Zápis č. 57/06

       

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.9.2006

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:

           1. Schválení programu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

 

          5. Různé

 

Ad.1 Schválení programu

OZ schvaluje program dnešního zasedání

Hlasování 5 0 0

 

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících  jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 56

 

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 544 OZ projednalo a schválilo objednávku na výměnu venkovních dveří u firmy NELAN spol. s.r.o., Horní Ves s termínem realizace po 15.9.2006

Z : J.Balko                                                                                          Splněno

 

Bod 545 OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření číslo 2 , které je součástí zápisu jako příloha č. 1.                                                                                                   Splněno

 

Bod 546 OZ projednalo žádost manželů Křehlíkových a schválilo prodej pozemku – parcely číslo 172/58 k.ú. Nebanice se všemi právy a náležitostmi manželům Heřmanovi a Haně Křehlíkovým a pověřilo starostku obce k  sepsaní kupní smlouvy za obvyklých podmínek.

Z : J.Balko                                                                                           Splněno           

 

Bod 547 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje na pozemkovou parcelu číslo 172/77 k.ú. Nebanice. 

Z : J.Balko                                                                                           Splněno

 

Bod 548 OZ projednalo a schválilo předloženou „ Smlouvu o nájmu nemovitostí „. Pověřilo starostku k podpisu uvedené smlouvy.

Zástupci SK Nebanice byli upozorněni, že pronajaté prostory mají sloužit pouze pro kulturní a sportovní činnost.                                                                                   Splněno

Z : J.Balko

 

 

 

Bod 549 OZ projednalo záměr rekonstrukce topného systému v budově Nebanice 31 a pověřilo starostku k podepsání „ Smlouvy o dílo „ s firmou Martin Barfus, Lomnice. 

Z : J.Balko                                                                                               Splněno   

 

Bod 550 OZ projednalo a schválilo úhradu rozdělovacího geometrického plánu číslo 175 – 134/2006 a geometrického plánu ( p.p.č. 27 a 29 k.ú. Nebanice ) pořízených pro účel prodeje zahrádek v k.ú. Nebanice.                                                                                                  Splněno

 

Bod 551 OZ na základě žádostí jednotlivých nájemců zahrad v k.ú. Nebanice schválilo  prodej zahrad těmto zájemcům: Janě Balko, Aleně a Ondřeji Bukovickým, Ondreji Bukovickému, Vladislavě Holé, Josefu a Hedvice Kašparovým, Julii Liszyové, Zbyňku Bernardovi a Valentině Valíčkové, Josefu Novákovi, Hedvice Peterové, Věře Vohankové, Danielu Zemanovi.

OZ pověřilo starostku k sepsání kupních smluv s kupujícími a ukončení konkrétních nájemních smluv.

Z : J.Balko                                                                                        Splněno

 

Bod 552 OZ projednalo a schválilo pravidla úhrady ceny za zahrady.

Cena je 20,- Kč za jeden m2 .

-  Platbu lze provést jednorázově před podpisem kupní smlouvy.

- Platbu lze provést maximálně ve čtyřech čtvrtletních splátkách ( termíny a částky platby budou zapsány v kupní smlouvě ) a úhradou 30% kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

 

Prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitosti hradí kupující.

                                                                                                       Splněno

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

OZ vyslechlo informaci o podané žádosti o zastavení a prominutí dopočtu penále z částky

6 237 808,- Kč na Ministerstvo financí ČR. V současné době probíhá zpracování naší žádosti FÚ Cheb.

Výběrové řízení ještě není zpracováno.

 

Ad.5. Různé

a) OZ projednalo žádost p. Šťastného Zbyňka na pronájem jednoho pokoje v Obecní ubytovně a schválilo vyhlášení záměru pronájmu jednoho pokoje v Obecní ubytovně Nebanice

Hlasování : 5 0 0

 

b) OZ schválilo prodej p.p.č.172/77 k.ú. Nebanice manželům Heřmanovi a Haně Křehlíkovým za cenu 20,- Kč za jeden m2 . Uložilo starostce uzavřít kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Hlasování: 5 0 0

 

c) OZ projednalo a schválilo rozpočtové opatření číslo 3 , které je součástí zápisu jako příloha č. 1.

Hlasování : 5 0 0  

 

d)  OZ schválilo prodej p.p.č.29 k.ú. Nebanice manželům Haně a Jiřímu Petrovským za podmínek dle čísla usnesení 552 ze dne 10.8.2006. OZ ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Hlasování : 4 1 0

 

e) OZ projednalo a schválilo na základě zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 20.června 2006  koeficient pro nájemné ve výši – 1,025  s  platností od 1.1.2007.

Hlasování : 5 0 0

 

f) OZ projednalo a schválilo zajištění KURZU ANGLICKÉHO JAZYKA a jeho úhradu  ve výši 100,- Kč za jednu hodinu vyučovací z prostředků obce.

Hlasování : 5 0 0

 

g) OZ schválilo prodej pozemku na základě žádosti (nájemní zahrada ) manželům Jaroslavu a Růženě Prokopovým dle podmínek čísla usnesení  552 ze dne 10.8.2006.

Hlasování : 5 0 0

 

h) OZ vyslechlo informaci o připraveném projektu pro legalizaci stávající panelové cesty.

 

ch) OZ vyslechlo informaci o připravovaném Vítání občánků – 14.října. Občánci a jejich rodiče budou pozváni písemně.

 

i) OZ vyslechlo a projednalo připomínky občanů ohledně volně se pohybujícího dobytka po obci a silného zápachu pocházejícího z farmy. OZ schválilo, aby s majitelem p. D.Bitto bylo provedeno místní šetření, které provede p. Dušek.

Hlasování : 5 0 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.9.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 553 OZ schválilo vyhlášení záměru pronájmu jednoho pokoje v Obecní ubytovně Nebanice.

Z : J.Balko                                   T : 15.10.2006

 

Bod 554 OZ schválilo prodej p.p.č.172/77 k.ú. Nebanice manželům Heřmanovi a Haně Křehlíkovým za cenu 20,- Kč za jeden m2 . Ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu za obvyklých podmínek.

Z : J: Balko                                   T : 20.10.2006

 

Bod 555 OZ  schválilo rozpočtové opatření číslo 3 , které je součástí zápisu jako příloha č. 1.

 

Bod 556  OZ schválilo prodej p.p.č.29 k.ú. Nebanice manželům Haně a Jiřímu Petrovským za podmínek dle čísla usnesení 552 ze dne 10.8.2006. OZ ukládá starostce uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko

 

Bod 557 OZ projednalo a schválilo na základě zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 20.června 2006  koeficient pro nájemné ve výši – 1,025  s  platností od 1.1.2007.

 

Bod 558 OZ projednalo a schválilo zajištění  KURZU ANGLICKÉHO JAZYKA a jeho úhradu ve výši

100,- Kč za jednu hodinu vyučovací z prostředků obce.

 

Bod 559 OZ schválilo prodej pozemku na základě žádosti (nájemní zahrada ) manželům Jaroslavu a Růženě Prokopovým dle podmínek čísla usnesení  552 ze dne 10.8.2006.

Z : J.Balko            

 

Bod 560 OZ vyslechlo a projednalo připomínky občanů ohledně volně se pohybujícího dobytka po obci a silného zápachu pocházejícího z farmy. S majitelem p. D.Bitto bude provedeno místní šetření, které provede p. Dušek.

Z : S.Dušek

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarosta obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Ing.Stanislav Dušek