 82 do listu vlastnictví na katastru nemovitostí ve prospěch p. Růženy Moudré z důvodů narovnání majetkových vztahů.

Z: J.Balko     T: 30.10.2005

 

Bod 430  OZ projednalo a schvaluje pravidla poskytování věcných darů nově narozeným občanům obce Nebanice.

-  Dary budou poskytovány ve věcné formě

-  Hodnota daru do 1 000,- Kč

- Věcný dar bude poskytnut všem občanům obce, kteří mají v obci trvalé bydliště se zpětnou platností od 1.1.2003

OZ Ukládá zajistit setkání nových občanů.

Z: J. Balko       T: 30.11.2005

OZ schvaluje zajistit setkání nových občanů podle finanční možnosti obce.

Hlasování : 7 0 0

 

Bod 431 OU projednalo žádost p. Márie Pastorkové a Hedviky Peterové o zániku a znovu nabytí nájemního vztahu k zahradě v k.ú. Nebanice a změnu nájemců schvaluje.

Z: J.Balko        T: 30.10.2005  -  splněno

 

Bod 432 OZ projednalo a schvaluje prominutí poplatků za likvidaci odpadu u osob, které trvale v obci nežijí.

Christína Bláhová

Jiří Kosobud   -  splněno

 

Bod 434 OZ projednalo nabídky na zateplení ubytovny, které předložily spol.:

- Crespo Plus s.r.o.

- PSV Svatava s.r.o.

- Miroslav Holec

Na základě posouzení podmínek a nabídkové ceny je vybrána jako zhotovitel díla spol. Crespo Plus s.r.o. Nabídková cena 197 540,- Kč

OZ ukládá starostce obce J. Balko zabezpečit podpis smlouvy o dílo.

Z: J.Balko          T: 1.10.2005  -  splněno

 

Bod 435 OZ projednalo a schválilo podpis Smlouvy o dílo č. 28/04/2005.

Z: J.Balko          T: 1.10.2005  -  splněno

 

Bod 436 OZ projednalo prodej  nepotřebného majetku MŠ a schvaluje prodej  majetku dle předloženého znaleckého ocenění. - splněno

 

Bod 437  OZ na základě vyhlášeného záměru prodeje projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 166/41 v k.ú. Nebanice p. Jaroslavu Pagáčovi a sl. Jitce Vlkové za cenu 20 Kč/m2 .

OZ Ukládá zabezpečit podpis smlouvy.

Z: J.Balko         T: 31.10.2005  - splněno

 

Bod 438 OZ projednalo žádost manželů Jana a Jitky Vlachových o zřízení a provozu vodáckého tábořiště. OZ vyslovuje předběžný souhlas se zřízením vodáckého tábořiště – na prostranství označeném jako č.2 tj. p.p.č.222 k.ú. Nebanice -  za podmínek dodržení všech bezpečnostních, hygienických a jiných podmínek. OZ Ukládá projednat postup zřízení vodáckého tábořiště a o postupu prací průběžně informovat zastupitelstvo obce. - splněno

 

Bod 439 OZ projednalo žádost spol. Elektrotrans a.s. o vyjádření k připravované výstavbě vedení vysokého napětí 400 kV na trase Vernéřov (okr. Chomutov) – Vítkov – st. hranice u Pomezí (okr. Cheb). OZ nemá připomínky k projektovému záměru. - splněno

 

Bod 440  OZ schvaluje převedení majetku a budovy MŠ pod správu obecního úřadu Nebanice.

 

Bod 441  OZ přijalo několik návrhů k nově připravovanému Územnímu plánu obce Nebanice.

 

Bod 442 OZ projednalo obsah návrhu mandátní smlouvy uzavírané mezi Obcí Nebanice a spol. RECOM Reality s.r.o. týkající se  realizace inženýrských činností při výstavbě RD Nebanice. ¨

OZ schvaluje se zněním smlouvy s výhradou:

-          upřesnění zdrojů pro financování nákladů spojených s realizací předmětu díla,

-          způsob fakturace

-          úprava konečné ceny v závislosti na již provedených úkonů, které jsou již provedeny (např. stavební povolení apod.)

OZ ukládá:

-          projednat pozměňující návrhy se spol. RECOM Reality s.r.o.,

-          v případě akceptace návrhů, podpis mandátní smlouvy

Z: J. Balko, Dušek                           T. 30.10.2005  - splněno

 

Bod 443 Rozpočtové změny

OZ Projednalo  a schválilo rozpočtovou  změnu :

-          navýšení příjmové části rozpočtu o částku 316 800,- Kč

( prodej plynovodu část – 200 000,- Kč

  veřejně prospěšné práce – 116 800,- Kč )

-    výdajová část rozpočtu :

      ( stavba silnic  - 200 000 ,- Kč

        mzdy a odvody veřejně prospěšných prací – 116 800,- Kč )

 

OZ vzalo na vědomí rozpočtové změny  v oddílech a paragrafech a ukládá předkládat tyto změny včetně informace čerpání rozpočtu u položek, kterých se rozpočtové změny týkají.

Z: Rusnáková                                      T: Průběžně

Hlasování: 5 0 0

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

 

 

Ad. 4. Informace o finanční situaci obce

OZ projednalo a bere na vědomí informaci o finanční situaci obce.

 

Ad. 5. Změna Územního plánu zóny Nebanice č.6

 

Důvodová zpráva ke schválení změny č. 6 Územního plánu zóny Nebanice

 

        Obec Nebanice, dle ustanovení § 12 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako pořizovatel Územního plánu zóny Nebanice(dále jen ÚPNZ), na základě usnesení zastupitelstva obce 28.4.2005 rozhodla o pořízení změny č. 6 závazné části uvedeného územního plánu. Předmětem návrhu je změna v části lokality A, kde na místě navržených rodinných řadových domů a dvojdomů a objektu občanské vybavenosti s parčíkem, budou navrženy samostatně stojící rodinné domy. Změna se týká pozemkových parcel172/19, části 172/40 a parcel 172/41 - 53.

         V souladu s ust. § 20 stavebního zákona bylo projednáno a zastupitelstvem obce schváleno dne 14.7.2005 zadání a bylo objednáno vypracování příslušné dokumentace změny. Po provedeném projednání „Návrhu změny č. 6 ÚPNZ Nebanice“ s dotčenými orgány státní správy, vyhodnocení připomínek a obdržení souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, č.j. 2522/RR/05 ze dne 13.10.2005, předkládám Návrh změny č. 6 Územního plánu zóny Nebanice a vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů státní správy k tomuto návrhu obecnímu zastupitelstvu k projednání a schválení.

 

Návrh usnesení zastupitelstva obce Nebanice ke změně ÚPN Z Nebanice č. 6.

 

Zastupitelstvo obce Nebanice

 

projednalo Návrh změny Územního plánu zóny Nebanice č. 6 a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek k tomuto návrhu

souhlasí s vyhodnocením stanovisek a připomínek k návrhu

   schvaluje v souladu s § 31 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Změnu č.6 ÚPN Z Nebanice (změna způsobu zástavby pozemkových parcel 172/19, části 172/40 a parcel 172/41 – 53 )

ukládá starostce zajistit:

-        záznam změn do hlavního výkresu ÚPN Z Nebanice

-        vypracování schvalovací doložky pro hlavní výkres a textovou část změny č. 6 ÚPN Z Nebanice

-        předání dokumentací schválených změn s doložkami stavebnímu úřadu, obci s rozšířenou působností a NOÚP

-        vypracování registračních listů a jejich zaslání NOÚP a Ústavu územního rozvoje Brno do 5 dnů od schválení

-        zaslání schémat změn dotčeným orgánům stát.správy

 

Hlasování : 7 0 0                                

Z : J.Balko                                 T: 30.11.2005

 

Ad. 6. Vyhlášení inventarizace majetku obce

Starosta obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2005

 

Hlavní inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventarizaci:

Předseda – Eva Janoušková

Členové -  Jana Rusnáková

                 Marta Blažejová

                 Stanislav Dušek

 

Ad. 7. Prodej zahrad

OZ projednalo  postup a podmínky prodeje zahrad v nájemním vztahu těm, kteří budou mít o koupi zájem.

OZ odsouhlasilo cenu pro prodej pozemkových parcel na nichž se zahrady nacházejí tj. 20,- Kč

za 1m2 .

Hlasování : 7 0 0

 

 

Ad. 8. Různé

 

a)  OZ bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.

 

b)  OZ schválilo prodej p.p.č. 172/60, 172/59, 172/58 k.ú. Nebanice za cenu 300,- Kč za 1 m2 .

Hlasování: 7 0 0

 

c) OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č.283, 284, 285, 286 k.ú. Nebanice za cenu 25,- Kč za 1 m2. 

 Hlasování 7 0 0

    OZ ukládá uzavřít se zájemci kupní smlouvy – SBD Cheb, p. M. Vavřínová, p. H.Peterová a m.J. a H. Kašparovi.

Z : J.Balko                     T : 31.12.2005

 

d) OZ projednalo žádost žadatele o odprodej celé pozemkové parcely číslo 36 k.ú. Hněvín a vyhlašuje záměr prodeje na p.p.č.36 k.ú.Hněvín.

Hlasování : 7 0 0

Z : J.Balko                       T : 31.10.2005

 

 

 

Zapsal: Dušek

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 

 Balko Karel

 

 

 

 

 

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 27.10.2005

 

 

Bod 405OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.- trvá

 

Bod 427 OZ Projednalo a schvaluje prodej nepotřebného majetku – 2 ks mobilních telefonů Siemens bez SIM karty za cenu  150 Kč za jeden ks.

 

Bod 430  OZ projednalo a schvaluje pravidla poskytován věcných darů nově narozeným občanům obce Nebanice.

-  Dary budou poskytovány ve věcné formě

-  Hodnota daru do 1 000,- Kč

- Věcný dar bude poskytnut všem občanům obce, kteří mají v obci trvalé bydliště se zpětnou platností od 1.1.2003

OZ Ukládá zajistit setkání nových občanů.

Z: J. Balko       T: 30.11.2005

OZ schvaluje zajistit setkání nových občanů podle finanční možnosti obce.

 

Bod 444  OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

 

                       Bod 445   OZ schvaluje v souladu s § 31 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Změnu č.6 ÚPN Z Nebanice (změna způsobu zástavby pozemkových parcel 172/19, části 172/40 a parcel 172/41 – 53 )

  ukládá starostce zajistit:

-        záznam změn do hlavního výkresu ÚPN Z Nebanice

-        vypracování schvalovací doložky pro hlavní výkres a textovou část změny č. 6 ÚPN Z Nebanice

-        předání dokumentací schválených změn s doložkami stavebnímu úřadu, obci s rozšířenou působností a NOÚP

-        vypracování registračních listů a jejich zaslání NOÚP a Ústavu územního rozvoje Brno do 5 dnů od schválení

-        zaslání schémat změn dotčeným orgánům stát.správy

 

Z : J.Balko                                 T: 30.11.2005

 

Bod 446 Starosta obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2005

 

Hlavní inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventarizaci:

Předseda – Eva Janoušková

Členové -  Jana Rusnáková

                 Marta Blažejová

                 Stanislav Dušek

 

Bod 447 OZ projednalo  postup a podmínky prodeje zahrad v nájemním vztahu těm, kteří budou mít o koupi zájem.

OZ odsouhlasilo cenu pro prodej pozemkových parcel na nichž se zahrady nacházejí tj. 20,- Kč za 1m2 .

 

Bod 448  OZ bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.

 

Bod 449  OZ schválilo prodej p.p.č. 172/60, 172/59, 172/58 k.ú. Nebanice za cenu 300,- Kč za 1 m2

 

Bod 450  OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č.283, 284, 285, 286 k.ú. Nebanice za cenu

25,- Kč za 1 m2 – SBD Cheb, p. M. Vavřínová, p. H.Peterová a m.J. a H. Kašparovi.

 

    OZ ukládá uzavřít se zájemci kupní smlouvy.

Z : J.Balko                     T : 31.12.2005

 

Bod 451  OZ projednalo žádost žadatele o odprodej celé pozemkové parcely číslo 36 k.ú. Hněvín a vyhlašuje záměr prodeje na p.p.č.36 k.ú.Hněvín.

Z : J.Balko                       T : 31.10.2005

 

Bod 452   OZ schválilo podepsání Mandátní smlouvy v předloženém znění.

Z: J. Balko, S. Dušek                      T: 10.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek