Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 07.10.2010

 

Bod 504 Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje gravitační stoky splaškové kanalizace v celkové délce 199,20 m, z materiálu PVC a KG, z toho v profilu DN 250 v délce 32,20 m a v profilu DN 300 v délce 167,00 m – prodloužení kanalizační stoky pro novostavbu 20 RD v Nebanicích, umístěné na p. p. č. 172/40 v k.ú. Nebanice.

 

Bod 505 Zastupitelstvo obce schválilo směrnici o účtování časového rozlišení a dohadných položek.

 

Bod 506 Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Jiřího Dvořáka týkající se vyhotovení smlouvy o ubytování na Ubytovně obce Nebanice a schvaluje vyhotovení smlouvy o ubytování na dobu určitou a to do 30.06.2011, zároveň pověřuje místostarostku k vypracování smlouvy.

 

Bod 507 Zastupitelstvo obce na základě znaleckého posudku č.2117/121/2010 projednalo a schvaluje kupní cenu pro parcelu číslo 172/72, k.ú.Nebanice ve výši 2130,-Kč a pověřuje místostarostku obce, aby vyrozuměla žadatele o koupi této parcely. V případě, že žadatel nebude mít o koupi další zájem, je povinen uhradit cenu znaleckého posudku.

 

Bod 508 Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Václava Křivánka a paní Petry Křivánkové ohledně odkoupení parcel č. 172/88 k.ú.Nebanice o výměře 368 m2, dále č. 171/14 o výměře 38 m2 

k.ú. Nebanice a schvaluje vyhlášení záměru prodeje parcel 172/88 k.ú. Nebanice o výměře 368m2  a 171/14 o výměře 38m2  k.ú.Nebanice a dále pověřuje místostarostku obce ke zhotovení znaleckého posudku na výše uvedenou parcelu.

 

Bod 509 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zakoupení rozestavěného domu číslo 130 a parcely

č. 172/43 k.ú. Nebanice pana Václava Kopřivy a paní Sabiny Kopřivové a schvaluje kupní cenu pro parcelu č. 172/43 k.ú. Nebanice a rozestavěný dům č. 130 ve výši 710.000,-Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Havlíková

místostarostka obce