Zápis č. 42/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.9.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Kontrola zápisu 

2.      Kontrola usnesení

3.      Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a zastupitelů

4.      Informace o finanční situaci obce

5.      Informace o postupu výstavby RD Nebanice

6.      Zpráva Finančního výboru

7.      Zpráva Kontrolního výboru

8.      Vnitřní směrnice

9.      Různé

 

 

 

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad. 2. Kontrola usnesení

Bod 323 - Stavba Silnice Bezděk  - splněno

Bod 341-  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – šetřením  zjištěno, že pozemek je ve vlastnictví KSÚS  - splněno

Bod 391- OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín - trvá

Bod 399 – přeložení zpráv Finančního a Kontrolního výboru na jednání OZ v září 2005 - splněno

Bod 401 – Prodej p.p.č. 20 (část) k.ú. Hartoušov – OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 20 (část) k.ú. Hartoušov zájemci p. Dojčarovi za cenu 20 Kč/m2 o ploše 283 m2. OZ ukládá připravit a podepsat kupní smlouvu mezi Obcí Nebanice a zájemcem. - splněno

Bod 402  OZ opakovaně projednalo požadavek města Sokolov na finanční spoluúčast pro zpracování projektové dokumentace páteřní cyklostezky Cheb – Sokolov ve výši 3 850,- Kč. OZ hlasováním ruší své původní zamítavé stanovisko a schvaluje úhradu příspěvku. - splněno

Bod 404 – OZ projednalo obsah Smlouvy o dílo sjednané mezi Obcí Nebanice a Ing. Pavlem Kabátem ve věci opravy kanalizace na staveništi RD Nebanice, předložený návrh smlouvy neschvaluje  a ukládá projednat se zhotovitelem vady díla zjištěné v souvislosti s realizací opravy kanalizačního řadu.

Z: S. Dušek      T: 30.6.2005

Nesouhlas se smlouvou byl projednán telefonicky a písemně, Ing. Pavel Kabát nesouhlasí.OZ znovu projednalo své stanovisko a ukládá realizovat jednání vedoucí ke snížení ceny.

Z: J. Balko, S. Dušek           T: 31.8.2005

Hlasování 5 0 0

splněno

Bod 405 – OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.- trvá

Bod 407 – Žádost p. K. Filípka k pronájmu pozemků obce, žádost bude projednávána po předložení podnikatelského záměru a stanovisek zainteresovaných organizací – Trvá

Bod 415 – OZ projednalo užití nepotřebného majetku MŠ a ukládá provést soupis nepotřebného majetku, ocenění věcí a přípravy nabídkových seznamů. Návrh na prodej nepotřebného majetku předložit k projednání OZ. – Splněno

Bod 416 OZ vyhlašuje záměr prodeje pozemkových parcel č. 172/57, 172/58, 172/59, 172/60 a 172/54 k.ú. Nebanice - splněno

 

Bod 417 Zastupitelstvo obce Nebanice :

projednalo návrh zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice a Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování č.j. 1730/RR/ 05 ze dne 23.6.2005 k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice

   schvaluje  Zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice dle návrhu v souladu s     podmínkami souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování

            ukládá         starostce obce, Janě Balko zajistit Registrační list zadání změny č. 6 územního                  plánu zóny Nebanice a jeho zaslání nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje elektronickou poštou

Z: J. Balko                                                       splněno

Bod 419 OZ projednalo možnost prodeje zahrad v k.ú. Nebanice a ukládá provést průzkum zájmu občanů o odkoupení zahrad - splněno

Bod 421 – OZ Nebanice  vyhlašuje záměr prodeje pozemkové parcely č. 166/41 v k.ú. Nebanice. Splněno

Bod 422 – OZ Nebanice projednalo žádost Jana a Jitky Vlachových o zřízení a provozu vodáckého tábořiště v Nebanicích a ukládá vyzvat manželé Vlachovy k doložení podnikatelského záměru, včetně přesné lokalizace uvažovaného projektu. splněno

 

 

Ad. 3. Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a zastupitelů

Starostka obce J. Balko informovala o provedené kolaudaci vodovodního a kanalizačního řadu na staveništi RD Nebanice. Další informace se týkala žádosti o finanční příspěvek u fi. CHEVAK Cheb a.s. potřebný na provedení kamerových zkoušek v kanalizační síti obce. Tyto kamerové zkoušky jsou nezbytné pro další postup k předání našeho kanalizačního řadu a čistírny fi. CHEVAK Cheb a.s.

 

Ad. 4. Informace o finanční situaci obce

OZ projednalo a bere na vědomí informaci o finanční situaci obce.

 

Ad. 5. Výběrové řízení na dodavatele inženýrských činností

OZ vyslechlo informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na dodavatele inženýrských služeb a schvaluje jako vítěze veřejné obchodní soutěže spol. RECOM REALITY s.r.o.

OZ Ukládá projednat s vítězem soutěže znění mandátní smlouvy a předložit ji k projednání OZ.

T: 15.10.2005   Z: Dušek

 

Ad. 6. Zpráva Finančního výboru

OZ vyslechlo zprávu FV.

 

Ad. 7. Zpráva Kontrolního výboru

OZ vyslechlo zprávu KV.

 

Ad. 8. Vnitřní směrnice

 

 OZ projednalo a schvaluje směrnice:

- o účetnictví

- o oběhu dokladů

- o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

- o cestovních náhradách

- o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu

- o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Hlasování: 5 0 0

 

Ad. 9. Různé

 

a)  OZ vyhlašuje  záměr prodeje p.p. č. 283,284,285,286, k.ú. Nebanice

Hlasování 5 0 0

 

b)  OZ Projednalo a schvaluje prodej nepotřebného majetku – 2 ks mobilních telefonů Siemens bez SIM karty za cenu  150 Kč za jeden ks.

Hlasování: 5 0 0

 

c) OZ schvaluje prohlášení k zápisu budovy na p.p.č. 77 do listu vlastnictví na katastru nemovitostí ve prospěch p. Josefa Boudy z důvodů narovnání majetkových vztahů.

Hlasování 5 0 0

 

d) OZ schvaluje prohlášení k zápisu budovy na p.p.č. 82 do listu vlastnictví na katastru nemovitostí ve prospěch p. Růženy Moudré z důvodů narovnání majetkových vztahů.

Hlasování 5 0 0

 

e) OZ projednalo a schvaluje pravidla poskytování věcných darů nově narozeným občanům obce Nebanice.

- Dary budou poskytovány ve věcné formě

- Hodnota daru do 1 000,- Kč

- Věcný dar bude poskytnut všem občanům obce, kteří mají v obci trvalé bydliště se zpětnou platností od 1.1.2003

OZ ukládá zajistit setkání nejmladších občanů.

Z: J. Balko     T: 30.11.2005

Hlasování: 5 0 0

 

f) OZ projednalo žádost p. Márie Pastorkové a Hedviky Peterové o zániku a znovu nabytí nájemního vztahu k zahradě v k.ú. Nebanice a změnu nájemců schvaluje.

Hlasování: 5 0 0

 

 

g) OZ projednalo a schvaluje prominutí poplatků za likvidaci odpadu u osob, které trvale v obci nežijí.

Christína Bláhová

Jiří Kosobud

Hlasování 5 0 0

 

 

h) OZ projednalo nabídky na zateplení ubytovny, které předložily spol.:

- Crespo Plus s.r.o.

- PSV Svatava s.r.o.

- Miroslav Holec

Na základě posouzení podmínek a nabídkové ceny je vybrána jako zhotovitel díla spol. Crespo Plus s.r.o. Nabídková cena 197 540,- Kč

OZ ukládá starostce obce J. Balko zabezpečit podpis smlouvy o dílo.

Hlasování: 5 0 0

 

 

ch) OZ projednalo a schválilo podpis Smlouvy o dílo č. 28/04/2005. Obec Nebanice : Ing. Pavel Kabát.

Hlasování : 5 0 0

 

i)  OZ projednalo prodej  nepotřebného majetku MŠ a schvaluje prodej  majetku dle předloženého znaleckého ocenění.  

Hlasování: 5 0 0

 

j)  OZ na základě vyhlášeného záměru prodeje projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 166/41v k.ú. Nebanice p. Jaroslavu Pagáčovi a sl. Jitce Vlkové za cenu 20 Kč/m2 .

OZ Ukládá zabezpečit podpis smlouvy.

Z: J. Balko    T: 31.10.2005

Hlasování: 5 0 0

 

k) OZ Projednalo žádost manželů Jana a Jitky Vlachových o zřízení a provozu vodáckého tábořiště. OZ vyslovuje předběžný souhlas se zřízením vodáckého tábořiště – na prostranství označeném jako č.2 tj. p.p.č.222 k.ú. Nebanice -  za podmínek dodržení všech bezpečnostních, hygienických a jiných podmínek. OZ Ukládá projednat postup zřízení vodáckého tábořiště a o postupu prací průběžně informovat jednání zastupitelstva.

Hlasování:  5 0 0

 

l) OZ projednalo žádost spol. Elektrotrans a.s. o vyjádření k připravované výstavbě vedení vysokého napětí 400 kV na trase Vernéřov (okr. Chomutov)- Vítkov – st. hranice u Pomezí  (okr. Cheb). OZ nemá připomínky k projektovému záměru.

Hlasování: 5 0 0

 

m) OZ schvaluje převedení majetku a budovy  MŠ pod správu obecního úřadu Nebanice.

Hlasování: 5 0 0

 

n) OZ přijalo několik návrhů k nově připravovanému Územnímu plánu obce Nebanice ( Hartoušov, Hněvín, Vrbová )

- možnost napojení RD na panelovou  komunikaci

- plochu pod Agronou a.s.  využít jako parkoviště

- komunikace jako obchvat Nebanic

- komunikace spojující obchvat a fi. Agrona a.s.

- plocha pro bytovou výstavbu Hartoušov 

- rozšíření prostoru pro výstavbu garáží

 

 

Zapsal: Dušek

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 

 Balko Karel

 

 

 

 

 

 

Balko Jana

Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 22.9.2005

 

Bod 391 OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín - trvá

 

Bod 405 – OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.- trvá

 

Bod 407 – Žádost p. K. Filípka k pronájmu pozemků obce, žádost bude projednávána po předložení podnikatelského záměru a stanovisek zainteresovaných organizací – trvá

 

Bod 423  - OZ projednalo a bere na vědomí informaci o finanční situaci obce.

 

Bod 424  - OZ vyslechlo informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na dodavatele inženýrských služeb  a schvaluje jako vítěze veřejné obchodní soutěže spol. RECOM REALITY s.r.o.

OZ Ukládá projednat s vítězem soutěže znění mandátní smlouvy a předložit ji k projednání OZ.

Z : S. Dušek   T: 15.10.2005

 

Bod 425 - OZ projednalo a schvaluje směrnice:

- o účetnictví

- o oběhu dokladů

- o účtování a oceňování dlouhodobého majetku

- o cestovních náhradách

- o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu

- o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

 

Bod 426 - OZ vyhlašuje  záměr prodeje p.p. č. 283,284,285,286, k.ú. Nebanice

Z: J.Balko    T : 15.10.2005

 

Bod 427 OZ Projednalo a schvaluje prodej nepotřebného majetku – 2 ks mobilních telefonů Siemens bez SIM karty za cenu  150 Kč za jeden ks.

 

Bod 428 OZ schvaluje prohlášení k zápisu budovy na p.p.č. 77 do listu vlastnictví na katastru nemovitostí ve prospěch p. Josefa Boudy z důvodů narovnání majetkových vztahů.

Z: J.Balko    T: 30.10.2005

 

Bod 429 OZ schvaluje prohlášení k zápisu budovy na p.p.č. 82 do listu vlastnictví na katastru nemovitostí ve prospěch p. Růženy Moudré z důvodů narovnání majetkových vztahů.

Z: J.Balko     T: 30.10.2005

 

Bod 430  OZ projednalo a schvaluje pravidla poskytován věcných darů nově narozeným občanům obce Nebanice.

-  Dary budou poskytovány ve věcné formě

-  Hodnota daru do 1 000,- Kč

- Věcný dar bude poskytnut všem občanům obce, kteří mají v obci trvalé bydliště se zpětnou platností od 1.1.2003

OZ Ukládá zajistit setkání nových občanů.

Z: J. Balko       T: 30.11.2005

 

Bod 431 OU projednalo žádost p. Márie Pastorkové a Hedviky Peterové o zániku a znovu nabytí nájemního vztahu k zahradě v k.ú. Nebanice a změnu nájemců schvaluje.

Z: J.Balko        T: 30.10.2005

 

Bod 432 OZ projednalo a schvaluje prominutí poplatků za likvidaci odpadu u osob, které trvale v obci nežijí.

Christína Bláhová

Jiří Kosobud

 

 

Bod 434 OZ projednalo nabídky na zateplení ubytovny, které předložily spol.:

- Crespo Plus s.r.o.

- PSV Svatava s.r.o.

- Miroslav Holec

Na základě posouzení podmínek a nabídkové ceny je vybrána jako zhotovitel díla spol. Crespo Plus s.r.o. Nabídková cena 197 540,- Kč

OZ ukládá starostce obce J. Balko zabezpečit podpis smlouvy o dílo.

Z: J.Balko          T: 1.10.2005

 

Bod 435 OZ projednalo a schválilo podpis Smlouvy o dílo č. 28/04/2005.

Z: J.Balko          T: 1.10.2005

 

Bod 436 OZ projednalo prodej  nepotřebného majetku MŠ a schvaluje prodej  majetku dle předloženého znaleckého ocenění.  

 

Bod 437  OZ na základě vyhlášeného záměru prodeje projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 166/41 v k.ú. Nebanice p. Jaroslavu Pagáčovi a sl. Jitce Vlkové za cenu 20 Kč/m2 .

OZ Ukládá zabezpečit podpis smlouvy.

Z: J.Balko         T: 31.10.2005

 

Bod 438 OZ projednalo žádost manželů Jana a Jitky Vlachových o zřízení a provozu vodáckého tábořiště. OZ vyslovuje předběžný souhlas se zřízením vodáckého tábořiště – na prostranství označeném jako č.2 tj. p.p.č.222 k.ú. Nebanice -  za podmínek dodržení všech bezpečnostních, hygienických a jiných podmínek. OZ Ukládá projednat postup zřízení vodáckého tábořiště a o postupu prací průběžně informovat zastupitelstvo obce.

 

Bod 439 OZ projednalo žádost spol. Elektrotrans a.s. o vyjádření k připravované výstavbě vedení vysokého napětí 400 kV na trase Vernéřov (okr. Chomutov) – Vítkov – st. hranice u Pomezí (okr. Cheb). OZ nemá připomínky k projektovému záměru.

 

Bod 440  OZ schvaluje převedení majetku a budovy MŠ pod správu obecního úřadu Nebanice.

 

Bod 441  OZ přijalo několik návrhů k nově připravovanému Územnímu plánu obce Nebanice.

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek