Zápis č.10/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.5.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Výstavba 20RD Nebanice

     

 

Ad.1 Výstavba 20 RD Nebanice

a)Zastupitelé byli seznámeni s tím, že od dnešního dne je realizován prodej jednotlivých RD prostřednictvím realitní kanceláře RECOM REALITY s.r.o.

Prodej probíhá prostřednictvím internetových stránek, další realitní kanceláří Real – Hejduk Josef, Cheb a chystá  se výtisk propagačních letáků, které budou distribuovány  ve všech pobočkách České spořitelny Karlovarského kraje.

 

OZ vzalo na vědomí cenu 1 RD, kterou RECOM REALITY s.r.o. uvádí při realizaci prodeje

a to 2 890 000,- Kč. Tato cena se bude mírně měnit v závislosti na velikosti pozemku.

 

b) Se zájemci o koupi RD budou sepisovány potřebné dokumenty.

OZ si vyhrazuje právo k seznámení s dokumenty pro realizaci prodeje RD a k němu příslušejícímu pozemku.

Hlasování: 7 0 0

 

c) Pro dokončení akce je zapotřebí dobudovat část středové komunikace, kanalizace a plynu.

K dnešnímu jednání zastupitelstva byly doručeny tři cenové nabídky na akci:

Provizorní příjezdové komunikace k RD Nebanice a dokončení inženýrských sítí k RD 11 – 18.

 

- EURO-BOHEMIA-STAV, spol. s.r.o., Plzeň

cenová nabídka je na vybudování komunikace a kanalizace, chybí nabídka na plynovod

cena nabídky je 1 434 987,- Kč

 

- Jaroslav Bílek, stavební a montážní práce, Plesná

cenová nabídka obsahovala všechny požadavky

cena nabídky je 1 466 211,- Kč

 

- LAJKA spol. s.r.o., Kynšperk nad Ohří

cenová nabídka obsahovala všechny požadavky

cena nabídky je 1 348 694,- Kč

 

 

OZ schválilo jako zhotovitele díla: Provizorní komunikace a dokončení inženýrských sítí k RD 11 – 18 firmu LAJKA spol. s.r.o. s podmínkou, že dílo bude financováno z prodeje jednotlivých RD Nebanice.

Částka na toto dílo je zahrnuta v prodejní ceně RD.

Hlasování: 7 0 0

 

 

d) Z důvodu budování chybějící části plynárenského zařízení je nutné před započetím díla uzavřít Smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst.2 obchodního zákoníku, která slouží k tomu, že stavba bude provedena dle stanovených podmínek  spol. ZČP Net, s.r.o. a tato společnost si poté dílo převezme do užívání.

 

Se stanovenými závazky k přípravě a realizaci stavby touto smlouvou bude seznámen i zhotovitel díla.

 

OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst.2 obchodního zákoníku  a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

Hlasování: 7 0 0

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 10.5.2007

 

Bod 108 OZ si vyhrazuje právo k seznámení s potřebnými  dokumenty pro realizaci prodeje RD a k němu příslušejícímu pozemku.

 

Bod 109 OZ schválilo jako zhotovitele díla: Provizorní komunikace a dokončení inženýrských sítí k RD 11 – 18 firmu LAJKA spol. s.r.o. s podmínkou, že dílo bude financováno z prodeje jednotlivých RD Nebanice.

 

Bod 110 OZ souhlasí s uzavřením Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ve smyslu § 289 a následujících obchodního zákoníku o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení podle § 269, odst.2 obchodního zákoníku  a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.

 

 

 

Na vědomí:

OZ vzalo na vědomí cenu 1 RD, kterou RECOM REALITY s.r.o. uvádí při realizaci prodeje

a to 2 890 000,- Kč. Tato cena se bude mírně měnit v závislosti na velikosti pozemku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková